Adolescent Mothers’ Postpartum Sex Life Quality: A Cross-Sectional Study

Objective: This study was planned to review adolescent mothers’ sex life quality for the time till 12th month postpartum. Methods: This is a descriptive study that was composed of 60 adolescent mothers who met the criteria and appealed to a family health center in Turkey's southeast region between January-June 2018. Inquiry form and Sex Life Quality Scale-Female (SLQS-F) that determine the socio-demographic attributes of participants were used as the data collection tool. Results: Age average of adolescent mothers was found as 18.50±0.74. With reference to another findings, there is a statistically significant relationship (p

Adölasan Annelerin Doğum Sonu Cinsel Yaşam Kalitesi: Kesitsel Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışma 12. ay postpartum döneme kadar olan adölasan annelerin cinsel yaşam kalitelerini incelemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma Türkiye’nin Güneydoğusundaki bir aile sağlığı merkezine Ocak 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında başvuru yapan araştırma kriterlerini sağlayan 60 adölasan anneden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen sorgulama formu ve Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın (CYKÖ-K) kullanıldı. Bulgular: Elde edilen bulgular doğrultusunda, adölasan annelerin yaş ortalamaları 18.50±0.74 olarak bulundu. Evlilik yaşı ile cinsel yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, evlilik yaşı arttıkça cinsel yaşam kalitesinin arttığı (p

Kaynakça

1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık,2011.

2. Şen S, Kavlak O. Çocuk gelinler: erken yaş evlilikleri ve adölesan gebeliklere yaklaşım. Aile Toplum ve Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 2011; 7: 35-43.

3. Mathur S, Greene M, Malhotra A. Too young to wed: the lives, rights and health of young married girls. International Center for Research on Women. 2003; 1: 1- 23.

4. Ertem M, Saka G, Ceylan A, Değer V, Çiftçi S. The factors associated with adolescent marriages and outcomes of adolescent pregnancies in Mardin Turkey. Journal of Comparative Family Studies, 2008; 3: 229-238

5. Durmaz B. G . Adölesan Gebelerde Öz Bakım Eğitiminin Öz Bakıma Benlik Saygısına ve Beden İmajına Etkisi. (Doktora Tezi). Erzurum, Atatürk Üniversitesi, 2013.

6. Kahraman . Kayseri İl Merkezindeki Adölesan Gebelerin Yaşam Kalitesinin 20-29 Yaş Grubu Gebelerle Karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Kayseri, Erciyes Üniversitesi, 2009.

7. Çırak R, Özdemir F. Adölasan Gebelerde Beden Imajı Algısının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18:3-9

8. Caputo VG, Bordin AL. Mental Health Problems Among Pregnant and Nonpregnant Youth. Revista de Saúde Pública, 2007; 41: 573-581.

9. Woodward L.J, Fergusson D.M. Early conduct problems and later risk of teenage pregnancy in girls. Development and Psychopathology, 1999; 11: 127–141.

10. Özçelik G. Aydın ilinde gebelikte yaşanan sağlık sorunları ve yaşam kalitesi ile ilişkisi, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010.

11. Symonds T, Boolell M, Quirk F. Development of a questionnaire on sexual quality of life in women. J Sex Marital Ther, 2005; 31:385-97.

12. Turgut N, Gölbaşı Z. Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın Türkçe Versiyonun Geçerliliği Ve Güvenirlik Çalışması. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2010; 32: 172-180.

13. Marangoz Ç. Jinekolojik Kanserlerde Cinsel Yaşam ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara, Ankara Üniversitesi, 2014.

14. Kaya Koca N. Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Kadınların Cinsel Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Mersin, Mersin Üniversitesi, 2017.

15. Öksüz E,Malhan S. Prevalence and risk factors for female sexual dysfunction in Turkish women.The Journal of Urology. 2006; 175: 654-8.

16. Park MG, Ko KW, Oh MM, et al. Effects of smoking on plasma testosterone level and erectile function in rats. J Sex Med, 2012;9:472–81

17. Çırak R, Özdemir F. Adölasan gebelerde beden imajı algısının belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015;18:3-15

18. Kalpal B. Adölesan Annelere Verilen Eğitiminin Öz Güven ve Öz Bakım Güçlerine Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir, Ege Üniversitesi, 2006.

