TÜRKİYE’DE KAMU KESİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ: BİR GENEL DEĞERLENDİRME

Dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim ve gelişim sürecinde kamu hizmetlerinde toplumsal fayda çıktılarının ölçüm ve değerleme yöntemleri de değişim göstermiştir. Topluma sunulan kamu hizmetleri çıktılarının değerlendirilerek hizmet-fayda ve maliyet-fayda ilişkisinin kurulmasının hedeflendiği ve böylece kamu hizmetlerinin sunumunda verimlilik, etkinlik ve etkililik ilkelerinin esas alındığı çıktı odaklı bir yaklaşıma dayalı bütçe sistemleri performans yönetiminin en önemli aracı olarak kamu mali yönetimindeki yerini almıştır.

PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTION IN TURKEY: A GENERAL EVALUATION

In the process of rapid change and development in the world, the measurement and valuation methods of social benefit outputs in public services have also changed. Budget systems based on an output-oriented approach, in which it is aimed to establish the service-benefit and costbenefit relationship by evaluating the outputs of public services offered to the society, and thus the principles of efficiency, effectiveness and effectiveness in the provision of public services, have taken their place in public financial management as the most important tool of performance management

Kaynakça

Ağcakaya, S, ‘Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde Mali Performans Uygulamaları’ (2009) (1) Sosyoekonomi Dergisi 27,32

Diamond, J, ‘Performance Budgeting Is Accrual Accounting Required?’ (2002) IMF Working Paper (December) 11

Ertaş, H, and Atalay, İ, ‘Yerel Yönetimlerde Performans Yönetimi’ (2016) Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi (12) 70-75

Falay, N, Program Bütçe Sıfır-Esaslı Bütçe Sistemleri (Filiz Kitabevi, 1995, 41)

Kong, D, ‘Performance-Based Budgeting: The U.S. Experience’ (2005) (5) Public Organization Review: A Global Journal 91,92

McGill, R, ‘Performance Budgeting’ (2001) The International Journal of Public Sector Management. 14 (5) 376,379

OECD, Public Sector Modernisation: Governing for Performance (2004) OECD Policy Brief

Övgün, B, Özkal Sayan, İ, and O, Zengin ‘Türk Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Denetimi Mümkün Mü?’ (2018) (2) Sosyal Bilimler Metinleri 74,87

Robinson, M, and Brumby, J, ‘Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature’(2005) IMF Working Paper 5,6

Siverekli, E, ‘Yeni Ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu’ (2006) 13(2) Yönetim ve Ekonomi 47,52

Siverekli, E, ‘Türkiye’de Kamu Harcamalarının Denetiminde Bütçenin Rolü:2006-2013 Dönemi Analizi’ (2014) 1(2) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 59,62

Tüğen, K, Devlet Bütçesi (19th edn, Başsaray Yayınları, 2021)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı), ‘Yeni Ekonomi Programı Dengelenme Disiplin Değişim 2019- 2021 Orta Vadeli Program’ (sbb, 20 Eylül 2018) Erişim Tarihi:04 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı), ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ (Mevzuat, 22 Nisan 2021) Erişim Tarihi:03 Eylül 2021

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ‘Program Bütçe Esaslarına Göre Performans Programı İzleme Rehberi’ (sbb, 1 Mart 2020) Erişim Tarihi: 10 Haziran 2021

Williams, D, W, ‘Before Performance Measurement’(2002) Administrative Theory&Praxis, 24(23)

Kaynak Göster