KONYA OVASININ TOPRAKLARI VE SORUNLARI

Konya ovası, Türkiye’nin en önemli ovalarından birisidir. Ova, Konya ile Ereğli arasında uzanan Konya Kapalı Havzası’nın yaklaşık 1000 m izohipsinin çevrelediği sahaları kapsamaktadır. Ortalama yükseltisi 1000 m olan çalışma sahası, 38° 08’-37° 06’ kuzey enlemleri ile 32° 20’-34°00’ doğu boylamları arasındadır. Konya Ovası’nda iklim, ana kaya ve topografya farklılıkları sebebi ile çeşitli toprak grupları oluşmuştur. Bunlar; Kahverengi, Kırmızı Kahverengi, Kireçsiz Kahverengi, Alüvyal, Hidromorfik Alüvyal, Kolüvyal, Regosol, Vertisol, Sierozem, Tuzlu, Alkali ve Tuzlu-Alkali Topraklardır. Ayrıca sahada çıplak kaya ve molozlardan oluşan araziler ile kara kumulları da yer almaktadır. Konya Ovası’nda doğal faktörlerden kaynaklanan belli başlı toprak sorunları: erozyon, sulama, toprak sığlığı, drenaj sorunu, tuzluluk ve alkaliliktir. Doğal bitki örtüsünün tahribi, yanlış arazi kullanımı ve toprak kirliliği ise çalışma sahasında beşeri faktörlerden kaynaklanan sorunlardandır. Bu çalışma, Konya Ovası’nın fiziki coğrafya özellikleri ile toprak tipleri ve sorunlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

-

-
Keywords:

-,

lnternational Journal of Geography and Geography Education-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi