Palyatif Bakım Hastalarında Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörler

Amaç: Bir palyatif bakım merkezinde yatan hastaların klinik özelliklerini incelemek ve uzun yatış süresi, hastaneden taburculuk durumu ile ilişkili faktörleri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve retrospektif bir çalışmadır. Palyatif bakım merkezinde 1 Ağustos 2015-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında yatan hastaların dosyaları incelendi. Tüm hastaların demografik özellikleri, komorbid durumları, ilaç sayıları, yatış şikayetleri, ilk yatışındaki nutrisyon, bası yarası ve ağrı durumları değerlendirildi. Hastaların uzun yatış süresi (≥ 15 gün) ve taburculuk durumları (eve taburcu, ileri yoğun bakım merkezine sevk ve ölüm) ile ilişkili faktörler için değişkenler Spearman korelasyon testi ile analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 319 hastanın (%55 Erkek, %45 Kadın) ortalama yaşı 71±15,8 ve ortalama yatış süresi 15,4±15,7 gündü. En sık üç komorbid hastalık malnütrisyon %59, malignite %44 ve enfeksiyon hastalığı %33 idi. En sık yatış şikayetleri oral alım bozukluğu %35, genel durum bozukluğu %19 ve ateş %17 idi. Uzun yatış süresi ile ilişkili pozitif faktörler ileri evre bası yarası (r=0,366; p

Prognostic Factors and Clinical Features in Palliative Care Patients

Objective: Our aim is to examine the clinical characteristics of patients in a palliative care center and to investigate the factors associated with long-term hospitalization and hospital discharge status. Methods: The study is described as a cross-sectional-retrospective study. The files of who applicate patients were examined between August 1, 2015 and July 30, 2017 term in palliative care center. Demographic characteristics, comorbid conditions, numbers of medication, complaints of hospitalization, nutritional, pressure sore, and pain status at first hospitalization were evaluated for whole patients. Variables were analyzed using Spearman's correlation test that factors associated with long-term hospitalization (≥15 days) and discharge status (go home, referred to advance intensive care unit, and ex). Results: The mean age of 319 patients (55% male, 45% females) was 71±15.8 and mean duration of hospitalization was 15.4±15.7 days. The most common comorbid diseases were malnutrition (59%), malignancy (44%), and infectious disease (33%). The most frequent admission complaints were oral intake impairment (35%), general condition impairment (15%), and fever (17%). Positive factors associated with long-term hospitalization were advanced stage pressure sore (r=0,366; p

Kaynakça

1. Dalgaard KM, Bergenholtz H, Nielsen ME, et al. Early integration of palliative care in hospitals: A systematic review on methods, barriers, and outcome. Palliat Support Care 2014;12(6):495-513.

2. Yaşlı nüfus sayımı, Türkiye İstatistik Kurumu verileri, 2016. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644.

3. Bulbul Y, Ozlu T, Arinc S, et al. Assessment of palliative care in lung cancer in Turkey. Med Princ Pract 2017;26(1):50-6.

4. Senel G, Oguz G, Kocak N, et al. Opioid use and the management of cancer patient pain in palliative care clinic. Agri 2016;28(4):171-6.

5. Hacikamiloglu E, Utku ES, Cukurova Z, et al. Community palliative care in Turkey: A collaborative promoter to a new concept in the Middle East. J Public Health Manag Pract 2016;22(1):81-8.

6. Ozalp GS, Uysal N, Oguz G, et al. Identification of symptom clusters in cancer patients at palliative care clinic. Asia Pac J Oncol Nurs 2017;4(3):259-64.

7. Uysal N, Senel G, Karaca S, et al. Symptoms seen in inpatient palliative care and impact of palliative care unit on symptom control. Agri 2015;27(2):104-10.

8. Dincer M, Kahveci K, Doger C. An examination of factors affecting the length of stay in a palliative care center. J Palliat Med 2017.

9. Kahveci K, Dincer M, Doger C, et al. Traumatic brain injury and palliative care: a retrospective analysis of 49 patients receiving palliative care during 2013-2016 in Turkey. Neural Regen Res 2017;12(1):77-83.