19. Atay Y. İnfertilite Tedavisi Gören Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesi, Ilişkilerindeki Mutluluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler (Yüksek Lisans Tezi) . İstanbul, Okan Üniversitesi, 2017

20. Bongaarts J, Cohen B. Adolescent Reproductive Behavior in the Developing World. Introduction and review. Stud Fam Plann. 1998;29:99-105.

21. WHO. Early marriages, adolescent and young pregnancies. Report by the Secretariat. A 65/13. Geneva, Switzerland: WHO, 2012

22. WHO. Adolescent Pregnancy. Issues in Adolescent Health and Development. Department of Child and Adolescent Health and Development. WHO, 2005 Geneva

23. Ege E, Akın B, Yaralı Aslan B, Bilgili B. Sağlıklı Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Sıklığı ve Risk Faktörleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2010; 3: 137-144

24. Faisal‐Cury A, Menezes PR, Quayle J, Matijasevich A, Diniz SG. The relationship between mode of delivery and sexual health outcomes after childbirth. J Sex Med. 2015; 12: 1212-1220.

25. Çolak Ü. Türkiyedeki adölesan gebelikler. Eğitişim Dergisi, 2012; 31:40-43

26. Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2009; 7: 105-113.

27. Esgin A. Üstü örtülü bir sorun alanı: Gençlik ve cinsellik. Popüler Bilim, 2000; 82: 25-33.

28. Topbaş M, Çan G, Kapucu M. Trabzon'da bazı liselerdeki adölesanların aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeyleri. Gülhane Tıp Dergisi, 2003; 45: 331- 337.

29. İşler A, Beytut D, Taş F, and Conk Z. A Study on Sexuality with the Parents of Adolescents with Intellectual Disability. Sexuality and Disability, 2009; 27: 229-237.

30. Erdoğan E. Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel Yaşam Kalitesi ve Evlilik Doyumunun İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Erzurum, Atatürk Üniversitesi, 2015 .

31. Özsoy S. Adölesan Annelerin Emzirmeye Yönelik Düşünce ve Uygulamaları. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2014; 22 2: 84-93.

32. Özerdoğan N, Sayiner, F.D, Köşgeroğlu N, Ünsal A. 40–65 Yaş Grubu Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı, Depresyon ve Diğer İlişkili Faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009; 2:2-10.

33. Kütmeç C. Kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu ve hemşirelik bakımı. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2009; 4: 111-136.

34. Ege E, Akın B, Yaralı Aslan B, Bilgili B. Sağlıklı kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu sıklığı ve risk faktörleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2010; 3: 137-144

35. Thompson JF, Roberts CL, Currie M, Ellwood DA. Prevalence and persistence of health problems after childbirth: associations with parity and method of birth. Birth. 2002; 29: 83-94

36. Lydon-Rochelle MT, Holt VL, Martin DP. Delivery method and self-reported postpartum general health status among primiparous women. Paediatric and Perinatal Epidemiology .2001; 15: 232-240.

37. Rathfisch G, Dikencik BK, Kizilkaya Beji N, Comert N, Tekirdag AI, Kadioglu A. Effects of perineal trauma on postpartum sexual function. Journal of Advanced Nursing, 2010; 66: 2640-2649.

38. Amendola F, Oliveira M, Alvarenga M. Influence of social support on the quality of life of family caregivers while caring for people with dependence. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2011; 45: 880-885.

39. Acele EO, Karaçam Z. Sexual Problems in Women During The First Postpartum Year and Related Conditions. J Clin Nurs, 2011; 21(7-8): 929-37.

40. Connolly A, Thorp J, Pahel L. Effects of pregnancy and childbirth on postpartum sexual function: a longitudinal prospective study. International Urogynecology Journal, 2005; 16: 263–267

41. Baksu B, Davas I, Agar E, Akyol A, Varolan A. The effect of mode of delivery on postpartum sexual functioning in primiparous women. International Urogynecology Journal, 2007; 18: 401–406.

42. Anzaku AS, Mikah S. Postpartum resumption of sexual activity, sexual morbidity and use of modern contraceptives among Nigerian women in Jos. Annals of Medical Health Sciences Research, 2014; 4: 210– 216.

