Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Modu

Amaç: Bu çalışmada, AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) modu ile Noninvazif Mekanik Ventilasyon (NIV) uygulanan hastalarda hasta uyumu ve klinik başarı oranlarının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen 22 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı tanılı hastaya AVAPS modu uygulandı. Başlangıç parametreleri olarak; AVAPS Modunda IPAP Max 20 cm H2O, IPAP Min 12 cm H2O, Hedef Tidal volüm=İdeal kilo x 6 ml/kg, EPAP 5 cm H2O ayarları ile başlanıp hastanın tolere ettiği ölçüde arttırılacak ve SaO2 ≥ %90 olacak şekilde verildi. Hastaların NIV bağlandıktan sonra 1, 2, 8 ve 24. saatlerde arter kan gazı kontrolleri, nabız, solunum sayısı, Borg dispne skalası ölçümleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yaş ortalaması 70±10 olan 22 hastanın %72,7 (n:16)‘si erkekti. Hastaların %59 (n:13)‘unda 24 saat içerisinde PH değerleri normal aralığına ulaştı. Hastaların NMV öncesi PH, PCO2, PaO2/FiO2 ve Borg dispne skalası değerler ile NMV uygulamasının 1, 2, 8, 24 saat PH, PCO2, PaO2/FiO2 ve Borg dispne skalası değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı olarak PH (p

Noninvasive AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Mode in COPD Patients with Respiratory Failure

Objective: In this study, we aimed to investigate patient compliance and clinical success rates in patients undergoing NIV with AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) mode. Methods: Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients (n:22) who were with hypercapnic respiratory insufficiency were given AVAPS mode. As initial parameters; IPAP Max 20 cm H2O, IPAP Min 12 cm H2O, Target Tidal volume=Ideal weight 6 ml/kg EPAP in AVAPS mode, starting with 5 cm H2O settings and increasing to the extent that the patient is tossed and SaO2≥90% . Arterial blood gas controls, pulse rate, respiratory rate and Borg dyspnea were measured at 1, 2, 8 and 24 hours after NMV adherence of the patients. Results: 72.7% (n:16) of 22 patients included in the study had a mean age of 70±10. 59% (n:13) of the patients had undetectable pH values within 24 hours. When PH, PCO2, PaO2/FiO2 and Borg dyspnea scores of patients before NIV and NIV application values of 1,2,8,24 hours PH, PCO2, PaO2/FiO2 and Borg dyspnea scores of patients were compared statistically, PH (p

Kaynakça

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: updated 2014.

2. Lightowler JV, Wedzicha JA, Elliott MW, et al. Non-invasive po¬sitive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:185.

3. Sifakas NM, Vermeire P, Pride NB, et al. Optimal assessment and management of chronic obstructive pumonary disease(COPD). Eur Respir J 1995;8:1398-1420.

4. Meduri GH, Turner RE, Abou-Shala N, et al. Noninvasive positive pressure ventilation via face mask. Firstline intervention in patients with acute hypercapnic and hypoxemic respiratory failure. Chest. 1996;109:179– 193.

5. Keenan SP, Sinuff T, Cook DJ, et al. Which patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonare disease benefit from noninvasive positive – pressure ventilation? A systematic review of the literature. Ann Intern Med. 2003;138:861–870.

6. Lightowler JV, Wedzicha JA, Elliott MW, et al. Non-invasive positive pressure ventilation to treat respiratory failure resulting from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003;362:1-5.

7. Winck JC, Azevedo LF, Costa-Pereira A, et al. Efficacy and safety of non-invasive ventilation in the treatment of acute cardiogenic pulmonary edema—a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2006;10:69.

8. Bott J, Carroll MP, Conway JH, et al. Randomised controlled trial of nasal ventilation in acute ven¬tilatory failure due to chronic obstructive airways disease. Lancet 1993;341:1555-7.

9. Carlucci A, Delmastro M, Rubini F, et al. Changes in the practice of non-invasive ventilation in treating COPD patients over 8 years. Intensive Care Med. 2003;29:419-425.

10. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R, et al. Average Volume-Assured Pressure. Support in Obesity Hypo¬ventilation: A Randomized Crossover Trial. Chest 2006;130:815-21.

11. Antonescu-Turcu A, Parthasarathy S. CPAP and bi-level PAP therapy: new and established roles. Respir Care 2010;55:1216-28.

12. Storre JH, Seuthe B, Fiechter R. Average volume-assured pressure support in obesity hypoventilation: a randomized crossover trial. Chest. 2006;130:815-821.

13. Murphy PB, Davidson C, Hind MD. Volume targeted versus pressure support non-invasive ventilation in patients with super obesity and chronic respiratory failure: a randomised control ed. Thorax. 2012;67:727- 734.

14. Ambrogio C, Lowman X, Kuo M, et al. Sleep and non-invasive ventilation in patients with chronic respiratory insufficiency. Intensive Care Med. 2009;35:306–313.

15. Celli BR, MacNee W. ATS/ERS Task Force. Standards for the diagnosis and care of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J 2004;23:932-46.

16. Plant PK, Owent JL, Elliot MW. Early use of noninvasive ventilation for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease on general respiratory wards: A multicenter randomized controlled trial. Lancet 2000;355:1931-5.

