BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE AR-GE FAALİYETLERİNİN ETKİLERİ: TÜRKİYE’DE DÜZEY I BÖLGELERİNDE AMPİRİK BİR İNCELEME

Günümüz bilgi toplumunda artan rekabetin en önemli belirleyicilerinden biri Ar-Ge faaliyetleridir. Ar-Ge faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmaların ise ülke karşılaştırmaları ve tek ülke verileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada bölgesel ekonomik büyümenin belirleyicilerinden biri olan Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge istihdamının bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkileri Panel Veri Analizi yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme Türkiye’de Düzey I istastiki bölgelerinin 2010-2014 verilerine dayanılarak yapılmıştır. Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge istihdamının bölgesel ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif ve istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur

THE EFFECTS OF R & D ACTIVITIES ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL STUDY ON NUTS I REGIONS OF TURKEY A

One of the most important determinants of increasing competition in today's information society is R & D activities. There are many studies examining the effects of R & D activities on economic growth. These studies are concentrated on country comparisons and single country data. In this study, R & D expenditures, one of the determinants of regional economic growth, and the effects of R & D employment on regional economic growth were examined by Panel Data Analysis. The review was based on the 2010-2014 data from Level I statistical regions in Turkey. The impact of R & D expenditures and R & D employment on regional economic growth has been found to be positive and statistically significant.

Kaynakça

Abramovitz, M. (1956). Resource and Output Trends in The United States Since 1870, American Economic Review, Vol. 46, Papers and Proceedings, May, 2. 5-23.

Aghion, P., Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction, Econometrica 60 (2), 323–351.

Akıncı, M., Sevinç, H. (2013). Ar-Ge Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1990-2011 Türkiye Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 6 (27), s. 7-17.

Altın, O., Kaya, A. A. (2009). Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi, Ege Akademik Bakış, S. 9 (1), s. 251-259.

Baltagi, H. B. (2014). Econometric Analysis of Panel Data, 6th Ed., New York: John Wiley & Sons. Ltd.

Braconier, H. (2000). Do Higher Per Capita Incomes Lead to More R&D Expenditure?, Review of Development Economics, 4 (3), 244–257.

Capello, R., Nijkamp, P. (2009). Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar Publishing,

Emir, M., Kutlu, M. (2014). Relationship Between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries, Journal of Economics, Finance & Accounting-JEFA), Vol.1(1)

Falk, M. (2007). R&D Spending in the High-Tech Sector and Economic Growth". Research in Economics 61:140-147.

Freeman, C., Soete, L. (2003). Yenilik İktisadı, Çev: Ergun Türkcan, Ankara, Tübitak Yayınları

Freımane, R., Bāliņa, S. (2016). Research and Development Expenditures and Economic Growth in the EU: A Panel Data Analysis, Economics and Business, Vol: 29, Issue:1

Gittelman, M. & Wolff, E.N. (1995). R&D Activity and Cross-Country Growth Comparisons, Cambridge Journal of Economics, 19, 189–207

Goel, R. K., Payne J. E., RAM. (2008),.R&D Expenditures and U.S. Economic Growth:A Disaggregated Approach, Journal of Policy Modeling, 30, 237–250

Goel, R.K., Ram, R. (1994). Research and Development Expenditures and Economic Growth: A Cross-Country Study, Economic Development and Cultural Change, 42(2), 403–11.

Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis, 7th Edition, Essex: Pearson Education.

Grossman, G. M., Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: MIT Press.

Gümüş, E. & Çelikay, F. (2015). R&D Expenditure and Economic Growth: New Empirical Evidence. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 9(3), 205–217.

Huňady, J., Orviská, M. (2014). The Impact of Research and Development Expenditures on Innovation Performance and Economic Growth of the Country – the Empirical Evidence, CBU International Conference Proceedings 2014, 2, 119–125.

Işık, N., Efe Kılınç, C. (2011). Bölgesel Kalkınmada Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Ekim 6 (2), 9-54.

Kendrick, J.W. (1973). Postwar Productivity Trends in the United States 1948-1969, New York: National Economic Research.

Lichtenberg, F.R. (1992). R&D investment and international productivity differences NBER Working Paper Series No. 4161. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.

Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3–42.

Martin, R. L., (2005). Thinking About Regional Competitiveness: Critical Issues, Backgroud Paper Commissioned by the East Midlands Development Agency

Martin, R. Sunley, P. (1998). Slow Convergence? The New Endogenous Growth Theory and Regional Development, Economic Geography, 74 (3), 201-227.

