HZ. PEYGAMBER’İN “ELÇİLİK” MOTİVASYONUNDA UZLET HAYATININ VE İLK İNEN AYETLERİN ROLÜ

Kur'an, insanların dünya ve ahiret mutluluğu için gönderilmiş ilahi kitaptır. Bu kitabı tebliğ etme görevi de Hz. Peygamber'e verilmiştir. Allah, Hz. Peygamber'in bu görevi en mükemmel bir şekilde ifa etmesi için onu, uzletle ve ilk nazil olan ayetlerle peygamberliğe hazırlamıştır. İlk nazil olan ayetler öncelikle onu psikolojik olarak nübüvvete hazırlamış, ardından da müşriklere karşı tebliğde maruz kaldığı çeşitli saldırılar karşısında motive etmiştir. Biz de çalışmamızda motivasyon kavramına kısaca değindikten sonra uzletin ve ilk nazil olan ayetlerin Hz. Peygamber'i nübüvvete psikolojik olarak nasıl hazırlayıp motive ettiğini ele alacağız. Daha sonra da davet dönemindeki sıkıntı ve zorluklarla mücadele hususunda ilk nazil olan ayetlerin Hz. Peygamber'i motive etmedeki rolünü ele alıp inceleyeceğiz

THE ROLE OF THE RECLUSİON LİFESTYLE AND THE FIRST VERSES ON THE “PROPHECY” MOTİVATİON OF MUHAMMAD THE PROPHET

The Qur’ân is a divine book sent to people for their happiness in the world and after life. The duty of proclaiming this book was given to The Prophet Muhammad. Allah had prepared him by way of the reclusion and first revealed verses to perform his prophethood terrifically. Primarily, the first revealed verses prepared him psychologically for prophethood and after that motivated him against attacks by polytheists due to his proclaiming attempts. In this study, after mentioning briefly the concept of motivation, we will deal with how the reclusion and first revealed verses prepared and motivated him psychologically for prophethood. Afterwards, we will examine the role of the first revealed verses about motivation of the Prophet in terms of struggle with distress and difficulty in the period of Islamic invitation

Kaynakça

Arık, İ. Alev, Motivasyon ve Heyecana Giriş, Çantay Kitabevi, İstanbul 1996.

Arkonaç, Sibel A.,Psikoloji Zihin Süreçleri Bilim, Alfa Yayınları, İstanbul 2005.

Bağcı, Musa, Beşer Olarak Hz. Peygamber, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2010.

Bayraktutar, “Muammer. Hz. Peygamber’in Örnekliği Bağlamında Olaylar Karşısındaki Azim ve Kararlılığı”, EKEV Akademi Dergisi 16, sy. 50, 2012.

Begavî, Tefsîru’l-Begavî, thk. Halid Abdurrahman el-Ak, Daru’l-Mağrife, Beyrut tarihsiz. Beydâvî, Tefsîru’l-Beydâvî, Daru’l-Fikr, Beyrut tarihsiz.

Buhâri, EbûAbdillah Muhammed b. İsmail, Câmiu’s-Sahîh. thk. Muhammed ZüheyrİbnNasır,Dâru’l-Tavk enNecât, Beyrut 1422h.

Bûti, M. Said Ramazan, Fıkhu’s-Siyre. trc. Ali Nar ve Orhan Aktepe, Gonca Yayınevi, İstanbul 1992.

Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, TDV Yayınları, Ankara 1997.

Cevzî, Abdurrahman Ali İbn Muhammed,Zadü'l-Mesir fi ilmi't-Tefsir, el-Mektebû’l-İslamî, Beyrut 1404h.

Cevziyye, İbnKayyim,Fıkhu’s-Siyre,trc. Hanifi Akın, Karınca Polen Yayınları, İstanbul 2011.

Cüceloğlu, Doğan,İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2006.

Demirci, Muhsin,Tefsir Usûlü,MÜİFV Yayınları, İstanbul 2008.

Derveze, İzzet,Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı,trc. Mehmet Yolcu, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2011.

Dincer, Müjde Ker,İletişimin Kalbi Sözsüz İletişim Becerileri,Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2012.

Günel, Fuat, “Hira”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul 1998.

Güven, Bülent,Etkili İletişim,İletişim Kavramı ve İletişim Sürecinin Temel Öğeleri, ed. Bülent Güven, Pegem Akademi, Ankara 2013.

Hakim, Ebû Abdullah,el-Müstedrekale’s-Sahihayn,thk. Mustafa Abdulkadir Ata, Beyrut 1990.

Hamidullah, Muhammed,İslam Peygamberi, trc. Salih Tuğ, İrfan Yayımcılık, İstanbul 1995.

Havva, Said,Hz. Peygamber’in Hayatı,trc.Recep Çetintaş ve dğr., Aksa Yayın Pazarlama, İstanbul 1989.

İbnManzûr, Muhammed b. Mükerrem,Lisanu’l-Arab,DaruSadr, Beyrut tarihsiz.

İbn Hacer, Ebû’l-FadlAhmed b. Ali,Fethu’l-Bari ŞerhuSahihu Buhari,Daru’l-Mağrife, Beyrut 1379.

İbnHişam, Ebû Muhammed Abdülmelik,Siret-i İbnHişam,trc. Abdülvehhab Öztürk, Karaman Yayınları, İstanbul 2014.

İbn İshak, Muhammed. Siyer-i İbn İshak,Yayına Haz. Muhammed Hamidullah, trc. M Şafi Billik, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2012.

