İnvaziv Meme Karsinomlu Olgularda İmmunhistokimyasal Olarak Human Epidermal Growth Faktör 2 (Her2) 2+/ Amplifiye ve Her2 2+/ Amplifiye Olmayan Grupların Histopatolojik Ve Klinik Prognostik Parametreler Açısından Karşılaştırılması

Amaç: İnvaziv meme kanserli (İMK) hastalarda pek çok prognostik kriterden biri olan Her2 (Human epidermal growth factor receptor 2) durumunun belirlenmesi önemlidir. İmmünohistokiyasal olarak Her2 2+ ve geni amplifiye olan veya Her2 3+ olan İMK‘li hastalar anti-Her2 tedavisine alınır. Her2 2+ immünekspresyonu olan ancak gen amplifikasyonu bulunmayanlar anti-Her2 tedavisi almazlar. Çalışmamızda; immunhistokimyasal olarak Her2 2+/amplifiye ve Her2 2+/amplifiye olmayan İMK‘li hasta gruplarını histopatolojik prognostik parametreler açısından karşılaştırdık. Böylece Her2 2+/amplifiye olmayan grubun prognostik durumunun belirlenmesi ile literatüre katkı sağlamak istedik. Gereç ve Yöntem: Toplam 76 İMK vakası retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Tümör hormon reseptör fenotipi, yaş, grade, lenfovasküler invazyon, perineural invazyon, aksiller lenf nodu durumu belirlendi. Çalışma, Her2 2+/amplifiye ve Her2 2+/amplifiye olmayan tümörler üzerine yoğunlaştı. Her2 ekspresyon durumu ASCO/CAP (American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists) rehberi ile ortaya koyuldu. Bulgular: Her2 2+/amplifiye ve HER2 2+/amplifiye olmayan İMK‘li hastalar arasında çoğu histopatolojik prognostik parametre açısından anlamlı fark yoktu. Sadece progesteron ekspresyon oranları Her2 2+/amplifiye olmayan grupta anlamlı derecede daha yüksekti (p=0.001) Sonuç: Her2 2+/amplifiye olmayan hastalar hem Her2 2+/amplifiye hastalarla hem de Her2 (+) ve Her2 (–) hastalarla histopatolojik prognostik parametreler açısından birbirine benzer sonuçlar içermektedir. İlaveten gruplarda, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, Her2 pozitifliği arttıkça daha fazla lenfovasküler invazyon oranları tespit edildi. Çalışmamız Her2 (+) vakaların tamamının anti-Her2 tedavisine alınması gerekliliğini savunan çalışmalarla uyumlu sonuçlar içermektedir. Şu an için Her2 1+ vakalar anti-Her2 tedavisine alınamasa bile en azında tüm Her2 2+ vakaların gen amplifikasyon durumuna bakılmaksızın anti-Her2 tedavisine alması hastalığın seyrine olumlu yönde katkı sağlayabilir.

Comparison of the Histopathological and Clinical Prognostic Parameters in Human Epidermal Growth Factor 2 (Her2) 2+/ Amplified and Her2 2+/Non- Amplified Groups of the Cases with Invasive Breast Carcinoma

