Çocukluktaki Aile İçi Şiddet Öyküsü ile Flört Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırma, flört şiddeti uygulama/flört şiddetine maruz kalma ile çocukluktaki aile içi şiddet öyküsü (ebeveynler arasındaki şiddete tanıklık etmek, şiddete maruz kalmak, maruz kalınan şiddetin türü) arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Araştırma, ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır. Çalışmada kişisel bilgi formu ile araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Çalışmaya 792 üniversite öğrencisi katılmıştır. Verilerin analizinde Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. Bulgulara göre katılımcıların hem şiddet faili hem de mağduru olma düzeyleri yüksek olup, en sık uyguladıkları/maruz kaldıkları şiddet türü psikolojik şiddet eylemleridir. Çocukluğunda aile içi şiddete tanıklık edenler, ilişkilerinde hem daha çok flört şiddeti uygulamakta hem de flört şiddetine daha fazla maruz kalmaktadır. Çocukluğunda aile içi şiddete bizzat maruz kalma ile flört şiddeti uygulama arasında bir ilişki yoktur ancak çocukken şiddet mağduru olanlar, ilişkilerinde flört şiddetine daha sık maruz kalmaktadır. Son olarak, uğranılan şiddetin türü ile flört şiddeti uygulama/maruz kalma arasında bir ilişki yoktur. Bulgular, çocukluk çağı şiddet öyküsünün flört ilişkisindeki şiddet faili olma ve mağduriyetin önemli belirleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır.

An Investigation of the Relationship between History of Domestic Violence in Childhood and Dating Violence

This study analysed the relationship between using and receiving dating violence and the history of family violence in childhood (witnessing violence between parents, being subjected to violence and the type of violence experienced). The research was based on the correlational model. In the study, a personal information form and a questionnaire developed by the researchers were used. 792 students from various departments in different universities participated in the study. In the analysis of the data Chi-Square Test of Independence was performed to reveal the relationship between variables. According to the findings, the participants' level of being perpetrators and victims was quite high. Psychological violence was the most frequently used and received type of violence by participants. Witnessing family violence in childhood increased both using and receiving violence. There was no relationship between being exposed to family violence and being a perpetrator, but those who experienced violence in childhood were more likely to be victims of violence in dating relationships Finally, no relationship has been found between the type of domestic violence experienced in childhood and being a perpetrator/victim in a dating relationship. Findings reveal that childhood experiences of family violence are important determinants of violence in a dating relationship.

Kaynakça

Aberle, C. C. ve Littlefield, R. P. (2001). Family functioning and sexual aggression in a sample of college men. Journal of Interpersonal Violence, 16(6), 565-579.

Açıkgöz, B., Açıkgöz, B., Karakoyun, A.R., Aslan-Yüksel, N., Akca, F., Demir-Akca, A.S. ve Ayoğlu, F.N. (2018). Tıp fakültesi 5. ve 6. sınıf öğrencilerinde flört şiddetinin değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi, 10(2):168-174.

Akcan, G. (2020). Flört şiddeti: Psikopatolojik bir değerlendirme. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5(2), 72-87.

Akış, N., Korkmaz, N.H., Taneri, P.E., Özkaya, G. ve Güney, E. (2019). Üniversite öğrencilerinde flört şiddeti sıklığı ve etkileyen etmenler. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi,4(3),294-300.

Aslan, D., Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Erdost, T. ve Temel, F. (2008). Ankara'da iki hemşirelik yüksekokulunun birinci ve dördüncü sınıflarından okuyan öğrencilerinin flört şiddetine maruz kalma, flört ilişkilerinde şiddet uygulama durumlarının ve bu konudaki görüşlerinin saptanması araştırması. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi.

Aslan, R., Bulut, M. ve Arslantaş, H. (2020). Flört şiddeti. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(45), 365-384.

Avşar-Baldan, G. ve Akış, N. (2017). Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(1),41-44.

Ayyıldız, A.B. ve Taylan, H.H. (2018). Üniversite öğrencilerinde flört şiddeti tutumları: Sakarya üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(86), 413-427.