17. Concensus conference report. Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to restrictive lung disease, COPD and nocturnal hypoventilation. Chest 1999;116:521- 34.

18. Brouchard L, Mancebo C, Wysocki M, et al. Noninvasive ventilation for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. N Eng J Med 1995;333:817-22.

19. Çelikel TH, Sungur M, Ceyhan B, et al. Comparation of noninvasive positive pressure ventilation with standart medical therapy in hypercapnic acute respiratory failure. Chest 1998;114:1636-42.

20. Plant PK, Owen JL, Elliott MW. Non-invasive ventilation in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: long term survival and predictors of in-hospital outcome. Thorax 2001;56:708-12.

21. Sinuff T, Keenan SP. Clinical practice guideline for the use of nonin¬vasive positive pressure ventilation in COPD patients with acute respiratory failureJ Crit Care. 2004;19:82-91.

22. Conti G, Antonelli M, Navalesi P, et al. Noninvasive vs conventional mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease after failure of medicaltreatment in the ward: a randomized trial. Intensive Care Med 2002;28:1701-7. 75.

23. Plant PK, Elliot MW. Chronic obstructive pulmonary disease 9:Management of ventilatory failure in COPD. Thorax 2003;58:537-42.

24. Wood KA, Lewis L, Von Harz B, Kollef MH. The use of noninvasive positive pressure ventilation in the emergency department: results of a randomized clinical trial. Chest 1998;113:1339-46.

25. Scala R, Archinucci I, Naldi M. Non-invasive nasal ventilation in a case of hypercapnic coma. Minerva Anestesiol. 1997;63:245-8.

26. El-Abdin, l Shaaban, S Farghaly, et al. Average volume-assured pressure support ventilation mode in the management of acute hypercapnic respiratory failure. Egypt J Bronchol 2017; 11 (3): 231-7.

27. Pluym M, Kabir AW, Gohar A. The use of volume assured pressure support noninvasive ventilation in acute and chronic respiratory failure: a practical guide and literature review. Hosp Pract. 2015;43(5):299-307.

28. Oscroft NS, Ali M, Gulati A, et al. A randomised crossover trial comparing volume assured and pressure preset noninvasive ventilation in stable hypercapnic COPD. COPD 2010;7:398-403.

29. Rollas K, Berktaş MB, Berkoğlu M. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde, Noninvazif Mekanik Ventilasyon Volüm Garantili Basınç Desteği Modunun, Manuel Basınç Desteği ile Karşılaştırılması. Solunum 2012; 14(3):148-57.

30. Briones Claudett KH, Briones Claudett M, Chung Sang Wong M, et al. Noninvasive mechanical ventilation with average volume assured pressure support (AVAPS) in patients with chronic obstructive pulmonary disease and hypercapnic encephalopathy. BMC Pulm Med. 2013 Mar 12;13:12.

Kaynak Göster

583 307

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Exploring Prevalence of Child Abuse: Use of ICASTRetrospective Instrument with the First Year Medical Students in a University

Esra Meltem KOÇ, Figen ŞAHİN DAĞLI, FATMA NUR BARAN AKSAKAL, HİLAL AKSOY, Rabia KAHVECİ, Duygu AYHAN BAŞER, Catherine MEADS, Adem ÖZKARA

Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp.’ nin Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi

ETEM HIZALER, VESİLE ŞENOL, ÜLFET ÇETİNKAYA, İzzet ŞAHİN

The Evaluation of the Nicotine Dependence in Psychiatric Disorders

HÜLYA ERTEKİN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Polikliniklerine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastaların Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MEHMET KAYHAN, Erdal DİLEKÇİ, SEBAHAT GÜCÜK

Disfajik İnmeli Bireylerde Kullanılan Kompansatuvar Postürün Yutma Üzerine Etkisi

ELİF YAKŞİ, RAMAZAN KURUL, ŞEBNEM AVCI, MUHAMMED NUR ÖGÜN

Assessment of the Views of Undergraduate Students about Female Body and Sexual Life in Pregnancy and the Postpartum Period

YEŞİM AKSOY DERYA, TUBA UÇAR, Çiğdem ERDEMOĞLU, AYŞE NUR YILMAZ, Ayşe SÖNMEZ

Ankara İli Akyurt Bölgesindeki Gebelerde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı ve Demir Eksikliğine Sebep Olan Faktörler

HATİCE KÜÇÜKCERAN, DUYGU AYHAN BAŞER, EZGİ AĞADAYI, Aybüke DEMİR ALSANCAK, Rabia KAHVECİ

Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri

DUYGU AYHAN BAŞER, CEMİL IŞIK SÖNMEZ, Merve ARSLAN

Palyatif Bakım Hastalarında Klinik Özellikler ve Prognostik Faktörler

Mehmet YÜRÜYEN, Işıl ÖZBAŞ TEVETOĞLU, Yeliz TEKMEN, Özlem POLAT, İsmail Arslan, Yıldız OKUTURLAR

Gebelikte Depresyon ve Anksiyete

Ferda KAYA ZAMAN, Nurşah ÖZKAN, Dilek TOPRAK