Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama

Öz Doğal kaynakların hızla tükeniyor olması ve tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi, çevreyle sürekli etkileşim içinde olan ve faaliyetlerinde çevresel kaynaklardan faydalanan turizm sektörü için önemli bir konudur. Bu çalışmada, çevreye duyarlı olan tesislerde çevresel maliyetlerin tesislerin rekabet gücüne etkisi olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 30 Eylül 2016 Tarihi İtibariyle Güncel Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) listesinde yer alan 64 tesisin yöneticilerine ve çevre sorumlularına anket yöntemi ile sorular yöneltilmiş, elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Çevresel maliyetler ile rekabet gücü arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

Akdağ, G., Güler. O., Demirtaş, O., Dalgıç, A. & Yeşilyurt, C. (2014). Turizm ve Çevre İlişkisi: Türkiye’deki Yeşil Otellerin Gözünden Yeşil Otelcilik Uygulamalarının Getirileri. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-6 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Aktan, C. C., (2010). Türkiye’de Üretim Ve İstihdama Yönelik Ulusal Rekabet Gücü Politikası. Ekonomi Bilimleri Dergisi, C:2, S:2, 166-197.

Álvarez Gil, M. J., Burgos Jiménez, J. & Céspedes Lorente, J. J. (2001). An Analysis Of Environmental Management, Organizational Context And Performance Of Spanish Hotels. Omega 29(6), 457-471.

Aydın, S. (2012). Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi Uygulamaları ve Çevresel Maliyetlerin Yaşam Döngüsü Değerlemesi: Türkiye - Birleşik Krallık Örneği. MÖDAV, C:14, S:4 , 99-120.

Ar, A. A. & Tokol, T. (2010). Tekstil Sektöründeki İşletmelerin Yeşil Pazarlamadan Kaynaklı Kazanımları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:9, S:31, 148-168.

Beller, B., Deran, A. & Hatipoğlu, A. G. (2012). Çevre Maliyetlerinin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi: Bir Çimento Fabrikasında Vaka Çalışması. Cag University Journal of Social Sciences, Sayı: 9(1), 95 - 121.

Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (8. Baskı). Pegem Yayıncılık: Ankara.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cihangir, M., Küçük, F. & Türkal, H. (2006). Çevreye Duyarlı Üretim Sistemi Uygulayan İşletmelerde Sistemin Getirdiği İlave Maliyetlerle Bu Maliyetlerin Ürünlere Yüklenilmesinde Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, S:9, 1-7.

Doğan, Ö. İ., Marangoz, M. & Topoyon, M. (2003). İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:5, S:2, 114-138.

Emeksiz, M. (2007). Küçük Otel İşletmeleri ve Çevre Yönetimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü Dergisi, 10(18), 141-156.

Esty, D., C. & Winston, A., S. (2007). Yeşilden Altına Akıllı Şirketler Çevreci Stratejiler ile Nasıl Avantaj Yaratır?. Çeviren: Levent Göktem, MediaCat, İstanbul.

Gonzàlez-Benito, J. & Gonzàlez-Benito,Ò. (2005). Environmental Proactivity and Business Performance: An Empirical Analysis. Omega 33, 1–15.

Hu, W. & Wall, G. (2005). Environmental Management, Environmental Image and the Competitive Tourist Attraction. Journal of Sustainable Tourism, 13:6, 617-635.

Kırlıoğlu, H. & Can, A. V. (1998). Çevre Muhasebesi, Değişim Yayınları. Adapazarı.

Molina-Azorin, J.F., Claver-Cortes, E., Pereira-Moliner, J. & Tari, J.J. (2009). Environmental Practices And Firm Performance: An Empirical Analysis In The Spanish Hotel Industry. Journal of Cleaner Production, 17, 516-524.

Özbirecikli, M. & Melek, Z. (2002). Çevre Muhasebesi ve Çevresel Maliyetlerin Maliyet Muhasebesi Sistemine Etkileri ve Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, S:14, 85– 90.

Rao, P. (2002). Greening The Supply Chain: A New Initiative in South East Asia. International Journal of Operations & Production Management, V:22, N:6, 632-655.

Sert, A. N., (2017). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Doğa Residence Otel Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-20.

Sharma, S. & Vredenburg, H. (1998). Proactive Corporate Environmental Strategy and The Development of Competitively Valuable Organizational Capabilities. Strategic Management Journal, 19: 729–753.

Shrivastava, P. (1995). Environmental Technologies and Competitive Advantage. Strategic Management Journal, Vol. 16, 183-200.

Yazgan, H. İ., Yıldız, M. S. & Yücel, S. (2014). Temiz Üretimin Firma Performansına Etkisi: Düzce Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:7, S: 32, 722-733.

Yıldırım Saçılık, M. & ÇEVİK, S. (2014). Çevreye Duyarlı Otelcilik Kapsamında Yeşil Yıldız Uygulaması: Antakya Güngör Ottoman Palace Örneği. 9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler, Balıkesir Üniversitesi, Eylül.

Yücel, M. (2011). Çeşitli Endüstrilerde Temiz Üretim Sistemi Uygulamalarının İşletme Ekonomilerine Sağladığı Faydalar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C:10, S:35, 150-166.

Yüksel, H. (2003). İşletmelerin Çevreye Duyarlı Üretim Faaliyetlerinin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi. Endüstri Mühendisliği Dergisi, C: 14 S: 2, 21-32.

Zhang, X., Shen, L. & Wu, Y. (2011). Green Strategy For Gaining Competitive Advantage In Housing Development: A China Study. Journal of Cleaner Production, 19: 157-167.

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK), 1994.

Kaynak Göster

APA Doğan, Ö , Ertaş, F . (2018). Çevreye Duyarlılığın Rekabet Gücüne Etkisi: Yeşil Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama . Maliye ve Finans Yazıları , (110) , 217-233 . DOI: 10.33203/mfy.448241