Bir Üniversite Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Bireylerde Yaş Gruplarına Göre Viral Hepatit Seroprevalansı

Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de viral hepatitler önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada bir üniversite hastanesindeki Aile Hekimliği polikliniğine başvuran bireylerde yaş gruplarına göre hepatit A, hepatit B ve hepatit C seroprevalansının araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ocak 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran ve hepatit markerları istenmiş olan kişilerin verileri dahil edildi. Kliniğe başvuran kişilerin yaş, cinsiyet gibi demografik verileri ile HBsAg, AntiHBs, AntiHCV, AntiHAVIgM ve AntiHAVIgG ELISA test sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 4297 kişinin %48,4’ü kadın, %51,6’sı erkek, yaş ortalaması 36.9±14,7 (2-91) yıl idi. Çalışmamızda HBsAg, AntiHBs, AntiHCV, AntiHAVIgM ve AntiHAVIgG testlerinde sırasıyla %1,%45, %0,8, %0,1, %57 oranında seropozitiflik tespit edildi. 0-29 yaş grubunda AntiHBs seropozitiflik oranı en yüksekti. Sonuç: Aile hekimliğine başvuranlarda HBV, HCV ve HAV enfeksiyonu oranının düşük olduğu bulundu. HBV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi ile birlikte AntiHbs pozitfiliğinin genç grupta belirgin olarak yüksek olduğu gözlendi.

Seroprevalence of Viral Hepatitis According to Age Groups in Individuals Applying to a University Hospital Family Medicine Polyclinic

Objective: As in all over the world, viral hepatitis is an important public health problem in our country. The aim of this study was to investigate the seroprevalence of hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C in patients who applied to the Family Medicine out patient clinic at a university hospital. Methods: The data of the patients who were admitted to Karabük University Education and Research Hospital Family Medicine out patient clinic for any reason between January 2016- December 2018 and who were asked for hepatitis markers were included in the study. Age, gender, demographic data, HBsAg, AntiHBs, AntiHCV, AntiHAVIgM and AntiHAVIgG ELISA test results were evaluated retrospectively. Results: Among 4297 people included in the study, 48.4% were female and 51.6% were male. The mean age was 36.9 ± 14.7 (2-91) years. In our study, seropositivity was found in 1%, 45%, 0.8%, 0.1% and 57% of HBsAg, AntiHBs, AntiHCV, AntiHAVIgM and AntiHAVIgG tests, respectively. AntiHBs seropositivity rate was highest in the 0-29 age group. Conclusions: The rate of HBV, HCV and HAV infection was found to be low in the applicants of family medicine. With the inclusion of the HBV vaccine in the national vaccination program, AntiHbs positivity was significantly higher in the younger group.

Kaynakça

1. Tosun S. Viral hepatitlerin ülkemizdeki değişen epidemiyolojisi. Ankem Derg, 2013, 27(2): 128-134.

2. World HealthOrganizationHepatitis B. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b. Erişim 08.05.2019.

3. Rehberi, EB. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği. Erişkin Bağışıklama Rehberi Çalışma Grubu, 2016.

4. Sahin M, G Sahin. Bir Üniversite Hastanesindeki Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Kişilerde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği, Hepatit A ve B Seroprevalansı. 2017: 30-5

5. Kantarçeken, B. Kronik hepatit B–doğal seyir. eds. Tabak F, Balık İ. Viral hepatit kitabı Viral hepatitle savaşım derneği yayını, 2009: 3-22.

6. İnci A, Okay M, Güven D. Artvin devlet hastanesi’ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV seroprevalansı.Viral Hepatit Derg, 2013. 19(1): 41-4.

7. WorldHealthOrganizationHepatitisB.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c. Erişim 08.05.2019.

8. Hanafiah K.M. et al., Global epidemiology of hepatitis C virusinfection: newestimates of agespecificantibodyto HCV seroprevalence.Hepatology, 2013. 57(4): 1333-42

9. Barut H.Ş, Ö. Günal, Dünyada ve ülkemizde hepatit C epidemiyolojisi. Klinik Dergisi, 2009. 22(2): 38-43.

10. Franco, E., et al., Hepatitis A: Epidemiology and prevention in developing countries. World J Hepatol, 2012. 4(3): 68-73.

