POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ

Öz Bu çalışmanın konusunu, Türkiye’de 2010’lu yıllarda yaygınlaşan popüler edebiyat dergilerini temsilen seçilen Ot, Kafa ve Cins dergilerinin metin çözümlemesi oluşturmaktadır. Sözü edilen dergilerin içeriklerine hâkim olan tüketim kültürü ideolojisi aracılığıyla popüler kültür ürünlerine dönüşmeleri ise çalışmanın problemi olarak belirlenmiştir. Bu anlamda, dergilerin edebiyata ilişkin yaklaşımları kültür endüstrisi kuramı çerçevesinde irdelenmiştir. Çalışmada, popüler edebiyat dergilerinin metin düzeyinde çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Ot, Kafa ve Cins dergileri örnek araştırma nesnesi olarak seçilmiştir. Ot dergisi 14 Şubat 2013, Kafa dergisi 1 Eylül 2014, Cins dergisi ise 1 Ekim 2015’de yayın hayatına başlamıştır. Bu dergilerin seçilme nedeni halen yayınlarını sürdürmeleri ve bu alanda Ot ve Kafa’nın ilk yayımlanan dergiler olmasıdır. Cins dergisi ise muhafazakâr bir çizgiyi benimsemesi açısından araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak, popüler edebiyat dergilerinde edebiyat türlerinin önemini yitirdiği; baskı kalitesinin, kapak tasarımlarının, işlenen konuların ve dergiye konu edilen aktörlerin ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, bir kültür endüstrisi ürününe dönüşen bu dergilerin benzeştiği ve edebiyatın popülerleştirilerek tüketime sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Adorno, T. (2003). Kültür endüstrisini yeniden düşünürken. (Çev. B. O. Doğan). Cogito Dergisi, (36), 76-83.

Adorno, T. (2007). Kültür endüstrisi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. (1994). Popüler kültür ve iletişim. Ankara: Erk Yayınları.

Batmaz, V. (2006). Medya popüler kültürü gizler. İstanbul: Karakutu Yayınları.

Bocock, R. (2014). Tüketim. (Çev. İ. Kutluk). Ankara: Dost Yayınevi.

Çelik, Y. (2007). Popüler roman. S. Halman (Der.) Türk edebiyatı tarihi-4 (ss. 365-399). İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Çiçek, C. (2007). İknanın yapısı: Süreç, araç ve yöntemleriyle. Konya: Tablet Yayınları.

Eyrek, A. (2019). Kültür endüstrisinde bellek yitimi: Ekran belleği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Habermas, J. (1999). Kamusallığın yapısal dönüşümü. (Çev. T. Bora ve M. Sancar). İstanbul: İletişim Yayınları. Horkheimer, M. ve Adorno, T. (2010). Aydınlanmanın diyalektiği. (Çev. N. Ülner ve E. Öztarhan Karadoğan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İmamoğlu, E. (2017). New zones of coexistence in the cultural field: The popular literary magazines in Turkey. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kaya, S. (2018). Sanatın biricikliğini yitirmesi ve popülerleşmesinin edebiyat dergileri üzerinden tartışılması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Koluaçık, İ. (2017). Eleştirel teorisyenlerin kültür endüstrisi kavramı çerçevesinde sanata ve sinemaya yaklaşımları. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2(3), 135-156. Korkmaz, N. ve Yaylagül, L. (2008). Kitle kültürü/popüler kültür tartışmaları. L. Yaylagül ve N. Korkmaz (Der.) Medya, popüler kültür ve ideoloji (ss. 125-153). Ankara: Dipnot Yayınları.

Kulak, Ö. (2016). Theodor Adorno: Kültür endüstrisinin kıskacında kültür. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Marcuse, H. (1997). Tek boyutlu insan. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.

Özkul, O. (2008). Kültür ve küreselleşme-kültür sosyolojisine giriş. İstanbul: Açılım Yayınevi.

Poyraz E. ve Özalp, H. (2016). Kültür endüstrisi ve tüketim kavramı bağlamında ‘örnek aile’ filminin bir analizi. Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (9): 423-440. Sertalp, E. (2016). Parçalanmış benlikler, parçalanmış hayatlar ve parçalanmış filmler: Bir dövüş kulübü okuması. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 3(2), 385-408.

Simmel, G. ve Frisby, D. (2011). Modern kültürde çatışma. (Çev. T. Bora, N. Kalaycı, E. Gen). İstanbul: İletişim Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kritik865259, journal = {Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6850}, address = {}, publisher = {Nuri Paşa ÖZER}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {1 - 33}, doi = {}, title = {POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {Dağtaş, Erdal} }
APA Dağtaş, E . (2021). POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 1-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kritik/issue/62724/865259
MLA Dağtaş, E . "POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ" . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 3 (2021 ): 1-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kritik/issue/62724/865259>
Chicago Dağtaş, E . "POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ". Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 3 (2021 ): 1-33
RIS TY - JOUR T1 - POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ AU - Erdal Dağtaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 33 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-6850 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ %A Erdal Dağtaş %T POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ %D 2021 %J Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi %P -2667-6850 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Dağtaş, Erdal . "POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ". Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi 3 / 1 (Haziran 2021): 1-33 .
AMA Dağtaş E . POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ. Kritik. 2021; 3(1): 1-33.
Vancouver Dağtaş E . POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi. 2021; 3(1): 1-33.
IEEE E. Dağtaş , "POPÜLER EDEBİYAT DERGİLERİNİN KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ ÇERÇEVESİNDE METİNSEL ÇÖZÜMLEMESİ: OT, KAFA VE CİNS DERGİLERİ ÖRNEKLERİ", Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-33, Haz. 2021