İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ

Rekabet yasağı sözleşmeleri, iş ve ticaret hukukunun kesişim alanında bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların hangi mahkemelerde çözülmesi gerektiği tartışmalıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2008 ve 2011 tarihli kararlarında, rekabet yasağı ile iş sözleşmesi arasındaki yakın ilişki nedeniyle, söz konusu davaları iş mahkemelerinin görev alanında görmüştür. Buna karşılık, 2012 ve 2013 yılındaki kararlarında, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağı uyuşmazlıklarını mutlak ticari dava olarak nitelendirmesinden hareketle, asliye ticaret mahkemelerinin görevli olduğunu karara bağlanmıştır. Kanaatimizce, hem mevcut hem de olması gerek hukuk bakımından, böylesi uyuşmazlıklarda görevli mahkeme, asliye ticaret mahkemeleridir.

JURISDICTION PROBLEM OVER THE DISPUTES ARISING FROM EMPLOYEE'S NON-COMPETITION AGREEMENT

Non-competition agreements are at the intersection set of labour and commercial law; therefore, it is controversial which court has jurisdiction over this specific matter. Emphasizing close link between employment contract and non-competition agreement, the General Civil Assembly of Court of Cassation concluded in 2008 and 2011 that labor courts are competent. On the other hand, its decisions in 2012 and 2013 stated that commercial courts have the authority over these disputes because Turkish Commercial Code qualifies them explicitly as a absolute commercial case. In my opinion, commercial courts have jurisdiction over the disputes arising from non-compete agreements de lege lata as well as de lefe feranda.

___

 • Arkan, Sabih. Ticari İşletme Hukuku. 20.Baskı. Ankara 2015.
 • Ayhan, Rıza. "Ticari İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve Sözleşme Cezalarının İndirilmesini İsteyememe". Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Y.2013, C.XVII, S.1-2, s.291-314.
 • Ayhan, Rıza, Mehmet Özdamar, Hayrettin Çağlar. Ticari İşletme Hukuku, 8.Bası, Ankara 2015.
 • Baskan, Esra. "6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümler Çer- çevesinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi". Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Y.2012, S.2, s.116-125.
 • Battal, Ahmet. "Tacirin İş Kanunu'na Tabi Bir Sözleşmeden Do- ğan Cezai Şart Borcuna TTK 24 (İndirim Yasağı) Uygulanabilir mi?", BATİDER, Y.1999, C.XX, S.2'den ayrı bası s.14-23.
 • Çelik, Nuri. İş Hukuku. 28.Bası. İstanbul 2015.
 • Demirtaş, Nevzer Sebla. İşçinin Rekabet Yasağı Borcu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2011.
 • Dinç, Canan Gökçe. İş Hukukunda Rekabet Yasağı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul 2011.
 • Domaniç, Hayri. Türk Ticaret Kanunu Şerhi Cilt:I. İstanbul 1988.
 • Dönmez, Kazım Yücel. İşçinin Borçları. Ankara 2000.
 • Ertaş, Kudret. Türk Hukukunda İşçinin Sadakat Borcu. Ankara 1982.
 • Karayalçın, Yaşar. Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticarî İşletme. 3.Bası. Ankara 1968.
 • Mollamahmutoğlu, Hamdi ve Muhittin Astarlı. İş Hukuku. 6.Bası, Ankara 2014.
 • Poroy, Reha ve Hamdi Yasaman. Ticari İşletme Hukuku. 14.Bası. İstanbul 2012.
 • Sarıkaya, Sinan. Haksız Rekabet Hukukunda Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme. 1.Baskı, Ankara 2015.
 • Soyer, Polat. Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK md. 348-352). Ankara 1994.
 • Süzek, Sarper. İş Hukuku. 11.Baskı. İstanbul 2015.
 • Taşkent, Savaş ve Mahmut Kabakçı. "Rekabet Yasağı Sözleşmesi". Sicil İş Hukuk Dergisi. Aralık 2009, Y. 4, S. 16, s. 21-46.
 • Uşan, Fatih. İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (Sır Saklama ve Rekabet Yasağı). Ankara 2003.
 • Uşan, Fatih. "Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Taşıması Gereken Şartlar ve Bunun Geçerliliği Meselesi", Sicil İş Hukuku Dergisi, Mart 2011, Y. 6, S. 21, s. 116-128 (Geçerlilik).
 • Ülgen, Hüseyin, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen, Arslan Kaya ve N. Füsun Nomer Ertan. Ticari İşletme Hukuku. 5. Bası. İstanbul 2015.
 • Yavuz, Cevdet, Faruk Acar ve Burak Özen. Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler. 10.Baskı, İstanbul 2014.
 • Yeşiltepe, Salih Önder. "İş (Hizmet Sözleşmelerinin Ticari İş Mahiyeti, Ticari İşlerde Faiz ve İşçi Alacaklarına Uygulanacak Temerrüt Faizi Oranı", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y.2014, C.20, S.2, s.45-73.

___

APA SORUNU M (2017). İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ. Legal Hukuk Dergisi, 15(171), 1121 - 1145.
Chicago SORUNU MAHKEME İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ. Legal Hukuk Dergisi 15, no.171 (2017): 1121 - 1145.
MLA SORUNU MAHKEME İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ. Legal Hukuk Dergisi, vol.15, no.171, 2017, ss.1121 - 1145.
AMA SORUNU M İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1121 - 1145.
Vancouver SORUNU M İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ. Legal Hukuk Dergisi. 2017; 15(171): 1121 - 1145.
IEEE SORUNU M "İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ." Legal Hukuk Dergisi, 15, ss.1121 - 1145, 2017.
ISNAD SORUNU, MAHKEME. "İŞÇİNİN REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ". Legal Hukuk Dergisi 15/171 (2017), 1121-1145.