43. Kabakian-Khasholian T. Ataya A. Shayboub R. El-Kak F. Mode of delivery and pain during intercourse in the postpartum period: Findings from a developing country. Sexual & Reproductive HealthCare. 2015; 6: 44-47.

44. Şahin N. Kadınlarda Postpartum Dönemde Cinsel Yaşam. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40: 125-130.

45. Yörük F. Doğum Sonrası Dönemdeki Kadınların Cinsel Problemlerinin Çözümünde PLISSIT Modelin Etkinliği( Yüksek Lisans Tezi).Aydın,Adnan Menderes Üniversitesi, 2013.

46. Adanikin AI, Awoleke JO, Adeyiolu A, Alao O, Adaniking PO. Resumption of intercourse after childbirth in southwest Nigeria. Eur J Contracept Reprod Health Care, 2014; 11(5): 1–8.

47. Radziah M, Shamsuddin K, Jamsiah M, Normi M, Zahari TH, Syimah AT. Asiah MN. Early resumption of sexual intercourse and its determinants among postpartum Iban mothers. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2013; 2(2): 124–129.

48. Canbaz S, Sunter AT, Cetinoglu CE, Peksen Y. Obstetric outcomes of adolescent pregnancies in Turkey. Advances Therapy.2005; 22: 636-641.

49. Kovavisarach E, Chairaj S, Tosang K, Asavapiriyanont S, Chotigeat U. Outcome of teenage pregnancy in Rajavithi Hospital. Journal of The Medical Association of Thailand, 2010; 93: 1-8.

50. Yiğitoğlu S. Adölesan Gebe ve Eşlerinin Antenatal ve Postnatal Kaygı Düzeyleri ile Evlilikte Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir, Ege Üniversitesi, 2009.

51. Özcebe H, Ünalan T, Türkyılmaz S, Coşkun Y. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması Ana Raporu. Ankara. 2007 Damla M.

Kaynak Göster

KONURALP TIP DERGİSİ
  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.4b5.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Experiences of A University Hospital During The COVID19 Pandemic in Turkey

Yasemin DURDURAN, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Bahar KANDEMİR, Fatma Gökşin Cİ HAN

COVID-19 Disease in Children: Clinical Course, Diagnosis and Treatment Overview and Literature Data Compilation

Önder KILIÇASLAN, Nadide Melike SAV, Seda Erişen KARACA, Kenan KOCABAY

Unusual Primary Headaches of Children and Adolescents: Practical Tips for Physicians

NEVRA ÖKSÜZ, Halit FİDANCI, Aynur ÖZGE

Aşırı Kilolu ve Obez Bireylerde Kulak Akupunkturu ve NLP Uygulamalarının Kilo Verme Üzerine Etkinliğinin Karşılaştırılması

Kenan TAŞTAN, Hasibe HARMANCI, SUAT SİNCAN, Coskun OZTEKİN

Hemodiyaliz Hastalarında Bedensel Duyumları Büyütme ve Somatizasyon

Filiz ÖZSOY, Müberra KULU

Ankara’da Bir Kadın Doğum Hastanesine Başvuran Gebelerde Sigara Kullanımı ve Sigara Dumanından Pasif Etkilenme Durumlarının Araştırılması

Gamze BAL ERBAŞ, Tijen ŞENGEZER, Uzay YILDIRIM, Adem ÖZKARA

Karabük İlindeki; Gebelerin, Gebe Yakınlarının, Sosyal Çevrelerinin ve Sosyo-Ekonomik Şartlarının Doğum Şekline Etkileri

Sibel, Engin YURTÇU

Home Health Care Services in Turkey: The Sample of Bolu

Muhammed Emin DEMİRKOL, Emine, Saadet CAN ÇİÇEK

The Challenges Facing In-Home Caregivers: An Analyses of the Results of a Survey Using a Validated Questionnaire

Murat EVMEZ, Nevgul DEMİR, Oğuz TEKİN

Hastane İşletmelerindeki Yöneticilerin Maliyet Analizinin Kullanım Alanları Üzerine Bir Araştırma

Enver BOZDEMİR, İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