Assessment of the Views of Undergraduate Students about Female Body and Sexual Life in Pregnancy and the Postpartum Period

Objective: In this study, we aimed to determine the views of undergraduate students about the female body and sexual life during pregnancy and the postpartum (PP) period. Methods: This descriptive study was conducted with 466 students from a public university in the spring semester of the academic year of 2015-2016. The data were collected using a questionnaire. Statistical analyzes included means, standard deviations, percentage distributions and chi-square test Results: The rates of female and male students who stated that pregnancy suits the female body were 56% and 36.1%, respectively. In contrast, the rates of female students who stated that the PP period does not suit the female body were 40.3%. We found similar ratios of female (50.7%) and male (57.9%) students regarding the opinion that pregnancy adversely affects sexual life, which was explained in first options: "Sexual intercourse during pregnancy may harm the baby". The only positive option about sexual life in the PP period was "Incision/episiotomy in the birth canal makes sexual intercourse easier / reduces pain" with participation rates of 85.7% and 16.6% in female and male graduates, respectively. Additionally, vaginal birth, episiotomy and breastfeeding were listed as factors that adversely affect sexual life in the PP period. Conclusion: It was concluded that physical changes in the PP period caused aesthetic concerns for female students, while male students had a more negative attitude towards sexual life during pregnancy, and negative opinions about sexual life in the PP period were widespread among the undergraduate students.

Üniversite Öğrencilerinin Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadın Bedeni ve Cinsel Yaşam Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Amaç: Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin gebelik ve doğum sonu (DS) dönemdeki kadın bedeni ve cinsel yaşam hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak tasarlanan bu araştırma 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bir kamu üniversitesinde öğrenim gören 466 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, anket formu aracılığı ile elde edilmiştir. İstatistiksel analizlerde; ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Gebeliğin kadın bedenine yakıştığını belirten kız öğrenci oranı %56, erkek öğrenci oranı %36.1‘dir. Buna karşın, DS dönemin kadın bedenine yakışmadığını belirten kız öğrenci oranı %40.3‘dir. Gebeliğin cinsel yaşamı olumsuz etkileyeceğini belirten kız (%50.7) ve erkek (%57.9) öğrencilerde görüşler benzer olup ilk sırada; "gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verebilir" seçeneği yer almıştır. DS dönem cinsel yaşam hakkında belirtilen olumlu tek seçeneğin ―doğum kanalına açılan kesi/epizyotomi cinsel birleşmeyi kolaylaştırır/ağrıyı azaltır‖ olduğu ve bu görüşe katılan kız öğrenci oranının %85.7, erkek öğrenci oranının ise %16.6 olduğu saptanmıştır. Ayrıca, vajinal doğum, epizyotomi girişimi ve emzirme DS dönemdeki cinsel yaşamı olumsuz etkileyen nedenler olarak sıralanmıştır. Sonuç: DS dönemki bedensel değişimlerin kız öğrencilerde estetik endişe yarattığı, erkek öğrencilerin gebelikteki cinsel yaşama daha olumsuz baktığı ve gebelik ve DS dönemlerdeki cinsel yaşama ait olumsuz görüşlerin üniversite öğrencilerinde yaygın olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

1. Sezer NY, Öztürk D, Gönenç İM. Sezer Ürem M. