Şizofreni tanısı konan hastaların hastalıklarına ilişkin düşünceleri konusunda yarı niteliksel bir çalışma

Şizofreni tanısı konmuş olan hastaların hastalıkları hakkındaki düşüncelerini, hastalıkları konusunda iyiye giden yönlerin neler olduğunu ve sosyal destek kaynaklarını anlamak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 103 şizofrenik bozukluk tanısı konmuş hastaya açık uçlu sorulardan oluşan bir form yarı yapılandırılmış görüşme formatında uygulanmıştır. Hastalığın rahatsız edici yanı olarak hastalar tarafından en sık ifade edilen konular hastalığın psikolojik belirtileri, damgalanma, sosyal işlev bozukluğu ve fiziksel belirtiler olarak bulunmuştur. Şizofreni hastaları desteği en çok anne, baba, kardeş eş, çocuk ve diğer yakınlardan aldıklarını ifade etmişlerdir. En çok göze çarpan destek türü manevi destek olmuştur. Bu çalışma ile hasta yakınlarına yönelik psiko-eğitimin ve hastaların yeteneklerine uygun istihdam edilmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır

The purpose of this study is to understand the thinking about diseases of patients who have been diagnosed with schizophrenia, aspects of their improvement in diseases and social support resources. A form consisting of open-ended questions was applied to 103 patients with diagnose of schizophrenic disorder. It has been found that the psychological symptoms of the disease, stigmatization, social dysfunction, and physical symptoms are the most common discomforts of the disease. Patients with schizophrenic disorder got support mostly from mothers, fathers, siblings, spouses, children, and other relatives. Spiritual support was the most salient. The importance of psycho-education towards the patients' relatives and the employment of the patients in accordance with their abilities are important

Kaynakça

Caqueo-Urízar, A., Urzşa, A., Jamett, P. R., & Irarrazaval, M. (2016). Objective and subjective burden in relatives of patients with schizophrenia and its influence on care relationships in Chile. Psychiatry research, 237, 361-365.

Caton, C.L., Cournos, F., Felix, A., & Wyatt, R.J. (1998). Childhood experiences and current adjustment of offspring of indigent patients with schizophrenia, Psychiatry Services, 49, 1, 86–90.

Cohen, J. (1960). A coefficient of aggrement for nominal scales, Educational and Psychological Measurement, XX. 1, 37-46.

Jenkins, J.H., & Schumacher, J.G. (1999). Family burden of schizophrenia and depressive illness,

Specifying the effects of ethnicity, gender and social ecology, British Journal of Psychiatry, 174, 31-38. Kağıtçıbaşı, Ç. (1979). Türkiye’de çocuğun değeri, kadının rolü ve doğurganlığı, Türk toplumunda kadın, Ed: N.A.Unat, O. Kandiyoti, M. Kıray, Çağ Basımevi, Ankara.

Leff, J. (1995). Working with families of schizophrenic patients: effects on clinical and social outcomes.

In Schizophrenia, Moscarelli M, rupp A, Sartorius N (eds), John Wiley&Sons, New York, p.261-271. Ohaeri, J., U. (2001). Caregiver burden and psychotic patients’ perception of social support in a

Nigerian setting, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 36, 86-93. Rose, L.E. (1996). Families of psychiatric patients: A critical review and future research directions,

Achives of Psychiatric Nursing, 10, 2, 67-76. Sağduyu, A., Aker, T, Özmen, E., Ögel, K., & Tamar, D. (2001). Halkın şizofreniye bakış ve yaklaşımı üzerine bir epidemiyolojik araştırma, Türk Psikiyatri Dergisi, 12, 99-110.

Tuna, A. (1999). Akıl hastalarının sosyal red durumunun hasta ailesi üzerindeki etkilerinin araştırılması, Düşünen Adam, 12 (3), 50-61.

Weintraub, M. J., Hall, D. L., Carbonella, J. Y., Weisman de Mamani, A., & Hooley, J. M. (2017).

Integrity of literature on expressed emotion and relapse in patients with schizophrenia verified by AP‐ curve analysis. Family process, 56(2), 436-444. Yenilmez, Ç., Güleç, G., Ernur, D., Aydın, A., Yücel, Ö., Asil, G., ... & Öktem, D. (2010). Eskişehir’de

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Bilgi ve Tutumları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 13, 185- Zisman-Ilani, Y., Hasson-Ohayon, I., Levy-Frank, I., Tuval-Mashiach, R., & Roe, D. (2017). Self- stigma, insight, and family burden among Israeli mothers of people with serious mental illness: Ethno- national considerations. Transcultural Psychiatry, 54(3), 423-441. EK A AÇIK UÇLU SORULAR

Kaynak Göster

APA Başbuğ, G , Karancı A., N . (2016). Şizofreni tanısı konan hastaların hastalıklarına ilişkin düşünceleri konusunda yarı niteliksel bir çalışma . Kriz Dergisi , 24 (1) , 1-11 . DOI: 10.1501/Kriz_0000000350