RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yaşamda meydana gelen çeşitli engellenmelerin, zorlanmaların ya da olumsuz değişimlerin bireylerin kendini toparlama güçlerini etkileyerek, yaşamdan aldıkları doyumu zamanla azaltacağı düşünülmektedir. Bu araştırma ruhsal yönden risk altında olan kadınların kendini toparlama gücü ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ilişki arayıcı olarak gerçekleştirildi. Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında, internet üzerinden ‘Online Anket Sistemi’ kullanılarak, sosyal paylaşım sitelerinde uygulandı. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden ve ‘Risk Faktörlerini Belirleme Listesinden’ en az birini işaretleyen, ruhsal yönden risk altında olan 317 kadın oluşturmuştur. Veriler, ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Kendini Toparlama Gücü Ölçeği’, ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’ ve ‘Risk Faktörlerini Belirleme Listesi’ ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, standart sapma, tek yönlü varyans analizi, Pearson Korelasyon testi ile değerlendirildi. Katılımcıların %55,8’inin 26-40 yaş aralığında olduğu ve kendini toparlama gücü ile yaşam doyumları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu. Çalışma, kendini toparlama gücü ölçeğinden alınan puanlar yükseldikçe yaşam doyumu ölçeğinden alınan puanlarında yükseldiğini ortaya koymuştur. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN RESILIENCE AND LIFE SATISFACTION OF WOMEN AT RISK OF PSYCHOLOIİCAL SYMPTOMS

It is thought that various inhibitions, strains or negative changes occurring in life will affect the self-recovery forces of individuals and decrease the satisfaction they receive from life in time.This research was carried out as a relationship seeker to determine the relationship between resilience and life satisfaction at risk for the mental side. This study has been applied on social sharing sites (facebook, twitter) using 'Online Survey System' on internet from July to August 2017. There were 317 women who were at risk from the psychological side, marking at least one of the 'Risk Factor Identification List'. The data were collected with 'Personal Information Form', 'Resilience Scale', 'Life Satisfaction Scale' and 'Risk Factor Identification List'. In evaluating the data; percentile distributions, mean, standard deviation, one way variance analysis, Pearson Correlation test. 55.8% of participants were in the age range of 26-40, and there was a significant positive correlation between resilience and life satisfaction. The study found that as scores from resilience scale increased, scores on life satisfaction scale increased. 

Kaynakça

Abiola, T., & Udofia, O. (2011). Psychometric assessment of the Wagnild and Young's resilience scale in Kano, Nigeria. BMC Research Notes, 4, 509.

Akbar, M., Akram, M., Ahmed, M., Hussain, M. S., Lal, V., & Ljaz, S. (2014). Relationship between resilience and life satisfaction among nomadic. International Journal of Innovation and Applied Studies, 6, 515-529.

Aktaş, G. (2013). Feminist söylemler bağlamında kadın kimliği: Erkek egemen bir toplumda kadın olmak. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30, 53-72.

Azarian, A., Farokhzadian, A. A. & Habibi, E. (2016). Relationship between psychological hardiness and emotional control index a communicative approach. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 1, 216-221.

Beutel, M. E., Glaesmer, H., Decker, O., Fischbeck, S., & Brähler, E. (2009). Life satisfaction, distress, and resiliency across the life span of women. Menopause, 16, 1132-1138.

Beutell, N. J. (2006). Life Satisfaction (in Relation to Work-Family Variables) Work Family Researchers Network, Philadelphia, PA, USA.

Costa, A. L. S, Heitkemper, M. M., Alencar, G. P., Damiani, L.P., Da Silva, R. M., & Jarrett, M. E. (2017). Social support is a predictor of lower stress and higher quality of life and resilience in Brazilian patients with colorectal cancer. Cancer nursing, 40(5), 352-360.

Dağlı, A., & Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 1250-1262.

Demir, R., & Murat, M. (2017). Öğretmen adaylarının mutluluk, iyimserlik, yaşam anlamı ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 347-378.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.

Diener, E., & Diener, M. (2009). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. In Culture and well-being. Springer, Dordrecht, 71-79.

Dursun, S., & İştar, E. (2014). Kadın çalışanların yaşamış oldukları iş aile yaşamı çatışmasının iş ve yaşam doyumu üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28, 127-137.

Ergöl, Ş., & Kuzu, A.(2016). The relation between marriage characteristics and depression and anxiety symptoms in married women aged 15-49 years. Journal of Human Sciences, 13, 1023-1035.

