Annelerin Tutumlarına Göre 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Uyum Düzeyleri

Araştırmanın amacı, anne tutumlarına göre 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal uyum düzeylerini incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Denizli ilinin merkez ilçesinde ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden 143 çocuk ve anneleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları olarak Anne-Babalık “tilleri ve Boyutları Ölçeği {Anne formu) ile Marmara “osyal Duygusal Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, annelerin tutumlarına göre çocukların sosyal-duygusal uyum düzeyleri farklılaşmaktadır. Yetkeci annelerin çocuklarının sosyal duygusal uyum düzeyleri, yetkeci olmayanlara göre düşük iken, otoriter ve izin verici annelerin çocuklarının sosyal-duygusal uyum düzeyleri otoriter ve izin verici olmayanlara göre düşüktür.

The Social-Emotional Adjustment Levels of 5-6 Year Old Children According to Their Mother’s Attitude

The purpose of this study is to investigate how the social-emotional adaptation levels of 5- 6 year old children are affected by their mother’s attitude. 143 children attending the kindergartens of primary schools in the city center of Denizli, and their mothers, established the sample group for the study. The Parenting Styles and Dimensions Scale (Mother Form) and the Marmara Social Emotional Adjustment Scale were used as data collection tools in the study. According to the results of the study, the social-emotional adjustment level of children differs depending on their mother’s attitude. While the social-emotional level of children of authoritarian mothers was lower in comparison to those of non-authoritarian mothers, the social-emotional level of children of authoritative and permissive mothers was lower in comparison to those with authoritative and non-permissive mothers.

Kaynakça

Altay, F. B. (2007). Okulöncesi Kuruma {Devlet Özel) Devam Eden Çocukların Sosyal Yeterlikleri ve Olumlu Sosyal Davranışları ile Ebeveyn Stilleri Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Arı, M., Bayhan, P. ve Artan, İ. {1995). Farklı Ana-Baba Tutumlarının 4-11 Yaş Grubu Çocuklarında Görülen Problem Durumlarına Etkisinin İncelenmesi. 10. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimini Yaygınlaştırma Semineri Kitabı (23-38). İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development, 37, 887-907.

Baurmrind, D. (1967). Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool Behavior. Genetic Psychology Monographs, 75, 43-88.

Baumrind, D. (1968). Authoritarian Versus Authoritative Parental Control. Adolescence, 3, 255-272.

Baumrind, D. (1978). Parental Disciplinary Patterns and Social Competence in Children. Youth and Society, 9, 239-276.

Baumrind, D. (1996). The Discipline Controversy Revisited. Family Relations: Journal of Applied Family and Clinical Studies, 45, 405-414.

Belsky, J.ve Barends, N. {2002) Personality and Parenting. Yayımlandığı kitap In: M. H. Bornstein {Editör), Handbook of Parenting, Vol 3. (415-438) USA: Erlbaum, Mahwah.

Belsky, J. (1984) The Determinants of Parenting: A Process Model. Child Development, 55, 83– 96. Campbell, S. B. (1995). Behavior Problems in Preschool Children: A Review of Recent Research. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 36, 113–149.

Collins, W. A., Maccoby, E. E., Steinberg, L., Hetherington, E. M. ve Bornstein, M. H. (2000). Contemporary Research on Parenting: The Case for Nature and Nurture. American Psychologist, 55, 218–232.

Coplan, R. J., Hastings, P. D., Lagace-Seguin, D. G. ve Moulton, C. E. (2002). Authoritative and Authoritarian Mothers' Parenting Goals, Attributions and Emotions Across Different Childrearing Contexts. Parenting: Science and Practice, 2, 1–26.

Dinçer, D. {1993). Anaokuluna Devam Eden Beş Yaş Grubu Çocukların Anne-Baba Tutumları İle Yaratıcı Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Durmuş, R. (2006). 3-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri İle Anne-Baba Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Evans, I. D. (2002). The Relationship Between Sociometric Status of Preschool Children and Parenting Styles. Unpublished master thesis. University of North Texas, USA.

Feldman, P. S. (2005). Development Across the Life Span. (3 th. edition). USA: Peerson Education Ltd. Prentice Hall.

Georgiou, S. N. (2008). Bullying and Victimization at School: The Role of Mothers. British Journal of Educational Psychology, 78, 109–125.