OECD (2014), OECD Factbook, Economic, Environmental and Social Statistics , http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/3013081ec061.pdf?expires=1511177762&id=id&accname=guest&che cksum=BEF1004C04987AB2695A8E08D19EE861

Park, W.G. (1995). International R&D Spillovers and OECD Economic Growth, Economic Inquir Vol. 33, No.4, 571-591.

Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, Vol. 98, Issue 5, 71-102

Shaw, G.K. (1992). Policy Implications of Endogenous Growth Theory,” The Economic Journal 102 (May), 611-621.

Solow, R. M. (I 956). A Contribution to The Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, vol. 70, pp. 65-9

Stough, R.R., Stimson, R.J., Nijkamp, P. (2011). An Endogenous Perspective on Regional Development and

Growth, İçinde Kourtit, K., Nijkamp, P. ve Stough, R.R. (Eds.) Drivers of Innovation, Entrepreneurship and Regional Dynamics, 3-20, Springer, Heidelberg.

Taban, S., Şengür, M. (2013). AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, Yıl:14, Sayı:1, 14, 355-376

Tarı, R., Alabaş, M.M. (2017). The Relationship Between R&D Expenditures And Economic Growth: The Case Of Turkey (1990-2014), AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Cilt:17, Sayı: 2, 17: 1-17

Van Pottelsberghe del la Potterie, B., Guellec, D. (2004). From R&D to Productivity Growth: Do The Institutional Settings and The Source of Funds of R&D Matter?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 66(3), 353–78.

Wang, H., Wu, D. (2015). An Explanation for China’s Economic Growth: Expenditure on R&D Promotes Economic Growth—Based on China’s Provincial Panel Data of 1997-2013, Journal of Service Science and Management, 8, 809-816

Yanyun, Z., Mingqian, Z. (2004). R&D and Economic Growth-Panel Data Analysis in ASEAN+3 Countries. The Center for Applied Statistics, Renmin University of China

Yavan, N. (2011). Teşviklerin Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz, Ekonomik Yaklaşım, 22(81), 65-104.

Yu-Ming, W., Li, Z., Jian-Xia, L. (2007). Co-Integration and Causality between R&D Expenditure and Economic Growth in China: 1953-2004, International Conference on Public Administration.

Kaynak Göster

Manas Journal of Social Studies
  • ISSN: 1694-7215
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

10.2b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM TARİHİNDEN BİR KESİT: TÜRK YURDU DERGİSİNDE ÜNİVERSİTE TARTIŞMASI (1956-1961)

ahmet vurgun, SİNAN ATEŞ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI (ÖTMT) DERSİNİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAZANIMLARINA ETKİSİNE İLİŞKİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

VEDAT AKTEPE, ABDULKADİR UZUNÖZ, MEVLÜT GÜNDÜZ

EVLİ BİREYLERİN PROBLEM ÇÖZMEDE KULLANDIKLARI YAKLAŞIMLAR VE EVLİLİK UYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

HASAN YILMAZ, Rahime İLKETENCİ, Ahmet Selçuk YILMAZ, Cıldız MAMIROVA

GÜVEN ARAŞTIRMALARI GÜVENİLİR Mİ?: SOSYAL GÜVEN ARAŞTIRMALARININ YÖNTEMİNE İLİŞKİN ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

İSLAM CAN

TAŞERON OLARAK İSTİHDAM EDİLEN TIBBİ SEKRETERLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ

ŞEFİK ÖZDEMİR, SERAP TAŞKAYA

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI’NIN ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMU VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİNE ETKİSİ

MEHMET ULUTAŞ

İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE TÜKENMİŞLİĞİN ARACILIK ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA

İLHAMİ YÜCEL, DAİMİ KOÇAK

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ: ARDL SINIRLAR TESTİ YAKLAŞIMI

Galip Afşin RAVANOĞLU, AZİZ BOSTAN, ALPER YILMAZ

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA İMAJ ROLÜNÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ALGILANMASI; ARHAVİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Ceyhun AKYOL, Burhanettin ZENGİN, Süleyman AKKAŞOĞLU, Şevki ULAMA

SAMSUN ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ‘NE BAŞVURAN ŞİDDET MAĞDURU KADINLARIN BAŞVURU DURUMLARI VE GEREKSİNİMLERİ

HATİCE KUMCAĞIZ, İlknur Aydın AVCI, Tuğba TALAY, SENEM GÜRKAN, DAMLA NUR KİNSİZ