TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILIKLARI1

Günümüzde yaşanan ilerlemelerle beraber girişimciliğe verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bir ülkenin kalkınması için başarılı girişimcilere ihtiyaç olduğunun anlaşılmasıyla devletler politikalarında girişimciliğe daha fazla yer vermeye başlamışlardır. Türkiye gibi oldukça genç bir nüfus yapısına sahip olan ülkelerde, gençlerin var olan girişimcilik eğilimlerinin tespiti ve sonrasında yapılacak teşviklerle başarılı girişimcilerin ortaya çıkacağı aşikardır. Bu olguya koşut olarak, bu araştırmada Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin, girişimcilik eğilimlerinin demografik özelliklere göre anlamlı farklılık taşıyıp taşımadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılacak verilerin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Turizm Fakültesi bünyesinde öğrenim gören 585 öğrenci içinden kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 461 öğrenciye yüz yüze anket uygulanmış ve toplanan veriler Sosyal Bilimler’de yaygın olarak kullanılan bir istatistik paket programının 22. sürümü kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılım göstermesinden dolayı T-testi ve Anova testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre girişimcilik eğilimini oluşturan faktörlerin kararlılık, dışa açıklık, kendine güven, yenilikçilik, risk alma ve fırsatçılık olduğu belirlenmiştir. Bu faktörlerin öğrencilerin bireysel özelliklerinden, cinsiyet, uyruk, öğrenim gördüğü bölüm, sınıf, yaş ve daha önce girişimcilik faaliyetinde bulunma durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

THE DIFFERENCES OF TOURISM STUDENTS' ENTREPRENEURSHIP TRENDS BY DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

The importance given to entrepreneurship is increasing day by day with the advances today. With the understanding that there is a need for successful entrepreneurs for the development of a country, they have begun to give more space to entrepreneurship in state policies. With the understanding that there is a need for successful entrepreneurs for the development of a country, they have begun to give more space to entrepreneurship in state policies. In countries such as Turkey, which has a relatively young population, with the determination of young people have done for promoting the entrepreneurial orientation and it is obvious that after the emergence of successful entrepreneurs. In parallel with this case, it has been tried to determine whether the entrepreneurship trends of Kastamonu University Tourism Faculty students have a significant difference according to demographic characteristics. The survey method was used to collect the data to be used in the research. A total of 585 students were enrolled in the faculty within the Faculty of Tourism, and a questionnaire was applied to 461 students. According to the results of the research, it was determined that the factors constituting the entrepreneurship tendency were stability, openness to openness, self-confidence, innovation, risk taking and opportunism. It has been determined that these factors differ significantly from individual characteristics of students according to gender, nationality, department, class, age and entrepreneurial activity.

Kaynakça

Allinson, CW, Chell, E. ve Hayes, J. (2000). Sezgi ve girişimci davranış. Avrupa Çalışma ve Örgüt Psikolojisi Dergisi , 9 (1), 31-43.

Armut, B. (2018). "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Arslan, E., Kendir, H., & Türkmen, F. (2018). Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimi: Kazakistan-Kırgızistan-Türkiye Karşılaştırması. MANAS Journal of Social Studies,7(4), 654-669

Bilge, H., & Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 2(16).

Bozkurt, Ö., & Erdurur, K. Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 33-56.

Brockhaus Sr, R. H. (1991). Entrepreneurship education and research outside North America. Entrepreneurship Theory and Practice, 15(3), 77-84.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (İkinci baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Damar, A. (2015). "Girişimci Kişilik Özelliklerinin Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi: Sannio Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Dündar, S. & Ağca, V (2007). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, 2007, ss.121-142.

George, D. & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 18.0 Update: Pearson Education, Inc.

Gümüş, N., Kandemir, O. ve Benli T. (2017). Kastamonu Üniversitesi’nde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 29, pp. (1091-1110).

Gürol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students: Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education+ Training, 48(1), 25-38.

Ho, Y. P., Low, P. C., & Wong, P. K. (2014). Do university entrepreneurship programs influence students’ entrepreneurial behavior? An empirical analysis of university students in Singapore. In Innovative pathways for university entrepreneurship in the 21st Century (pp. 65-87). Emerald Group Publishing Limited.

İpçioğlu, İ., & Taşer, A. (2009). İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 13-25.

İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Organizasyon ve yönetim bilimleri dergisi, 3(2).

Kalaycı, Ş. (2017). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 8. Bs., Ankara, Dinamik Akademi Kılıç, R., Keklik, B., & Çalış, N. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir

Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2).

Kirby, D. A. (2004). Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?. Education+ training, 46(8/9), 510-519.

Korkmaz, O. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2), s.209–226.

Kozak, M. (2017). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri, 3. Baskı, Detay Yayıncılık. Kristiansen, S., & Indarti, N. (2004). Entrepreneurial intention among Indonesian and Norwegian students. Journal of Enterprising Culture, 12(01), 55-78.

Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological forecasting and social change, 104, 172-179

Öneren, M. İç Anadolu Bölgesindeki Genç Nüfusun Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 7-28.

Politis, D., Winborg, J., & Dahlstrand, Å. L. (2012). Exploring the resource logic of student entrepreneurs. International Small Business Journal, 30(6), 659-683.

Salik, N. (2015). " Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Kafkas Üniversitesi Örneği". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Sharma, P., & Chrisman, S. J. J. (2007). Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. In Entrepreneurship (pp. 83-103). Springer, Berlin, Heidelberg.

Solmaz, S. A., Aksoy, Ö., Şengül, S., & Sarıışık, M. (2014) Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans Ve Ön Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1), 41-55.

Şeşen, H., & Basım, N. (2012). Demografik faktörler ve kişiliğin girişimcilik niyetine etkisi: Spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.

Tağraf, H., & Halis, M. (2008). Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitiminin ‘Girişimsel Öz Yetkinlik’Algısı Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 91-111.

Taş, A. (2016). "Girişimcilik Eğitimi İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin Parametrik Tekniklerle Analizi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Türkmen, M., & İşbilir, U. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2), 18-28.

Ulama, S. (2016). Turizm lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. In International Conference On Eurasian Economies, Kavospar, Hungary.

Ulucan, S. (2015). "Girişimcilik eğiliminin ve girişimcilik eğilimini etkileyen faktörlerin analizi: ortaöğrenimde lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde bir uygulama". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Üzülmez, H. (2008). Girişimcilik ve Konya’da Girişimciliğin Geleceği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 21-31.

Wu, S., & Wu, L. (2008). The impact of higher education on entrepreneurial intentions of university students in China. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(4), 752-774.

Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Yılmaz, Y., Seydinbekulı, A. D. ve Abishov, N. (2014). Üniversite son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel özelliklerin etkisi: Ahmet Yesevi uluslararası Türk Kazak üniversitesinde bir alan araştırması. The Journal of Marmara Social Research, 5, 11-24.

Kaynak Göster