Fredrickson, B. L., Tugade, M. M., Waugh, C. E., & Larkin, G. R. (2003). What good are positive emotions in crisis? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 365-376.

Heilemann, M. V., Lee, K., & Kury, F. S. (2003). Psychometric properties of the Spanish version of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 11: 61-72.

Holinka, C. (2015). Stress, emotional intelligence, and life satisfaction in college students. College Student Journal, 49(2), 300-311.

Karakuş, S., & Ünsal, S. (2017). Investigation of the relationship between psychological resilience and professional social support levels of special education teachers. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 831-850.

Kartal, B., & Başer, M. (2011).Yaşam kalitesini etkileyen kadın sağlığı sorunları. Türkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, 21, 195-200.

Keskin, A., Ünlüoğlu, İ., Bilge, U., & Yenilmez, Ç. (2013). Ruhsal Bozuklukların Yaygınlığı, Cinsiyetlere Göre Dağılımı ve Psikiyatrik Destek Alma ile İlişkisi. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 50(4), 344-351.

Koçoğlu, D., & Akın, B. (2009). The relationship of socioeconomic inequalities to healthy lifestyle behaviors and quality of life. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu E-Dergi, 2, 145-154.

Lenzo, V., Toffle, M. E., Tripodi, F., & Quattropani, M. C. (2016). Gender Differences In Anxiety, Depression And Metacognition. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 9, 1-16.

Masten, A. S., Morison, P., Pellegrini, D., & Tellegen, A. (1990). Competence under stress: risk and protective factors. In: Rolf J, Masten AS, Cicchetti D, Nuechterlein KH, Weintraub S, (eds.) Protective factors in the development of psychopathology. (pp.236–256), Cambridge: Cambridge University Press.

Murphy, L. B. (1987). Further reflections on resilience. In: EJ. Anthony, BJ. Cohler (eds.) The invulnerable child. (pp. 84-105), Guilford, New York.

Nemati, S., & Maralani, F. M. (2016). The Relationship between life satisfaction and happiness: The mediating role of resiliency. International Journal of Psychological Studies, 8, 194-201.

Ozbay, F., Johnson, D. C., Dimoulas, E., Morgan, C. A., Charney, D., & Southwick S. (2007). Social support and resilience to stress: from neurobiology to clinical practice. Psychiatry (Edgmont), 4, 35-40.

Prasoon, R., & Chaturvedi, K. R. (2016). Life satisfaction: A literature review. International Journal of Management Humanities and Social Sciences, 1(2), 25-32.

Pritzker, S., & Minter, A. (2014). Measuring adolescent resilience: An examination of the cross-ethnic validity of RS-14. Children and Youth Services Review, 44, 328-333.

Salleh, M. R. (2008). Life event, stress and illness. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, 15(4), 9-18.

Shear, M. K., Fesk,e U., & Greeno, C. (2000). Gender differences in anxiety disorders. Gender and its Effects on Psychopathology,, E. Frank (Ed.) (pp. 151-165). American Psychiatric Press Washington DC.

Shetty, V. (2015). Resiliency, hope, and life satisfaction in midlife. IOSR journal of humanities and social science,20(6), 29-32.

Shi, M., Wang, X., Bian, Y., & Wang, L. (2015). The mediating role of resilience in the relationship between stress and life satisfaction among Chinese medical students: a cross-sectional study. BMC medical education, 15, 16.

Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 297-306.

Terzi, Ş. (2006). Kendini toparlama gücü ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3: 77-86.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). İstatistiklerle Kadın, Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643

Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24641

Ülker Tümlü, G., & Recepoğlu, E. (2013). Üniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Journal of Higher Education & Science, 3(3), 205-213.

Wagnild, G., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the resilience scale. Journal of Nursing Measurement, 1, 165-178.

Worell, J. (2001). Encyclopedia of women and gender: sex similarities and differences and the impact of society on gender.(pp.254-256). Academic Press.

World Health Organization (WHO). (2002). World report on violence and health: Summary, Geneva.

Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., … Mathee, A. A. (2013). Understanding resilience. Front Behav Neurosci, 7, 1-10.

Yöndem, Z. D., & Bahtiyar, M. (2016). Ergenlerde psikolojik dayanıklılık ve stresle baş etme. The Journal of Academic Social Science Studies, 45, 53-62.

Kaynak Göster

APA Altan Sarıkaya, N , Öz, S , Öztürk, S . (2019). RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ . Kriz Dergisi , 27 (1) , 44-55 .