Oluşumsal Yapısalcılığın İlkeleri ve Zola’nın Emek Adlı Romanı Üzerinde Çözümleme

Toplumsal çatışmaların veya toplum yaşamının düzenli işlemesine engel olan durumları içeren romanlar, toplumcu gerçekçilik anlayışını benimseyen Marksçı öğreti ve bu öğretiden çıkmış eleştiri yöntemleri için oldukça uygun birer inceleme alanıdır. Toplumbilimsel eleştiri yöntemlerinden birini oluşturan Lucien Goldmann’ın oluşumsal yapısalcılık yöntemi de anamalcı dizgenin neden olduğu sorunları ve mutsuzlukları ve bunlara karşı önerilen çözüm yollarını anlatan romanların çözümlenmesi veya eleştirisinde verimli sonuçlar ortaya koyar. Romanın içyapılarının yanı sıra oluşum sürecini etkileyen ve tetikleyen metin dışı yapıları da araştırmayı öneren yöntem, toplumun aydın temsilcisi konumundaki yazarın, sorunlar karşısında oluşturduğu dünya görüşünün sorgulamasını yapar. Yöntemin uygulanması aşamasında farklı yapıların derinlemesine araştırılması tutarlı açıklamaları doğurur. Ütopik sosyalizmin savunulmasının yapıldığı Zola’nın Emek adlı yapıtı, işçi emeğinin özgürleşmesine bağlı olarak yaşamdaki tüm duygu ve hazların anlam kazanacağı ve insanlığın bu sayede mutluluğa ereceği tezi üzerine kuruludur. Sanayiye koşut olarak gelişen burjuva sınıfının XIX. yüzyılda yaptığı emek sömürüsünün insanları köleleştirdiğine yer veren yapıt, emek köleliğinden kurtulmak için yeni bir dizge önerir. Yapıt, işçi sınıfının her geçen gün biraz daha yoksullaşmasına neden olan ağır koşulların mantıklı ve akılcı çözümlerle üstesinden gelinebileceğini gösterirken, Zola’nın ütopik sosyalist Fourrier, Saint-Simon ve daha birçok toplumcu sosyalist düşünür ve yazarlardan esinlenerek oluşturduğu düşüncelerini doğalcı yöntemlerle sunar.

The Principles of Constructivist Structuralism and Analysis of the Novel by Zola Emek

Novels, narrating events of social conflicts or the events preventing regular functioning of public life are a very suitable field of study for Marxist doctrine which adopts the understanding of social realism and the methods of criticism that have passed from this doctrine. Lucien Goldmann’s method of constructive structuralism which is one of the methods of sociological criticism gives fruitful results in analyzing or criticizing novels that describe the problems and misfortunes caused by the dominant system and the proposed solutions against them. The method, which suggests exploring the non-textual structures that influence and initiate the formation of process as well as the internal structures of the novel dispute worldview of the writer, who is the intellectual representative of society, in front of the problems. Detailed study of various structures using the method leads to consistent explanations. Zola’s work, where Utopian socialism is defended is based on the thesis that all emotions and pleasures in life will make sense, and humanity will achieve happiness through the liberation of labor. Bourgeoisie developed in parallel to industries. The work, which is inferior to the exploitation of labor offers a new system of getting rid of labor slavery. While the work shows the harsh conditions making working class become poorer every day can be overcome with logical and rational decisions, Zola presents his ideas inspired by the utopian socialist Fourier, Saint-Simon and many other socialist thinker and writers, naturalistic methods.

Kaynakça

Atalay, İ. (2007). Jean-Paul Sartre’ın Özgürlük Yolları adlı yapıtına oluşumsal yapısalcı bir yaklaşım (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Atalay, İ. (2016). Yapıt çözümlemesinde toplumeleştiri, yazın toplumbilimi yöntemleri ve Lucien Goldmann'ın oluşumsal yapısalcılığı. Humanitas 4(8), 387-412.

Atalay, İ; Er, A. (2013). Oluşumsal yapısalcılık bağlamında sorunsal kahraman ve dünya görüşü kavramları: Bernard Marie Koltès’in Batı Rıhtımı (Quai Ouest), Humanitas, 1(2), 27-42.

Baysan, G. T. (2010). Réflexions sur Travail de Zola: I. L'Abîme et les abîmes. Revue d’études et recherches sur les littératures du monde, s. 39-51.

Baysan, G. T. (2012). Reflexions sur Travail de Zola II. La Crecherie - vers la naissance de l'espoir. Revue d’études et recherches sur les littératures du monde, s. 41-48.

Bouguinat, N. ve Pellistrandi, B. (2005). Le 19e siècle en Europe. Paris: Armand Colin.

Dolléans, É. (2003, Juillet 9). Histoire du mouvement ouvrier Tome I : 1830-1871. (J.-C. Bonnier, Dü.) Chicoutimi, Québec, Canada.

Dotoli, G. (2013, Avril 14). Salon Littéraire. Juillet 18, 2018 tarihinde Linternaute: http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/biographie-auteur/content/1830361-emile-zola-biographie adresinden alındı

Dönmezer, S. (1994). Toplumbilim (11. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Duby, G. (1999). Histoire de la Frace des origines à nos jours. Montréal: Larousse.

Engels, F. (1974). Ütopik sosyalizm ve bilimsel sosyalizm (Çev: Ö. Ünalan). Ankara: Sol Yayınları.

Escarpit, R. (1993). Edebiyat sosyolojisi (Çev: A. Yazıcı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Girard, R. (2013). Romantik yalan ve romansal hakikat (Çev: A. İldem). İstanbul: Metis Eleştiri.

Goldmann, L. (1950, Juillet-Septembre). Matérialisme Dialectique Et Histoire de la Littérature. Revue de Métaphysique et de Morale, s. 283-301.

Goldmann, L. (1962, Janvier-Juin). Problèmes d'une Sociologie du Roman. Cahiers Internationaux de Sociologie, s. 61-72.

Goldmann, L. (1964, Mai). Le Structuralisme Génétique En Histoire De La Littérature. MLN, s. 225-239.

Goldmann, L. (1964). Pour Une Sociologie du Roman. Paris: Gallimard.

Goldmann, L. (1976). Diyalektik Araştırmalar (Çev: A. Timuçin ve M. Sert) İstanbul: Kavram Yayınları.

Goldmann, L. (1976). Le Dieu Caché. Paris: Gallimard.

Goldmann, L. (1977). İnsan bilimleri ve felsefe (Çev: A. Timuçin ve F. Aynuksa) İstanbul: Kavram Yayınları.

Hançerlioğlu, O. (1977). Düşünce tarihi İstanbul: Remzi Kitabevi.

Herschberg Pierrot, A. (2003). Stylistique de la Prose. Paris: Belin.

Kocka, J., & Mitchell, A. (2015). 19. Yüzyıl Avrupa'sında burjuva toplumu (Çev: U. Kocabaşoğlu) İstanbul: İletişim.

Krapivin, V. (1988). Diyalektik materyalizm nedir? İstanbul: Bilsan A.Ş. Bilim ve Sanat.

Lhomme, J. (1970). La crise agricole à la fin du XIXe siècle en France. Essai d'interprétation économique et sociale. Revue économique, XXI, ss. 521-553.

Lukács, G. (1987). Avrupa gerçekçiliği (Çev: M. H. Doğan) İstanbul: Payel.

Mannheim, K. (2002). İdeoloji ve ütopya (Çev: M. Akyayuz) Ankara: Epos Yayınları.

Maurois, A. (1947). Histoire de la France Paris: Editions Dominique Wapler.

Mitterand, H. (1974). Enquête sur une visite de Zola à Unieux pour la préparation de « Travail ». J. Naumont içinde, Les Cahier Naturalistes (s. 182-204). Paris: Éditions Fasquelle.

Munier, B. (2001). De la Sociologie du Roman au Roman Sociologique. L'Année sociologique, s. 185-203.

Noiriel, G. (1986). Les ouvriers dans la a société française XIX-XXe siècle. Paris: Éditions du Seuil.

Özdemir, E. (1999). Yazınsal türler. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Özdemir, E. (2000). Eleştirel okuma. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Ponteil, F. (1968). Les Classes Bourgeoises et l'avènement de la Démocratie. Paris: Éditions Albin Michel.

Raimond, M. (2008). Le Roman. Paris: Armand Colin.

Rubel, M. (1958). De l'utopie à l'idéologie. Revue d'histoire économique et sociale, s. 491-496.

Sarcey, M. R. D., Bouchet, T. D. ve Picon, A. (2003). Ütopyalar sözlüğü (Çev: T. Ilgaz) İstanbul: Sel Yayıncılık.

Schmitt, M. ve Viala, A. (1982). Savoir-Lire. Paris: Didier.

Smith, A. (1997). Ulusların zenginliği (Çev: M. B. Ayşe Yunus) İstanbul: Alan yayıncılık.

Spiers, D. E. ve Morgan, O. (1993). Les linéaments d'un Évangile: les interviews de Zola à l'époque des Trois Villes. A. Pagès içinde, Les Cahiers naturalistes (s. 35-46). Paris: Grasset-Fasquelle.