Bakır, A. ve Kalkan, M. (2019). Siber flört istismarı, beden imgesi ve benlik saygısı arasındaki ilişki. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2(2), 21-51.

Barter, C. (2009). In the name of love: Partner abuse and violence in teenage relationships. British Journal of Social Work, 39(2), 211-233.

Bergman, L. (1992). Dating violence among high school students. Social Work, 37(1), 21-27.

Bernard, M. L. ve Bernard, J. L. (1983). Violent intimacy: the family as a model for love relationships. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 32(2), 283–286. doi: doi.org/10.2307/584688

Bilican-Gökkaya, V. (2018). Kadına Yönelik Şiddetin Diğer Bir Boyutu: Flört Şiddeti (Toplumsal Cinsiyet Bağlamında) içinde A. Solak (Ed.), Şiddet ve Sosyal Travmalar, (ss.. 400-416). Ankara: Hegem Yayınları.

Burke, P., Stets, J. ve Pirog-Good, M. (1989). Gender identity, self-esteem, and physical and sexual abuse in dating relationships. içinde M. Pirog-Good ve J. Stets (Eds.), Violence and dating relationships, (ss. 72–93). NewYork: Praeger.

Coffey, P., Leitenberg, H., Henning, K., Bennett, R.T. ve Jankowski, M.K. (1996). Dating violence: the association between methods of coping and women's psychological adjustment. Violence and Victims. 11(3),227-38.

Demir, G. ve Biçer, S. (2017). Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine maruz kalma durumları ve etkileyen faktörler. Turkish Studies Social Sciences, 12(13),171-188.

Elmquist, J., Wolford-Clevenger, C., Zapor, H., Febres, J., Shorey, R.C., Hamel, J. ve Stuart, G.L. (2016). A gender comparison of motivations for physical dating violence among college students. Journal of Interpersonal Violence. 31(1),186–203. doi: 10.1177/0886260514555130

Fagan, A. A. (2005). The relationship between adolescent physical abuse and criminal offending: support for an enduring and generalized cycle of violence. Journal of Family Violence, 20(5), 279–290. doi:10.1007/s10896-005-6604-7

Fidan, F. ve Yeşil, Y. (2018). Flört şiddeti. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1),16-24. Flört Şiddeti: Akademide Ne Var Ne Yok?!. (2018). Milliyet Gazetesi (8 Mart 2018).Erişim tarihi: 3 Mart 2021. Erişim adresi: https://oyledegilboyle.org/2018/03/08/flort-siddeti-akademide-ne-var-ne-yok/

Follette, V. M. ve Alexander, P. C. (1992). Dating violence: Current and historical correlates. Behavioral Assessment, 14(1), 39–52.

Foshee, V. A., Bauman, K. E., Linder, F., Rice, J. ve Wilcher, R. (2007). Typologies of adolescent dating violence. Journal of Interpersonal Violence, 22(5),498–519. doi:10.1177/0886260506298829

Foshee, V.A., Benefield, T.S., Ennett, S.T., Bauman, K.E. ve Suchindran, C. (2004). Longitudinal predictors of serious physical and sexual dating violence victimization during adolescence. Preventive Medicine, 39(5), 1007–1016. doi:10.1016/j.ypmed.2004.04.014

Foshee, V.A., McNaughton R.H.L., Chen, M.S., Ennett, S.T., Basile, K.C., DeGue, S. ve diğ. (2016). Shared risk factors for the perpetration of physical dating violence, bullying, and sexual harassment among adolescents exposed to domestic violence. Journal of Youth Adolescence, 45(4),672–686.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji (5. Basım) (Cemal Güzel, Çev.) İstanbul: Kırmızı.

Gover, A.R., Kaukinen, C. ve Fox, K.A. (2008). The relationship between violence in the family of origin and dating violence among college students. Journal of Interpersonal Violence, 23(12),1667-1693. doi:10.1177/0886260508314330.

