RİCHARD SWİNBURNE'ÜN KÖTÜLÜK SORUNUNA YAKLAŞIMI

Bu araştırmanın temel amacı felsefe tarihinde önemli tartışmalara yol açan kötülük sorununu irdelemektir. Şüphesiz kötülük konusu bütün teist dinlerde Tanrı'nın varlığı için büyük bir sorun teşkil eder. Zira ateistler dünyadaki kötülüklerle mutlak iyi, mutlak kudret sahibi olan bir Tanrı'nın varlığınının mantıksal çelişkiye düşmeden savunulamayacağını ileri sürerler. Tüm varlığı Tanrı'ya dayandırarak açıklamaya çalışan teistler, ateistlerin karşı-kanıt olarak ortaya koydukları kötülük için dinsel ve ahlâkî gerekçeler bulmaya çaba harcamışlardır. Biz bu makalede çağımızın önemli düşünürlerinden biri olan Richard Swinburne'ün kötülük sorununa yaklaşımı ve çözüm yolları üzerinde duracağız.

RICHARD SWINBURNE'S APPROACH TO THE PROBLEM OF EVIL

The main aim of this research is to examine the problem of evil which is controversial debates in the history of philosophy. Undoubtedly, the issue of evil is a major problem for the God's existence in teism. Because, atheists argued that evils in the world and God's omnipotence and omniscience can not be defended without falling into the logical contradictions. Theists, trying to explain the existence of things based on God, endeavor to find religious and moral justifications for the evil that atheists put forward as a counter-argument. In this article, will be analyzed Richard Swinburne's approaches and solutions to the problem of evil.

Kaynakça

Çüçen, Kadir. (1997). "Kötülüğün Kaynağı Nedir?", Felsefe Dünyası, Sayı: 25, Ankara.

Hick, John. (1985). Evil and the God of Love, Macmillan, London.

Peterson, Michael. (2006). Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giris, çev., Rahim Acar, Küre yay., İstanbul.

Plantinga, Alvin. (2002). "Özgür İrade Savunması", çev. Cenan Kuvancı, Erciyes Ü. S.B.E. Dergisi, Sayı: 12, Kayseri.

Swain, Harriet. (2003). Bilimin Büyük Soruları, çev. Murat Sağlam, Güncel yay., İstanbul.

Swinburne, Richard. (2000). "Evil Does Not Show That There is No God", Philosophy of Religion: A Guide and Anthology, ed. by Brian Davies, Oxford University Press, Oxford.

Swinburne, Richard. (2003). "Natural Evil", The Problem of Evil: Selected Readings, ed. by Michael L. Peterson, University of Notre Dame, Indiana.

Swinburne, Richard. (2000). "Reply to Richard Gale", Religious Studies, 36, Cambridge University Press.

Swinburne, Richard. (1982). "The Problem of Evil", Contemporary Philosophy of Religion, ed. by Steven M. Cahn and David Shatz, Oxford University Press, New York.

Swinburne, Richard. (1981). Faith and Reason, Clarendon Press, Oxford.

Swinburne, Richard. (1998). Providence and Problem of Evil, Clarendon Press, Oxford.

Swinburne, Richard. (2001). Tanrı Var Mı?, çev., Muhsin Akbas, Arasta yay., Bursa.

Swinburne, Richard. (1991). The Existence of God, Clarendon Press, Oxford.

Urhan, Veli. (2002). "Leibniz ve Kötülüğün Kaynağı", Felsefe Dünyası, Sayı: 36, Ankara.

Wainwright, William. (1988). Philosophy of Religion, Wadsworth Publishing Company, Belmont.

Yaran, Cafer, Sadık. (1997). Kötülük ve Teodise, Vadi Yayınları, Ankara.

Yasa, Metin, (2003). Tanrı ve Kötülük, Elis yay., Ankara.

Kaynak Göster