Objective: Determining the Her2 (human epidermal growth factor receptor 2) status which is one of the prognostic criteria in patients with invasive breast cancer is an important factor. The patients with Her2 3+ and Her2 2+/amplified are treated with anti-Her2 treatment. The patients with Her2 2+/non-amplified are not treated with anti-Her2 treatment. In this study; The patients with Her2 2+/amplified and Her2 2+/non-amplified were compared in terms of histopathologic prognostic parameters. Thus, we aimed to determine the prognostic status of the Her2 2+/ nonamplified group. Methods: A total of 76 breast cancer patients were retrospectively included in this study. Tumor hormonal receptor phenotype, age, grade, lymphovascular invasion, perineural invasion, axillary lymph node status were determined. The study was focused on Her2 2+/amplified and Her2 2+/nonamplified tumors. Her2 expression status was analyzed using ASCO/CAP (American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists) guidelines. Results: There was no statistically significant difference between the patients with Her2 2+/amplified and Her2 2+/non-amplified in terms of many histopathological parameters. Only the progesterone expression ratios of Her2 2+/non-amplified group were higher than others (p=0.001) Conclusion:. Her2 2+/non-amplified patients have similar results in terms of histopathological prognostic parameters with both Her2 2 +/amplified patients and Her2 (+) and Her2 (-) patients. More lymphovascular invasion rates were detected as Her2 positivity increased. The present study includes results consistent with studies advocating the necessity of taking all Her2(+) cases into anti-Her2 treatment. We at least think that all Her2 2+ patients should receive anti-Her2 therapy regardless of the amplification.

Kaynakça

Hanna WM, Rüschoff J, Bilous M, et al. HER2 in situ hybridization in breast cancer: clinical implications of polysomy 17 and genetic heterogeneity. Mod Pathol 2014;27(1):4-18.

Wolff AC, Hammond ME, Hicks DG, et al. American Society of Clinical Oncology; College of American Pathologists Recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2013;31(31):3997-4013.

Varga Z, Tubbs RR, Moch H. Concomitant detection of HER2 protein and gene alterations by immunohistochemistry (IHC) and silver enhanced in situ hybridization (SISH) identifies HER2 positive breast cancer with and without gene amplification. PLoS One. 2014;9(8):e105961

Sauter G, Lee J, Bartlett JM, et al. Guidelines for human epidermal growth factor receptor 2 testing: biologic and methodologic considerations. J Clin Oncol 2009;27(8): 1323–1233.

Eggemann H, Ignatov T, Burger E, et al. Moderate HER2 expression as a prognostic factor in hormone receptor positive breast cancer. Endocr Relat Cancer 2015;22(5):725-733.

Han X, Shi Y, Ma L, et al. Comparison of immunohistochemistry with fluorescence in situ hybridization in determining the human epidermal growth factor receptor 2 status of breast cancer specimens: a multicenter study of 3,149 Chinese patients. Chin Med J (Engl) 2014;127(2):246-253.

Payandeh M, Shahriari-Ahmadi A, Sadeghi M, et al. Correlations between HER2 Expression and Other Prognostic Factors in Breast Cancer: Inverse Relations with the Ki-67 Index and P53. Asian Pac J Cancer Prev 2016;17(3):1015-1018.

Gilcrease MZ, Woodward WA, Nicolas MM, et al. Even low-level HER2 expression may be associated with worse outcome in node-positive breast cancer. Am J Surg Pathol 2009;33(5):759-767.

Gül Kanyılmaz G, Aktan M, Benli Yavuz B, ve ark. Meme Kanserinde 5 Yıllık Tedavi Sonuçlarımız ve Prognostik Faktörler: Tek Merkez Deneyimi. Selçuk Tıp Derg 2017;33(1): 5-9.

Slamon DJ, Clark GM, Wong SG, et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science 1987;235(4785):177-82.

Gennari A, Sormani MP, Pronzato P, et al. HER2 status and efficacy of adjuvant anthracyclines in early breast cancer: a pooled analysis of randomized trials. J Natl Cancer Inst 2008;100(1):14-20.

Slamon D, Eiermann W, Robert N, et al. Adjuvant trastuzumab in HER2-positive breast cancer. Engl J Med 2011;365(14):1273-83.

Lal P, Tan LK, Chen B. Correlation of HER-2 status with estrogen and progesterone receptors and histologic features in 3,655 invasive breast carcinomas. Am J Clin Pathol 2005;123(4):541-6.

Hanley K, Wang J, Bourne P, et al. Lack of expression of androgen receptor may play a critical role in transformation from in situ to invasive basal subtype of high-grade ductal carcinoma of the breast. Hum Pathol 2008; 39:386-392.

