İslami Bankalarda Kredi Riskini Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi ile Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren dört katılım bankasının2006 - 2014 yılları arası üç aylık verileri kullanılarakkredi risklerini belirleyen faktörler araştırılmaktadır. Kredi riskiüzerinde bankaya özgü faktörlerden hangisinin anlamlı etkilerininolduğunu göstermek için panel veri regresyon modeli kullanılmaktadır.Bulgular, katılım bankalarının geri ödenmeme riskitaşıyan kredilere karşı ayırdıkları özel karşılıkların toplam varlıklariçindeki payının arttıkça, kredi risklerinin de artacağını göstermektedir.Diğer taraftan, kredilerin toplam varlıklar içindekipayının veya banka büyüklüğünün artması kredi riskinin azalmasınaneden olmaktadır.

The Determinants of Credit Risk in Islamic Banks: An Empirical Analysis on the Turkish Participatio

In this study, the determinants of bank credit risk areanalyzedfor four participation banks that operate in Turkey,byusing quarterly data set between 2006 and 2014.The findingsof the study suggest that as the ratio of specific provisions in totalassets increases, the credit risk shall also increase. Conversely,the increase of the ratio of loans in total assets, or the increaseof the participation banks’ size, results in lower credit risk for theparticipating banks.

Kaynakça

Abedifar, P., P. Molyneux, ve A. Tarazi. 2013. Risk in Islamic Banking. Review of Finance 17(6):2035-2096. Ahmad, N. H. ve M. Ariff. 2007. Multi-country study of bank credit risk determinants. The International Journal of Banking and Finance 5(1):135-152. Ahmad, N. H. ve S. N. Ahmad. 2004. Key factors influencing credit risk of Islamic bank: A Malaysian case. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research 1(1):65-80. Ahmed, A. S., Carolyn T. ve Shawn T. 1999. Bank loan loss provisions: a reexamination of capital management, earnings management and signaling effects. Journal of Accounting and Economics 28(1): 1-25. Ahmed, H. ve T. Khan. 2007. Risk management in Islamic banking. M. K. Hassan ve M. K. Lewis (eds.), Handbook of Islamic banking (ss. 144-158). Cheltenham, UK: Edward Elgar. Ahmed, N., M. F. Akhtar ve M. Usman. 2011. Risk management practices and Islamic banks: An emprical investigation from Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business 1(6):50-57. Ali, A. ve S. P. Ghauri. 2013. Global crisis and credit risk management by banks: A comparative study of banks in Pakistan. International Journal of Business and Economics Research 2(6):158-168. Al-Wesabi, H. A. H. ve N. H. Ahmad. 2013. Credit risk of Islamic banks in GCC countries. The International Journal of Banking and Finance 10(2):1- 24. Angbazo, L. 1997. Commercial bank net interest margins, default risk, interestrate risk, and off-balance sheet banking. Journal of Banking and Finance 21(1):55-87. Berger, A. N. ve R. DeYoung. 1997. Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking and Finance 21(6):849-870. Cebenoyan, A. S. ve P. E. Strahan. 2004. Risk management, capital structure and lending at banks. Journal of Banking and Finance 28(1):19-43. Çelik, S. ve Y. D. Akarım. 2012. Likidite riski yönetimi: Panel veri analizi ile İMKB bankacılık sektörü üzerine ampirik bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13(1): 1-17. Colquitt, J. 2007. Credit risk management: How to avoid lending disasters and maximize earnings. 3rd edition. USA: McGraw-Hill. Cornett, M. M., J. J. McNutt, P. E. Strahan ve H. Tehranian. 2011. Liquidity risk management and credit supply in the financial crisis. Journal of Financial Economics 101(2):297-312.

Kaynak Göster

APA Özkan, N , Işıl, G . (2016). İslami Bankalarda Kredi Riskini Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi ile Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama . Maliye ve Finans Yazıları , 0 (105) , 153-176 . DOI: 10.33203/mfy.312141