Gray, H. ve Foshee, V. (1997). Adolescent dating violence: Differences between one-sided versus mutually violent profiles. Journal of Interpersonal Violence, 12, 126–141.

Güngör, M. ve Bulut, Y. (2008). Ki-Kare testi üzerine. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları,7 (1), 84-89.

Harned, M. S. (2001). Abused women or abused men? An examination of the context and outcomes of dating violence. Violence and Victims, 16, 269-285.

Harned, M. S. (2002). A multivariate analysis of risk markers for dating violence victimization. Journal of Interpersonal Violence, 17, 1179-1197.

Hatipoğlu, Ü. S. (2010). Başkent Üniversitesi Öğrencilerinde Flört Şiddeti Prevalansı Anketi (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı.

Holtzworth-Munroe, A., Meehan, J. C., Herron, K., Rehman, U. ve Stuart, G. L. (2000). Testing the Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) batterer typology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 1000–1019.

Kaplan, B. (2020). Şiddetin toplumsal taşıyıcısı olarak flört şiddeti: Ankara örneği kent akademisi. Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 13(3), 526-538.

Karagöz, Y. (2010). İlişki katsayıları ile öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 425-446.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.

Karatay, M., Karatay, G., Gürarslan-Baş, N. ve Baş, K. (2018). Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutum ve davranışları. Sted, 27(1), 62-71.

Kızmaz, Z. (2006). Okullardaki şiddet davranışının kaynakları üzerine kuramsal bir yaklaşım. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(1),47-70.

Lewis, S.F. ve Fremouw, W. (2001). Dating violence: A critical review of the literatüre. Clinical Psychology Review, 21(1),105-127.

Maas, C. D., Fleming, C. B., Herrenkohl, T. I., ve Catalano, R. F. (2010). Childhood predictors of teen dating violence victimization. Violence and Victims, 25(2),131–149. https://doi.org/10.1891/0886-6708.25.2.131

Magdol, L., Moffitt, T. E., Caspi, A. ve Silva, P. A. (1998). Developmental antecedents of partner abuse: A prospective-longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 107(3), 375–389. doi:10.1037/0021-843x.107.3.375

Maharaj, N. (2019). Dating violence among college students: considerations for promoting ethical practice. Ethics and Social Welfare, 1–20. doi:10.1080/17496535.2018.1563202

Makepeace, J. (1981). Courtship violence among college students. Family Relations, 30:97-102.

Makepeace, J. (1987). Social factors and victim offender differences in courtship violence. Family Relations, 36, 87–91.

Malik, S., Sorenson, S. B. ve Aneshensel, C. S. (1997). Community and dating violence among adolescents: Perpetration and victimization. Journal of Adolescent Health, 21, 291-302.

Marshall, L. ve Rose, P. (1987). Gender, stress, and violence in adult relationships of a sample of college students. Journal of Social and Personal Relationships, 4, 299–316.

Marshall, L. ve Rose, P. (1988). Family of origin and courtship violence. Journal of Counseling and Development, 55, 414–418.

McKee, J. ve Payne, B. (2013). Witnessing domestic violence as a child and adulthood emotionality: do adults “feel” the consequences of exposure to partner abuse later in the life course. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 23: 318-331. Doi: 10.1080/10926771.2014.881947.

Meneghel S.H. ve Portella, A.O. (2017). Femicides: concepts, types and scenarios. Cien Saúde Colet, 22(9), 3077–86.

Mıhçıokur, S. ve Akın, A. (2015). Flört şiddeti: Şiddetli sevgi. Sağlık ve Toplum, 2, 9-15.

Molidor, C. ve Tolman, R.M. (1998). Gender and contextual factors in adolescent dating violence. Violence Against Women, 4(2),180-194. doi:10.1177/1077801298004002004.

Murray, C. E. ve Kardatzke, K. N. (2007). Dating violence among college students: key ıssues for college counselors. Journal of College Counseling, 10(1), 79–89. doi:10.1002/j.2161-1882.2007.tb00008.x

O’Keefe, M. (1997). Predictors of dating violence among high school students. Journal of Interpersonal Violence, 12(4),546-568. doi:10.1177/088626097012004005.