10. Linjakumpu T, Hartikainen S, Klaukka T, et al. Use of medications and polypharmacy are increasing among the elderly. J Clin Epidemiol 2002;55(8):809-17.

11. Kondrup J, Allison SP, Elia M, et al.ESPEN guidelines for nutrition screening 2002. Clin Nutr 2003;22(4):415-21.

12. Bergstrom N, Braden BJ, Laguzza A, et al. The braden scale for predicting pressure sore risk. Nurs Res 1987;36(4):205-10.

13. Baumgarten M, Margolis DJ, Selekof JL, et al. Validity of pressure ulcer diagnosis using digital photography. Wound Repair Regen 2009;17(2):287-90.

14. Hawker GA, Mian S, Kendzerska T, et al. Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain (VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care Res (Hoboken). 2011;63 Suppl 11:240-52.

15. Gelinas C. Pain assessment in the critically ill adult: Recent evidence and new trends. Intensive Crit Care Nurs 2016;34:1-11.

16. Best O, Gnjidic D, Hilmer SN, et al. Investigating polypharmacy and drug burden index in hospitalised older people. Intern Med J 2013;43(8):912-8.

17. Cruikshank RP, Stafford B, Jones L. Polypharmacy in the terminally ill. Med J Aust. 2013;199(1):29.

18. McNeil MJ, Kamal AH, Kutner JS, et al. The Burden of Polypharmacy in Patients Near the End of Life. J Pain Symptom Manage. 2016;51(2):178-83.

19. Suhrie EM, Hanlon JT, Jaffe EJ, et al. Impact of a geriatric nursing home palliative care service on unnecessary medication prescribing. Am J Geriatr Pharmacother. 2009;7(1): 20-5.

20. Sieber CC. Nutritional screening tools-How does the MNA compare? Proceedings of the session held in Chicago May 2-3, 2006 (15 Years of Mini Nutritional Assessment). J Nutr Health Aging 2006;10(6):488-92; discussion 92-4.

21. Allman RM. Pressure ulcer prevalence, incidence, risk factors, and impact. Clin Geriatr Med 1997;13(3):421- 36.

Kaynak Göster

487 180

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri

DUYGU AYHAN BAŞER, CEMİL IŞIK SÖNMEZ, Merve ARSLAN

Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Modu

ALİ NİHAT ANNAKKAYA, Peri ARBAK

Orta-Yüksek Yoğunluktaki Fiziksel Aktiviteyi Ölçen Üç Eksenli (3D) Sensör Destekli Pedometre Kullanımının Vücut Kompozisyonuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Yusuf Haydar ERTEKİN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Polikliniklerine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastaların Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MEHMET KAYHAN, Erdal DİLEKÇİ, SEBAHAT GÜCÜK

Assessment of the Views of Undergraduate Students about Female Body and Sexual Life in Pregnancy and the Postpartum Period

YEŞİM AKSOY DERYA, TUBA UÇAR, Çiğdem ERDEMOĞLU, AYŞE NUR YILMAZ, Ayşe SÖNMEZ

Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi- Spaghetti Diyagramı)

Muhterem YALÇIN, Cahit ELYAS, Serdar YILDIZ, Canan ALPŞEN, Gülşen YALÇIN

Exploring Prevalence of Child Abuse: Use of ICASTRetrospective Instrument with the First Year Medical Students in a University

Esra Meltem KOÇ, Figen ŞAHİN DAĞLI, FATMA NUR BARAN AKSAKAL, HİLAL AKSOY, Rabia KAHVECİ, Duygu AYHAN BAŞER, Catherine MEADS, Adem ÖZKARA

Palyatif Bakım Hastalarında Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörler

Mehmet YÜRÜYEN, Işıl ÖZBAŞ TEVETOĞLU, Yeliz TEKMEN, Özlem POLAT, İsmail Arslan, Yıldız OKUTURLAR

Gebelikte Depresyon ve Anksiyete

Ferda KAYA ZAMAN, Nurşah ÖZKAN, Dilek TOPRAK

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi

RUHUŞEN KUTLU, ARSLAN TERLEMEZ, Medine Merve KARADEMİRCİ