Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Muhasebe Eğitimi Veren Akademisyenlerin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Bu çalışma muhasebe eğitimi veren akademisyenlerin UluslararasıFinansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) muhasebeeğitimine dahil edilmesi konusundaki görüşlerinin incelenmesiniamaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları; UFRS’nin uygulanması konusundakibelirsizliğin, UFRS’nin eğitim planına dahil edilmesindekien zorlu husus olarak görüldüğüne ve muhasebe eğitimindeizlenmesi gereken en uygun yolun Muhasebe Sistemi UygulamaGenel Tebliğleri (MSUGT) ve vergi yasaları ile UFRS’ye eşit orandaağırlık verilmesi olduğuna işaret etmektedir.

International Financial Reporting Standards And Accounting Education in Turkey: an Investigation On Accounting Academians’ Perceptions

This study aims to examine the perceptions of accountingacademicians about incorporating International Financial ReportingStandards (IFRS) into the accounting education. Results of thestudy indicate that uncertainty in the implementation of IFRS isseen as the most challenging aspect of incorporating IFRS into theaccounting education and the most appropriate path that shouldbe followed in accounting education is to give equal weight to AccountingSystem Implementation General Communiqués, tax lawsand IFRS.

Kaynakça

Akdoğan, N. 2007. Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mali Çözüm Dergisi 80: 101-117. Aktaş, R. 2013. İlke Temelli Finansal Raporlama Standartları Nasıl Öğretilmeli? TFRS 10-Konsolide Finansal Tablolar Standardı Örneği. Mali Çözüm Dergisi 115: 133-168. Alali, F. ve L. Cao. 2010. International Financial Reporting Standards-Credible and Reliable? An Overview. Advances in Accounting 26(1): 79-86. Arsoy, A. P., T. Bora ve S. K. Selimoğlu. 2014. Muhasebe Eğitimindeki Bilgi, Beceri ve Eğitim Tekniklerinin Gerekliliklerine İlişkin Beklentiler: Türkiye’deki Akademisyenlere ve Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10(23): 121-136. Atabey, N. A., H. Akmeşe ve K. A. Akmeşe. 2014. Awareness Level and Educational Efforts of Academicians Relating to the International Financial Reporting Standards: A Research on Accounting Academicians in Konya. Procedia Economics and Finance 15: 1655-1662. Aysan, M. A. 2008. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Ulusal Uyum: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (40): 44-53. Barth, M. E. 2008. Global Financial Reporting: Implications for US Academics. The Accounting Review 83(5): 1159-1179. Carmona, S. ve M. Trombetta. 2008. On the Global Acceptance of IAS/IFRS Accounting Standards: The Logic and Implications of the Principles-Based System. Journal of Accounting and Public Policy 27(6): 455-461. Carmona, S. ve M. Trombetta. 2010. The IASB and FASB Convergence Process and the Need for ‘Concept-Based’ Accounting Teaching. Advances in Accounting 26(1): 1-5. Carvalho, L. N. ve B. M. Salotti. 2012. Adoption of IFRS in Brazil and the Consequences to Accounting Education. Issues in Accounting Education 28(2): 235-242. Cherry, A. A. ve B. N. Schwartz. 2013. What’s The Rush? IFRS, The SEC, and The Pressure on Accounting Instructors to Teach Still More Financial Reporting Rules. American Journal of Business Education 6(2): 161-176. Cherubini, J., K. Rich, H. Zhu ve A. Michenzi. 2011. IFRS in the General Business Curriculum: Why Should We Care. The CPA Journal 81(2): 13-15. Clay, M. E. 2013. Incorporating International Financial Reporting Standards: IFRS in the Accounting Curriculum. Proceedings of the Northeast Business&Economics Association: 35-39. Dalğar, H., Ö. G. İ. Çelik ve Ö. G. M. Mortaş. 2011. Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir

Kaynak Göster

APA Durer, S , Akbaş, H , Zeytinoğlu, E . (2016). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Muhasebe Eğitimi Veren Akademisyenlerin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme . Maliye ve Finans Yazıları , 0 (106) , 73-100 . DOI: 10.33203/mfy.312271