Doğu Karadeniz Bölgesi Şehirlerinin Belediye Logolarındaki Tanıtıcı Sembollerin Analizi

Türk Dil Kurumu tarafından “Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel işaret.” olarak tanımı yapılan logo günümüzde iletişim ve tanıtımın önemli unsurlarından biri haline gelmiş ve bir nevi kurumun kimliğini temsil edip imajını yansıtmaktadır. Logo tasarımı gerçekleştirilirken kurum ya da kuruluşların çeşitli özelliklerini sembolize etmeleri beklenmektedir. Günümüzde sadece kâr amacı güden işletmeler değil kamu kurum / kuruluşlarının da tanıtım ya da akılda kalıcılık anlamında logo tasarımlarına önem verdiği görülmektedir. Logo tasarımları genel olarak incelendiğinde bir kısım logoların ait olduğu kurum / kuruluşları temsil etmediği ve aynı zamanda da tasarım ilkeleri ve unsurları açısından da uygun olmadığı görülebilmektedir. Bu çalışmada doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane belediyelerinin logolarında bulunan tanıtıcı sembollerin temsiliyet noktasında analizleri; grafik tasarım unsurları ve tasarımın temel ilkelerine uygunlukları incelenip değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda doğu Karadeniz bölgesinde yer alan belediye logolarında genel olarak şehrin en önemli turistik ya da tarihi yapıtının temel izlek olarak kullanıldığı görülmüş olup tasarım ilklerinin ve unsurlarının ise hak ettiği ölçüde göz önünde bulundurulmadan tasarlandığı gözlenmiştir. Temsil ve tanıtım noktasında logoların kısmen ihtiyacı karşıladığı görülse de estetik ve kurum kimliğini tam anlamıyla yansıtması açısından önemli eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir.

Eastern Black Sea Region Cities of Municipal Logo Analysis of Symbols

By Turkish Language Association "A special mark of an institution or organization, selected by itself, on certain merchandise, pictures, letters, etc., identifying the producer or seller.” logo has become one of the important elements of communication and promotion and represents the identity of the institution and reflects its image. Logo design is expected to symbolize various features of institutions or organizations. Nowadays, it is not only profit-making enterprises but also it is seen that public institutions / organizations attach importance to logo designs in terms of promotion or retention. When the logo designs are examined in general, it can be seen that some of the logos do not represent the institutions / organizations to which they belong. Also, in terms of the design principles and components it may be found to be suitable. In this study, the analysis of the identification symbols in the logos of Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun and Gümüşhane municipalities in the eastern Black Sea region at the point of representation; graphic design elements and their conformity with the basic principles of design were examined and evaluated. As a result of the study, it is seen that the most important tourist or historical monument of the city is used as a basic theme in the municipality logos in the eastern Black Sea region. Although it is seen that the logos partially meet the needs at the point of representation and promotion, it has been found that they have significant deficiencies in terms of aesthetics and the full reflection of corporate identity.

___

 • Akıncı, Z.B. (1998). Kurum kültürü ve örgütsel iletişim, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Balmer J.M. (2008). Identity based views of the corporation: insights from corporate identity, organisational identity, social identity, visual identity, corporate brand identity and corporate image, European Journal of Marketing, 42 (9), 879-906
 • Buila, I, & Catalan, S. & Martínez, E. (2016). The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector, BRQ Business Research Quarterly, 19, 3-12
 • Çoruhlu Y. (2000). Türk mitolojisinin anahtarları. Kabalcı Yayınevi
 • Elliot, A.J. (2019). Historically based review of empirical work on color and psychological functioning: content, Methods, and Recommendations for Future Research,23(2), 177–200.
 • Elliot, A.J. & Markus, M. (2007). Color and psychological functioning, Current Directions in Psychological Science,16 (5), 250-254.
 • Elliot, A.J. & Markus, M. (2014). Color psychology: effects of perceiving color on psychological functioning in human, Annual Review of Psychology, 65, 95-120.
 • Gültekin, E. (2015). İletişim ve tipografi. İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Gümüşhane Valiliği (1997). Sayılarla Gümüşhane. Gümüşhane İli Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı, Gümüşhane Valiliği Yayınları. Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2012). Grafik ve fotoğraf. Amblem ve Logo, 213GIM025, Ankara
 • Sözen, M. (2003). Sinemada renk: Sembolik anlamlar. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Teker, U. (2002). Grafik tasarım ve reklam. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları
 • Tümertekin, E. (1973). Türkiye’de şehirleşme ve şehirsel fonksiyonlar. İstanbul Üniversitesi Yayınları İstanbul: Coğrafya Enstitüsü Yayınları.
 • Uçar, T.F. (2004). Görsel iletişim ve grafik tasarım. İstanbul: İnkılap Kitabevi.