KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi

Bu makalenin konusu, Kur‟an‟ın yazılması ve ilk vahiy kâtibinin kim olduğudur. Vahyin korunması için Hz. Peygamber inen ayetleri ezberledi, ezberletti ve yazdırdı. Hz. Peygamberin görevlendirdiği ve vahyi yazan kimselere vahiy kâtibi denir. Kur‟an‟ın yazıya aktarıldığı kesin olmakla birlikte bunu ilk yazmaya başlayanın kim olduğu kesin değildir. İlk Müslümanlardan olması, İslam geldiği zamanda okuryazar olması, sürekli Hz. Peygamberin yanında bulunması ve vahiy kâtipliği yapmış bir kişi olmasından dolayı ilk vahiy kâtibinin Hz. Ali olması kuvvetli bir ihtimaldir
Anahtar Kelimeler:

vahiy, vahiy kâtibi, Kur‟an

TRANSFER OF THE TEXT OF THE QURAN AND ISSUE OF FIRST SCRIBE OF THE REVELATION

The subject of this article is the recording of the Qur'an and who wrote down it firstly. The Prophet did memorized the verses revealed and get them memorized and dictated for the protection of revelation. The men who were commissioned for the recording of the Qur‟an by the Prophet and wrote down them were called as a scribe of the revelation. Although it is certain that the Qur'an is recorded, who wrote down it firstly is vague. Due to one of first Muslims, literate, spending time with The Prophet frequently and one of scribes of the revelation, that Ali is the first scribe is strong opinion

Kaynakça

Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 1992.

El-A‟zamî, Muhammed Mustafa, The History of the Qur’anın Text, Uc İslamic Academy Leicester, England. Buharî, Muhammed b. İsmail, Sahihu’l-Buhari, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 1992.

Demirci, Muhsin, Kur’an Tarihi, İFAV, İstanbul, 2012.

Erdem, Mehmet, İslam Teşriinin Oluşum Seyri Açısından Vahy Döneminin Mekke Merhalesi ve Safhaları, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 2006

Hamidullah, Muhammed, Kur’an Tarihi (Çeviri: Mehmet Sait Mutlu), TDV, Ankara, 1991.

İbn İshak, Ebu Abdillah Muhammed, Siretü İbn İshâk, Hayra Hizmet Vakfı, Konya, 1981.

İbn Kesîr, Ebu‟l-fedâ İsmail b. Ömer, es-Siretü’n-Nebeviyye, Dârü‟l-Kütübi‟l-İlmiyye, Beyrut, 2007

İbnü‟l- Esîr, Usudü’l-Gabe fi Ma’rifeti’s-Sahabe, Dar-u İbni Hazm, Beyrut, 2012.

Köksal, Mustafa Asım, İslam Tarihi (Mekke Dönemi), Şamil Yayınevi, İstanbul, Tarihsiz. Müslüm, Ebu‟l-Huseyin Müslüm el-Haccâc, Sahih-i Müslüm, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 1992.

Nesâî, Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, Sünenü’n- Nesâî, Çağrı Yayınevi, İstanbul, 1992.

Suyûtî, Celâleddin, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’an, el-Mektebetu‟l-Asriyyetü, Beyrut, 2008.

Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr fî Tefsîri’l-Me’sûr, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1993.

Şen, Ziya, “Kur‟an-ı Kerim‟in Yazılması”, Diyanet İlmî Dergisi Kur’an Özel Sayısı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2012.

Yahya, Muhammed İbrahim, el-Medhal ilâ Tefsîri’l-Kur’an, Daru‟l-Medâri‟l-İslâmiyye, Beyrut, 2002.

Zerkânî, Muhammed b. Abdu‟l-Azîm, Menâhilü’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’an, Daru‟l-Ma‟rife, Beyrut, 2005.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss485280, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {22 - 33}, doi = {}, title = {KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Hüseyin} }
APA ÇELİK, H . (2016). KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (1) , 22-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40503/485280
MLA ÇELİK, H . "KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 22-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40503/485280>
Chicago ÇELİK, H . "KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2016 ): 22-33
RIS TY - JOUR T1 - KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi AU - Hüseyin ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 33 VL - 5 IS - 1 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi %A Hüseyin ÇELİK %T KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi %D 2016 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD ÇELİK, Hüseyin . "KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (Ocak 2016): 22-33 .
AMA ÇELİK H . KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi. MJSS. 2016; 5(1): 22-33.
Vancouver ÇELİK H . KUR’AN’ın Kur’an’ın Yazıya Aktarılması ve İlk Vahiy Kâtibi Meselesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2016; 5(1): 33-22.