11. Lavanchy D. Viralhepatitis: global goalsforvaccination. J ClinVirol, 2012. 55(4): 296-302.

12. Demirpençe Ö. et al., Batman Devlet Hastanesine başvuran kişilerde hepatit ve HIV serolojisinin sonuçları.Viral Hepatit Derg, 2012. 18(1): 6-10.

13. Asan A. et al., Tunceli Devlet Hastanesine başvuran kişilerde HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansının değerlendirilmesi.Viral Hepatit Derg, 2011. 17(2): 52-6.

14. Tabak F, Tosun S, Balık İ, Saltoğlu N, Örmeci N, Şencan İ, Güner R, Öztoprak N, Gürbüz Y. Ülkemizde HBV ve HCV Seroprevalansı Değişiyor mu? XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya 2012; P01-29: 69.

15. Balık İ, Tosun S, Tabak F, Saltoğlu N, Örmeci N, Şencan İ, Gürbüz Y, Öztoprak N. Ülkemizde gezici ekiple viral hepatit epidemiyolojisinin araştırılması (VHSD Otobüs Projesi), XI. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya 2012; PS01-10: 44.

16. World HealthOrganizationHepatitis A. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-a. Erişim 08.05.2019.

17. Kutlu, Ruhuşen; Terlemez, Arslan; Karademırcı, Medine Merve. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A Ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal , 2018, 10:1.

Kaynak Göster

KONURALP TIP DERGİSİ
  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

12.8b7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Deli Bal ve Grayanotoksin’in Karaciğer Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Zamana Bağlı Araştırılması

Hümeyra HAKSOY, Gülgün ÇAKMAK ARSLAN, PINAR GÖÇ RASGELE, MERAL KEKEÇOĞLU

Zehirli Mantar Toksinlerinin Analiz Yöntemleri

Nuri Cenk COŞKUN, ERTUĞRUL KAYA

Özel Hastanelerde Hekimlik Hizmet Alımı Uygulamasının Mali Açıdan Analizi

Enver BOZDEMİR

Decreased Blood Loss with Systemic and Intraarticular Tranexamic Acid Administration after Total Knee Arthroplasty

Zekeriya Okan KARADUMAN

Dermatoloji Kliniği Alerji Ünitesinde Yapılan Deri Prick Testi Sonuçları

Kemal ÖZYURT, Ragıp ERTAŞ, Emin ÖZLÜ, Muhammet Reşat AKKUŞ, Atıl AVCI, Mustafa ATASOY

Sıçan İnce Barsak İskemi/Reperfüzyon Hasarında İleum ve Akciğer Dokusunda Görülen Damar Dışına Protein Kaçışının, Kanabinoid 2 Reseptör Agonisti (Am-1241) ile Kontrolü

Mustafa HANCI, Ali PARLAR, SEYFULLAH OKTAY ARSLAN

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinde Tütün ve Tütün Ürünleri Kullanım Sıklığı: Konya Örneği

Ruhuşen KUTLU, Nur DEMİRBAŞ, Kerim YEŞİLDAĞ, Ferahnur ÇAVDARCI

Are the Conventional Risk Factors Still Valid for Acute Myeloid Leukemia Patients?

Abdulkerim YILDIZ, Senem MARAL, Murat ALBAYRAK, Çiğdem PALA, Pınar CÖMERT, Hacer Berna AFACAN ÖZTÜRK, Osman ŞAHİN

Comparing the Effects of Antiadhesıve Materials after Abdominal Surgery

Sami DOĞAN, Mehmet Fuat ÇETİN, Ömer GÜNAL, HAVVA ERDEM

Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarında Sol Atriyum Mekaniğinin Kardiyovasküler Sonuçlar Üzerine Etkisi: Tek Merkezli Çalışma- Korunmuş Kalp Yetmezliği ve Atriyal Mekanik

Selçuk KÜÇÜKSEYMEN