Günalp, A. (2007). Farklı Anne Baba Tutumlarının Okul Öncesi Eğitim Çağındaki Çocukların Özgüven Duygusunun Gelişimine Etkisi (Aksaray İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Güven, Y., Önder, A., Sevinç, M., Aydın, O., ve diğerleri {2004). Altı Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği {MASDU)'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Basılmamış Bildiri Özetleri {45). İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık. Işık, B. (2006). Ailenin Örgütsel ve Yapısal Niteliğinin 60-72 Aylık Çocukların Sosyal-Duygusal Uyum Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Jewell, J. D., Krohn, E. J., Scott, V. G., Carlton, M. ve Meinz, E. (2008). The Differential Impact of Mothers' and Fathers' Discipline on Preschool Children's Home and Classroom Behavior. North American Journal of Psychology, 10(1), 173-188.

Johnson, A. K. (2006). Physical and Psychological Aggression and The Use of Parenting Styles: A Comparıson of African-American and Caucasian Families. Unpublished Master Thesis. USA: University of Maryland.

Keown, L. J. ve Woodward, L. J. (2006). Preschool Boys with Pervasive Hyperactivity: Early Peer Functioning and Mother-Child Relationship Influences. Social Development, 15(1), 23- 45.

McCusker, M. ve Van Doren, S. (2007). Aggressive Play: Contributing Factors of Parental Roles on 3-6 Years Old Boys. College of Saint Elizabeth Journal of the Behavioral Sciences, 1, 27- 30.

McGillicuddy-De Lisi, A. V. ve De Lisi, R. (2007). Perceptions of Family Relations When Mothers and Fathers are Depicted With Different Parenting Styles. The Journal of Genetic Psychology, 168(4), 425-442.

Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L., Sessa, F. M., Avenevoli, S. ve Essex, M. J. (2002). Temperamental Vulnerability and Negative Parenting as İnteracting Predictors of Child Adjustment. Journal of Marriage and Family, 64, 461–471.

Neal, J. ve Frick-Harbury, D. (2001). The Effects of Parenting Styles and Childhood Attachment Patterns on Intimate Relationships. Journal of Instructional Psychology, 28(3), 178-183.

Öğretir, A. D. {1999). Alt ve Üst “osyo-Ekonomik Düzeydeki 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Oyun Davranışlarıyla Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Önder, A. ve Gulay, H. (2009). Reliability and Validity of Parenting Styles & Dimensions Questionnaire Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 508- 514.

Özeri, Z. N. {1994). Okul Öncesi Dönemde Ahlak Gelişimi ve Eğitimi {Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Beş Yaş Çocuğunun Adalet Gelişimine Etkisinin Araştırılması). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özyürek, A. {2004). Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Parke D. R. (2004) Development in the Family. Annual Review Psychology 55, 365–399. Patterson, G. R. (1982). Coercive Family Process. Eugene, OR: Castalia Publishing. Paterson, G. ve Sanson, A. (1999). The Association of Behavioural Adjustment to Temperament, Parenting and Family Characteristics Among 5-Year-Old Children. Social Development, 8, 293–309.

Paulussen-Hoogeboom, M. C., Stams, G. J. J. M., Hermanns, J. M. A., Peetsma, T. T. D. ve Wittenboer, G. L. H. V. {2008). Parenting “tyle as a Mediator Between Children's Negative Emotionality and Problematic Behavior in Early Childhood. The Journal of Genetic Psychology, 169(3), 209–226.

Robinson, C. C., Mandelco, B., Olsen, S. F. ve Hart, C. H. (2001). The parenting styles and dimensions questionaire (PSQD). Yayımlandığı kitap In: B. F. Perlmutter, J. Touliatos ve G. W. Holden {Editörler), Handbook of Family Measurement Techniques: Vol. 3. Instruments & Index (319-321). Thousand Oaks: Sage. Rothbart, M. K. ve Bates, J. E. (1998). Temperament. Yayımlandığı kitap In: W. Damon ve N. Eisenberg {Editörler), Handbook of Child Psychology: Vol 3. (Social, Emotional, and Personality Development) (105–176). New York: Wiley.

Rubin, K. H., Burgess, K. B., Dwyer, K. M. ve Hastings, P. D. (2003). Predicting Preschoolers' Externalizing Behaviors from Toddler Temperament, Conflict, And Maternal Negativity. Developmental Psychology, 39, 164–176.

Sanson, A., Oberklaid, F., Pedlow, R. ve Prior, M. (1991). Risk Indicators: Assessment of Infancy Predictors of Pre-School Behavioural Maladjustment. Journal of Child Psychology, Psychiatry and Allied Disciplines, 32, 609–626.

Strage, A. ve Swanson-Brandt, T. (1999). Authoritative Parenting and College Students' Academic Adjustment and Success. Journal of Educational Psychology, 91, 146-156.

Tezel-Şahin, F. & Özyürek, A. {2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 395-414

Kaynak Göster

APA Gür, H , Önder, A . (2011). Annelerin Tutumlarına Göre 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Uyum Düzeyleri . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 86-104 .