TÜRKİYE’DE TARIMSAL FAALİYETLER MUHASEBESİ ALANINDA YAYINLANAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

ğı, uzmanlık içeren, küçükten büyüğe birçok işletmenin rol aldığı bir yapı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yapı içinde yer alan her işletmenin ileriye yönelik sarf edeceği adımlarda bilgiye gereksinim duyması, muhasebeden yardım alması kaçılmaz bir gerçektir. Her işletme gibi tarım işletmelerinde de karar alımlarının etkin ve başarılı olabilmesi için muhasebeye önem verilmesi gerekmektedir. Tarımsal faaliyetler muhasebesinin alanı çok geniş olmakla birlikte tarım ile ilgilenen işletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması da özellikli işlemlerdir. Tarımsal Faaliyet Muhasebesi, bir bilgi sistemi olarak, tarımsal faaliyetlerde ortaya çıkan değer hareketlerini kaydederek ürettiği bilgileri karar vericilere sunarak, analiz ve yorumlamaya olanak tanımaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1998-2020 yılları arasında Tarımsal Faaliyet Muhasebesi alanında yayınlanan lisansüstü tez ve makaleleri araştırmak, bibliyometrik özellikler çerçevesinde incelemek, tarımsal faaliyetler muhasebesi alanında akademik gelişim üzerine fikir sahibi olmaktır. Tez ve makalelerde TMS 41 konusuna ağırlık verildiği, konu alanından en çok makalenin 2012 ve 2016 yıllarında yayınlandığı araştırma sonuçlarından birkaçıdır.

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES PUBLISHED IN THE FIELD OF AGRICULTURAL ACCOUNTING IN TURKEY

Today, agricultural activities are carried out with a structure in which many small to large enterprises take part, which includes expertise in which technology and information are used effectively. It is an unavoidable fact that each enterprise involved in this structure will need information and receive help from accounting in the future. It is necessary to attach importance to the accounting so that decision-making can be active and successful in agricultural enterprises just like in every enterprise. Although the field of agricultural activities accounting is very wide, keeping the accounting records of enterprises interested in agriculture is also a specialty. Agricultural Activity Accounting, as an information system, records the value movements in agricultural activities and presents the information it produces to decision makers, allowing analysis and interpretation. Based on this point, this study aims to examine graduate theses and articles published in the field of the Accounting of Agricultural Activities between 1998 and 2020 in Turkey, to investigate them within the framework of bibliometric characteristics and to have an idea about academic development of the accounting of agricultural activities. Some of the research results are that the subject of TMS 41 is emphasized in thesis and articles and the most articles were published in 2012 and 2016.

Kaynakça

Alkan G and Özkaya H, “Türk Muhasebe ve Finans Yazınının SSCI’da 20 Yılı” (2015) Nisan Muhasebe ve Finansman Dergisi 175- 192

Aras A, Tarım Muhasebesi (1st edn, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi 1988)

Fidan H, “Tarım Muhasebesinin Tanımı, Önemi ve Amaçları” (2018) 04 (01) Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 92-99

Fidan H, “Tarım Muhasebesini Diğerlerinden Ayıran Özellikler” (2018) 04 (02) Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 117-122

Heberger E A, Christie A C and Alkin C M “A Bibliometric Analysis of the Academic Influences of and on Evaluation Theorists’ Published Works” (2010) 31(1) American Journal of Evaluation 24-44

Hotamışlı M and Erem I. “Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi” (2014) Temmuz Muhasebe ve Finansman Dergisi 1-20

Kıllı M and Hatunoğlu Z “Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış” (2016) 3(1) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 1-12

Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil F, Fidan H and Gündoğmuş E, Tarımsal Ürünler İçin Maliyet Hesaplama Metodolojisi ve Veri Tabanı Rehberi (Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Yayınları No:37 1999)

Özbek, C Y and Badem A C “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi’nde Yayımlanmış Makalelerin Bibliyometrik Analizi” (2018) 11(2) Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Dergisi 216-247

Şen İ K, Hatunoğlu Z and Terzi S, “Muhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırma” (2017) 19(1) Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 247-291

Tokay S H and Deran A, “Tarım Sektöründe ve Tarım Sektörünün Bir Alt Dalı Olan Meyve Bahçesi İşletmelerinde Muhasebenin Gereği, Belge ve Defter Düzeni” (2011) 4(1) Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi 40-55

Zeren D and Kaya N, “Dijital Pazarlama: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi” (2020) 17(1) Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 35-52

Kaynak Göster