Tertemiz, S. (2018). Une étude sur Travail d‘Émile Zola dans le cadre de la méthode de structuralisme génétique (Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tekirdağ.

Tilbe, A. (1999). Albert Camus’un Veba adlı Romanına Toplumbilimsel bir Uygulama. Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Bildirileri (s. 105-111). Gaziantep: Ankara Üniversitesi Tömer Yayınları.

Tilbe, A. (2000). Une Etude Sociologique Dans la Peste d'Albert Camus. Erzurum: Université Ataturk Institut des Sciences Sociales.

Tilbe, A. (2004). Sartre’ın Bekleyiş Adlı Romanına Goldmann’cı Bir Yazın Toplumbilimsel Yaklaşım. K. Alver içinde, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri (s. 92-116). Ankara: Hece Yayınları.

Tilbe, A. (2010, Haziran). George Lukacs ve Lucien Goldmann'ın yaklaşımıyla fransız yazınında kişi sorunsalı. Batı Edebiyatında Kahraman, 17, 27-36.

Tilbe, A. ve Tekin, P. (2013). Andre Malraux’un İnsanlık Durumu: Oluşumsal Yapısalcı Bir Okuma. 8. Ulusal Frankofoni Bildirileri Kitabı, (s. 242-254). Tekirdağ.

Tilbe, A. ve Tilbe, F. (2015). Reşat Enis Aygen’in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın adlı romanında çalışma ilişkileri: yazın toplumbilimsel oluşumsal yapısalcı bir inceleme. Humanitas, 5, 187-216.

Tilbe, A. ve Tilbe, F. (2016). Yazın toplumbilimsel oluşumsal yapısalcı bir çözümleme: Mahmut Yesari’nin çulluk adlı romanında çalışma ilişkileri. Uluslararası Edebiyat veToplum Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 123-134). Bartın: Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını.

Veron, L. ve Fondu, Q. (2015). Lucien Goldmann (1913-1970) : Pour un marxisme humaniste. Intervention dans le cadre du séminaire Lectures de Marx. https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/851/files/2015/11/Lucien-Goldmann-1913-1970-Pour-un-marxisme-humaniste-Lae%CC%81lia-Ve%CC%81ron-Quentin-Fondu.pdf, 12.03.2019.

Villermé, L. R. (2006, Mars 9). Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Chicoutimi, Québec, Canada.

Yücel, T. (1982). Yapısalcılık. İstanbul: Ada Yayınları.

Zola, É. (1881). Le roman expérimental (5e édition). Bibliothèque nationale de France.

Zola, É. (2010). Emek (Cilt II). İzmir: İlya Yayınları.

Zola, É. (2010). Emek (Cilt I). İzmir: İlya yayınları.

Kaynak Göster

Manas Journal of Social Studies
  • ISSN: 1694-7215
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

10.4b4.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Schwarzt’ın Sosyal Değerler Modelindeki Bireysel Değerlere Göre Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Tüketim Davranışlarının İsimsel Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Tahir BENLİ, YILDIRAY KIZGIN

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevi Olarak İnsan Kaynakları Planlaması ve Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme

ELBEYİ PELİT, Ahmet ÇETİN

Gözetim Toplumunun Siyaset, Devlet ve Demokraside Yansımaları: Algoritmik Vatandaşlık Odağında Bir Değerlendirme

Ümmühan KAYGISIZ

İslâm Devletinin Diğer İslâm Devletiyle Savaşmasının Meşru ve Gayri Meşru Olduğu Durumlar

Ahmet ÖZDEMİR

Acem Ali Kimdir? Osmanlı Dönemi Hassa Baş Mimarı Alaeddin Ali b. Abdullah’ın Kişiliği ve Mesleki Kimliği Üzerine Bir İnceleme

Hüseyin Gürsel BİLMİŞ

İslami v e Konvansiyonel Hisse Senedi Endekslerinin Oynaklıkları Üzerine Bir İnceleme

FATİH GÜÇLÜ

Mobil Pazarlamanın İlk Uygulaması Olan SMS Reklamlarına Yönelik Eğilimlerin Saptanması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Bahadır Burak SOLAK, Zöhre AKYOL

Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VEDAT AKTEPE, Elvan YALÇINKAYA, Mevlüt GÜNDÜZ, Murat TEMUR

Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir İnceleme

Nevzat ÇALIŞ, Şakir SAKARYA

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Bölümlerinin Artan Önemi: Lisans ve Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Bir Araştırma

Yasin KARADENİZ, Çiğdem ÖZKAN