O’Keefe, M. (1998). Factors mediating the link between witnessing interparental violence and dating violence. Journal of Family Violence, 13(1), 39-57.

O’Keefe, M. (2005) Teen dating violence: A review of risk factors and prevention efforts. National Electronic Network on Violence Against Women, 1-13.

O’Keefe, M., Brockopp, K. ve Chew, E. (1986). Teen dating violence. Social Work, 31, 465–468.

Offenhauer, P. ve Buchalter, A. (2011). Teen dating violence: A literature review and annotated bibliography. Washington, DC: National Institute of Justice. Erişim Tarihi: 18.03.2021. Erişim Adresi: https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/235368.pdf

Öngün, E. ve Ünsal, G. (2018). Üniversite yaşamında yakın ilişkiler ve istismar. Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) Dergisi, (4) 1, 52-58. Özan, S., Miman, Ö., Güvercin, C.H. ve Demiroğlu-Uyanıker, Z. (2020). Yapılandırılmış bi̇r eği̇ti̇m modülünün, tıp fakültesi̇öğrenci̇leri̇ni̇n toplumsal ci̇nsi̇yet ve flört şi̇ddeti̇ne yöneli̇k algı ve tutumlarına etkisi. Tıp Eğitimi Dünyası, 19(58),24-41.

Özcebe, H., Aslan, D., Karabiber, A.H., Küçüköztaş, M.F., Oransay, K. ve Ölmez, İ. (2002). Bir grup üniversite öğrencisinin “Flört Şiddeti” konusundaki görüşleri. Toplum ve Sosyal Hizmet, 13(1), 20-28.

Özdere, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutumları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (95),314-331.

Özdere, M. ve Kürtül, N. (2018). Flört şiddeti eğitiminin, üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutumlarına etkisi. Social Science Development Journal, 3(9),123-136.

Ocak, G. T. (2021). Psikolojik şiddet nasıl fark edilir? Erişim tarihi: 12 Mart 2021. Erişim Adresi: https://www.milliyet.com.tr/pembenar/psikolojik-siddet-nasil-fark-edilir-6449936

Öztürk, Ö. (2011). Türkiye’de kadına yönelik şiddet (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Page, A.Z. ve İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22),81-94.

Renner, L.M. ve Whitney, S.D. (2012). Risk factors for unidirectional and bidirectional intimate partner violence among young adults. Child Abuse Neglect, 36(1),40-52.

Ronfeldt, H. M., Kimerling, R. ve Arias, I. (1998). Satisfaction with relationship power and the perpetration of dating violence. Journal of Marriage and the Family, 70-78.

Rubio-Garay, F., López-González, M. A., Carrasco, M. Á. ve Amor, P. J. (2017). The prevalence of dating violence: A systematic review. Papeles del Psicólogo, 38(2), 135-147.

Sezer, S., Ertel, R. ve Ertel, İ. (2020). Bir iktidar ve meşrulaştırma aracı olarak flört şiddeti: Muğla Kötekli Mahallesi örneği. Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 4(2), 85-115.

Sharpe, D. ve Taylor, J. K. (1999). An examination of variables from a social-developmental model to explain physical and psychological dating violence. Canadian Journal of Behavioural Science, 31(3), 165.

Shen, A.C-T., Chiu, M.Y-L. ve Gao, J. (2012). Predictors of dating violence among chinese adolescents: the role of gender-role beliefs and justification of violence. Journal of Interpersonal Violence. 27(6),1066-1089. doi:10.1177/0886260511424497

Sigelman, C.K., Berry, C.J. ve Wiles, K.A. (1984). Violence in college students’ dating relationships. Journal of Applied Social Psychology, 6:530-48.

Smith, J. P. ve Williams, J. G. (1992). From abusive household to dating violence. Journal of Family Violence, 7(2), 153-165.

Solak, A. (Ed.). (2018). Aile eksenli şiddetten sosyal travmalara. Ankara: HEGEM.