Wang B, Wang X, Zou Y. Association between hormone receptors and HER-2/neu is age-related. Int J Clin Exp Pathol 2015;8(7):8472-8479..

Konecny G, Pauletti G, Pegram M, et al. Quantitative association between HER-2/neu and steroid hormone receptors in hormone receptor-positive primary breast cancer. J Natl Cancer Inst 2003;95(2): 142-153.

Russell KS, Hung MC. Transcriptional repression of the neu protooncogene by estrogen stimulated estrogen receptor. Cancer Res 1992;52(23):6624-6629.

Ariga R, Zarif A, Korasick J, et al. Correlation of Her-2/neu gene ampflication with other prognostic and predictive factors in female breast carcinoma. Breast J 2005;11(4):278-280.

Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-Jones B, et al. Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2- positive breast cancer. N Engl J Med 2005;353(16):1659-1672

Romond EH, Perez EA, Bryant J, et al. Trastuzumab plus adjuvant chemotherapy for operable HER2- positive breast cancer. N Engl J Med 2005;353(16):1673-1684.

Camp RL, Dolled-Filhart M, King BL, et al. Quantitative analysis of breast cancer tissue microarrays shows that both high and normal levels of HER2 expression are associated with poor outcome. Cancer Res 2003;63(7):1445-1448.

Rossi V, Sarotto I, Maggiorotto F, et al. Moderate immunohistochemical expression of HER-2 (2+) without HER-2 gene amplification is a negative prognostic factor in early breast cancer. Oncologist 2012;17(11):1418-1425.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

5b 2.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ahmet ÖKSÜZ, RUHUŞEN KUTLU

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört ġiddetinin Değerlendirilmesi

BİLGEHAN AÇIKGÖZ, BANU AÇIKGÖZ, Ali Rıza KARAKOYUN, Nehir ASLAN YÜKSEL, Fatih AKÇA, AYŞE SEMRA DEMİR AKCA, FERRUH NİYAZİ AYOĞLU

Analysis of the Type 2 Diabetic Patients Followed in a University Clinic

MEHMET ZAHİD KOÇAK, GÜLALİ AKTAŞ, Edip ERKUŞ, TUBA TASLAMACIOĞLU DUMAN, Burcin Meryem ATAK, Haluk ŞAVLI

Fibromyalji Hastalarında Travmatik YaĢantıların Hastalığa Etkisi

Safinaz ATAOĞLU, HANDAN ANKARALI, AHMET ATAOĞLU, SEYİT ANKARALI, Büşra Bahar ATAOĞLU, Safiye Bahar ÖLMEZ

The Histopathological Findings of Adenoid Tissue After Topical Mometasone Furoate Implementation

Fatih Alper AKCAN, Hümeyra Bayram AKCAN, Yusuf DÜNDAR, Ahmet ULUAT, Esra KARAKUŞ

Impacts of Childbirth on the Subsequent Risk of Stress Urinary Incontinence

İbrahim ÖZDURAK, Abdullah GÖYMEN, Yavuz ŞİMŞEK, Ekrem ÖZAKIN, Yaşam Kemal AKPAK, BULAT AYTEK ŞIK, OKTAY SARI

Türkiye‟de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve „Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor‟ Risalesi

ASLIHAN AKPINAR, MÜESSER ÖZCAN

Behavioural Problems Associated with Child Sexual Abuse in Adolescents: A Retrospective Study

Mirac Baris USTA, Seher AKBAŞ, BERNA AYDIN

Stratejik Aile Danışmanlığı: Bir Vaka İncelemesi

Kenan TAŞTAN

Hipervitaminoz D Nadiren Hiperkalsemi Yapar: Yeni Kavram „‟Subklinik İntoksikasyon‟‟

ZAFER PEKKOLAY, FARUK KILINÇ, ŞADİYE ALTUN TUZCU, ALPASLAN KEMAL TUZCU