İbnKesîr, İsmail İbn Ömer ed-DımeşkîEbû’l-Fida,Tefsîru’l- Kur’an’il-Azîm,Daru’l-Fikr, Beyrut 1401h.

İsfehanî, Ragıb,Müfredât,trc. Yusuf Türker, Pınar Yayınları, İstanbul 2012.

İnceoğlu, Metin,Tutum Algı İletişim, Elips Kitap, Ankara 2004.

Karaman, Hayrettin v. dğr.,Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yayınları, Ankara 2014.

Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensarî,el-Camiu’l-ahkâmi’l-Kur’an,Daru’ş-Şağb, Kahire tarihsiz.

Kim, Sank H.,Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu,trc. Hüseyin Aydın, Timaş Yayınları, İstanbul 1997.

Köktaş, Yavuz,Tüm Yönleriyle Akaid Hadisleri, İFAV Yayınları, İstanbul 2013.

Masaroğulları, Güncel ve Koçakgöl, Muhammet,Psikoloji Sözlüğü,Nobel Yayınları, Ankara 2011.

Mevdudî, Ebû’l-A’lâ,Tefhimu’l-Kur’an,trc. Yusuf Karaca v. dğr.,İnsan Yayınları, İstanbul 1997.

Morgan, Clifford T.,Psikolojiye Giriş,trc. Hüsnü Arıcı v. dğr., Hacettepe Ünv. Yayınları, Ankara 1980.

Müslim, Ebû’l-HüseyinMuslim b. El-Haccâc el-Kuşeyrî,Sahîhu Müslim,Dâruİhyâü’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut tarihsiz.

Nesefî, Tefsiru’n-Nesefî, Daru’n-Neşr, yy.,tarihsiz.

Özer, Leyla,Psikoloji,Semih Eğitim Kültür Yayınları, Ankara 1992.

Önkal, Ahmet v. dğr.,Hz. Peygamber’in İzinde,DİB Yayınları, Ankara 2013.

Öztürk, Mustafa ve Ünsal, Hadiye,EvvelüMaNezel Meselesi Bağlamında Erken Dönem MekkiSûrelerin Kavram ve Anlam Dünyası, Kur’an Nüzulünün Mekke Dönemi, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2013.

Râzî, Fahruddin Muhammed b. Ömer, Tefsir-i KebîrMefâtihu’lGayb, Dârü’-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2000.

Sabunî, Muhammed Ali,Saffetü’t-Tefâsir, Dersaâdet, İstanbul tarihsiz.

Saka, Şevki,Kur’an’ı Kerim’in Davet Metodu,Seha Neşriyat, İstanbul 1991.

Sarıçam, İbrahim,Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,DİB Yayınları, Ankara 2002.

Sayar, Kemal ve Dinç, Mehmet,Psikolojiye Giriş,Dem Yayınları, İstanbul 2011.

Schunk,Dale H.,Öğrenme Teorileri. trc. Ebru Üzümcü v. dğr., Nobel Yayınları, Ankara 2011.

Sem’ânî, Mensûr bin Muhammed bin Abdül-Cebbâr,Tefsiru’l-Sem’ânî, Daru’l-Vatan, Riyad 1997.

Semerkandî, Muhammed b. AhmedEbû’l-Leys,Tefsîru’s-Semerkandî,thk. MahmudMatarcî, Daru’l-Fikr, Beyrut tarihsiz.

Suruç, Salih,Peygamberimizin Hayatı,Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 2001.

Şevkanî, Muhammed,Fethu’l-Kadir, Daru’l-Fikr, Beyrut ts.

Şimşek,Mehmet Ali, “İletişim Unsurları Açısından Vahiy”,Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5, sy. 1, 2001.

Şulul, Kasım,Son Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı,Siyer Yayınları, İstanbul 2014.

Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr bin Yezid b. Halid,Camiu’l-Beyân an Te’vilEy’il-Kur’ân, Dâru’lFikr, Beyrut 1405h.

Tirmizî, Muhammed b. İsa es-Sevre,Câmiu’s-Sahîh,thk. Ahmed Muhammed Şakir, Şirketu Mektebe, Mısır 1975.

Tunç, Aygül v. dğr.,Eğitim Psikolojisi,Karahan Kitabevi, Adana 2013.

Uzun, Ruhdan, Etkili İletişim,Lisans Yayıncılık, İstanbul 2010.

Vahidî, Ali b. AhmedEbû’lHasen,el-Veciz fi tefsiri’lkitabi’l aziz, thk. Safvan Adnan Davudî, ed-Daru’şŞâmiye, Beyrut 1415h.

Yaparel, Recep, “Günümüz Psikolojisinde Güdü Kavramı ve Güdülenme Kuramları”,Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9,1995.

Yavuz, Yusuf Şevki, “Vahy”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yay.,İstanbul 2012.

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi,Hak Dini Kur’an Dili, Eser Kitabevi, İstanbul tarihsiz.

Zemahşerî, Ebû’l Kasım Muhammed Ömer,El-Keşşaf an Hakaiki’t-Tenzîl ve Eyuni’lEkavil fi Vücuhu’t-Te’vil, DarüİhyaiTürasi’lArabiyyi, Beyrut tarihsiz.

Zürkanî, Muhammed Abdulazim. Menahilu’l-irfan,trc. Halil Aldemir, Beka Yayıncılık, İstanbul 2015.

Kaynak Göster

Manas Journal of Social Studies
  • ISSN: 1694-7215
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

10.4b4.6b