Stets, J.E. ve Pirog-Good, M.A. (1987). Violence in dating relationships. Social Psychology Quarterly, 50(3), 237-246.

Stets, J. E. ve Straus, M. A. (1989). The marriage license as a hitting license: A comparison of assaults in dating, cohabitating, and married couples. M.A. Straus ve R. J. Gelles (Eds.), Physical violence in American families: Risk factors and adaptations to violence in 8145 families içinde (ss. 33-52). New Jersey, Transaction Books.

Straus, M. (2004). Prevalence of violence against dating partners by male and female university students worldwide. Violence Against Women, 10, 790-811.

Straus, M. A. (2008). Prevalence and effects of mutuality in physical and psychological aggression against dating partners by university students in 32 Nations. Paper presented at the International Family Aggression Society Conference, Preston, UK.

Straus, M. A. ve Ramirez, I. L. (2007). Gender symmetry in prevalence, severity, and chronicity of physical aggression against dating partners by university students in Mexico and USA. Aggressive Behavior, 33(4), 281–290. doi:10.1002/ab.20199

Sugarman, D. B. ve Hotaling, G. T. (1998). Dating violence: A review of contextual and risk factors. içinde B. Levy (Ed.), Dating violence: Young women in danger (ss. 100-118). Seattle, WA: Seal Press.

Sünetci, B., Say, A., Gümüştepe, B., Enginkaya, B., Yıldızdoğan, Ç. ve Yalçın, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin flört şiddeti algıları üzerine bir araştırma. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 56-83.

Şenol, D. ve Yıldız, S. (2013). Kadına yönelik şiddet algısı: Kadın ve erkek bakış açılarıyla. Ankara:Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.

Tarı-Selçuk, K., Avcı, D. ve Mercan, Y. (2018). Üniversite öğrencilerinde flört şiddetine maruziyet: Flört şiddetine yönelik tutumların ve toplumsal cinsiyet algısının şiddete maruziyet ile ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3),302-308.

Temple, J.R., Choi, H.J., Reuter, T., Wolfe, D., Taylor, C.A., Madigan, S. ve diğ. (2018) Childhood corporal punishment and future perpetration of physical dating violence. Journal of Pediatrix, 194:233-237.

Tuz, C., Öksüz, M.E. ve Tekiner, A.S. (2015). Kadına yönelik şiddet derecelendirme ölçeği ve mağdurların cinsel deneyimleri ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Eurasian Journal of Family Medicine, 4(2),83-89.

Türk, B. ve Tekin, A. (2018). Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları ile flört şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turaz Akademi, 84-91.

Türk, B., Hamzaoğlu, N. ve Yayak, A. (2020). Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 17(1), 73-81.

Üstünel, A.Ö. (2020). Eşit, güvenli, özgür ilişki: Üniversite öğrencilerine yönelik bir flört şiddeti önleme programının etki değerlendirmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 23(45), 19-38.

Wolfe, D. A., Scott, K., Wekerle, C., ve Pittman, A. L. (2001). Child Maltreatment: Risk of Adjustment Problems and Dating Violence in Adolescence. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(3), 282–289. doi:10.1097/00004583-200103000-00007

Waltz, J., Babcock, J. C., Jacobson, N. S., ve Gottman, J. M. (2000). Testing a typology of batterers. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 658–669.

Yıldırım, S. ve Terzioğlu, F. (2018). Şiddetin farklı bir yüzü: Flört şiddeti, etkileri ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4),285-292.

Yolcu, D. ve Akbay, S.E. (2020). Datıng vıolence among unıversıty students: The role of self-esteem, perceıved relatıonshıp self-effıcacy and attachment styles. European Journal of Education Studies, 7(10),241-257.

Yumuşak, A. ve Şahin, R. (2014). Flörtte şiddete yönelik tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49),233-252.

Kaynak Göster

APA Bilican Gökkaya, V. & Öztürk, M. (2021). Çocukluktaki Aile İçi Şiddet Öyküsü ile Flört Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (4) , 219-240 . DOI: 10.18026/cbayarsos.959425