H ANONİM ORTAKLIK YÖNETİM KURULU BAŞKANININ FONKSİYONUNUN TÜRK-İSVİÇRE HUKUKU YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRMELER

Yönetim kurulu, yönetim görevini ifa edebilmek ve şirketin ihti yaçları doğrultusunda yönetim teşkilatını oluşturabilmek için görev dağı lımlarını yaparak şirketin daha iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamakla yükümlüdür. Çalışmamızın konusunu mehaz İsviçre Hukuku ve Türk Hukuku’nda anonim ortaklıklarda yönetim kurulu başkanının fonksiyo nu oluşturmaktadır. Başkanın yönetim kurulunda anahtar bir görevi bu lunmaktadır. Ancak her iki hukuk sisteminde de başkanın görevlerin dağınık bir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda anonim ortaklığın iyi yönetilmesi açısından yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerinden birisi olan şirket yönetim teşkilatının belirlenme si, görev dağılımlarının yapılması, yönetim kurulunun bir yönetim kuru lu başkanı seçmesi ve bu başkanın sahip olduğu yetkiler düzleminde konu mehaz Kanunla karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. İlk olarak yönetim kurulu başkanın atanması ve azli mehaz Kanundaki farklılıklara ve benzerliklere yer verilerek işlenmiştir. Sonrasında yönetim kurulu yetki delegasyonu yaptığında bunun koşulları ve yönetim kurulu başka nının, başkan olarak fonksiyonunun incelemesi yapılmıştır.

FUNCTIONS OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS IN JOINT STOCK COMPANIES- A COMPARATIVE ASSESSMENT AND ANALYSIS OF THE ISSUE IN SWISS AND TURKISH LAWS

The Board of directors in joint stock companies bears the respon sibility to form the necessary administrative organization of the compa ny for better governance. Analysing the Chairman’s role in joint-stock companies in Turkish and Swiss Laws constitutes the focus of this study. Though having a pivotal role in the Board’s functioning, it is possible to observe that the functions of the Chairman are poorly regulated in both law systems. In this regard, determining the administrative organisation of the company as an inalienable duty and authority of the Board, the delegation of duties, election of the Chairman and powers associated to thereof are analysed in comparison with Swiss Law. The study, firstly examines the election of the Chairman and his revocation; then, it anal yses the conditions of delegation of power and the functions of the Chairman in this respect. Lastly, the paper presents the assessments and evaluations concerning the issue in light of both Swiss and Turkish Laws.

Kaynakça

Akdağ Güney N, Anonim Şirket Yönetim Kurulu (2nd edn, Vedat Kitapçılık 2016)

Altay SA, Anonim Ortaklıklarda Yönetim Yetkilerinin Devrinin Sorumluluğa Etkileri (1st edn, Vedat Kitapçılık 2011) Bahtiyar M, Ortaklıklar Hukuku (15th edn, Beta Basım Yayın 2021)

Blanc M, ‘Renforcement du Droit à l’Information de l’Administrateur’ (2018) 1664-7955(74) Bulletin Cedidac 1-3

Demir HE, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri (1st edn, On İki Levha Yayıncılık 2013)

Doğan BF, Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri (2nd edn, Vedat Kitapçılık 2011)

Nomer Ertan NF, ‘Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları’ in Abuzer Kendigelen, Necdet Uzel, İsmail Cem Soykan et al. (eds), Yürürlüğünün 6. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar) 12 Ekim 2018, (1st edn, On İki Levha Yayıncılık 2018)

Helvacı M, ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu (Organı) Konusunda Getirdiği Yenilikler’ in Korkut Özkorkut (ed), Avrupa Birliği Perspektifinden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri- Uluslararası Konferans 16-17 Aralık 2008 (1st edn, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2010)

İmregün O, Kara Ticareti Hukuku Dersleri (12th edn, Filiz Kitabevi 2001) Karasu R, ‘Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ (2015) 1(1) Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) 115-132

Karayalçın Y, ‘Anonim Şirket Yönetim Kurullarında Başkanın Üstün Oyu’ (1970) 5(3) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 520-530

Kaşak E, Anonim Şirketlerde Genel Kurul İle Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar (1st edn, On İki Levha Yayıncılık 2019)

Kılıç Akyıldız G, ‘Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrılmaması ve Alınan Karara Etkisi’, (2017) 19(Özel Sayı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan 2299-2313

Kırca İ, Şehirali Çelik FH and Manavgat Ç, Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu (1st edn, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2013)

Kortunay A, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı (1st edn, On İki Levha Yayıncılık 2015)

Müller R, Zen Ruffinen MN and Monnier J, ‘Guide Pratique du Conseil d’Administration Outils et Modèles Pour une Gestion Efficace’ (2019) 8644(8) Schulthess Editions Romandes 17-29

Oğuzman MK and Barlas N, Medeni Hukuk (14th edn, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti 2007)

Peter H and Cavadini F, ‘Conseil d’administration’ in Tercier P, Amstutz M and Trigo Trindade R (eds), Commentaire Romand (2nd edn, Helbing Lichtenhahn 2017)

Poroy R, Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I (14th edn, Vedat Kitapçılık 2019)

Pulaşlı H, Şirketler Hukuku Şerhi C.II (3rd edn, Adalet Yayınevi 2018)

Şener OH, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı (4th edn, Seçkin Yayıncılık 2019)

Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (3rd edn, Vedat Kitapçılık 2013)

Zen Ruffinen MN and Bauen M, ‘Le Conseil d’Administration’ (2017) 8534(2) Schulthess Editions Romandes 41-60

Kaynak Göster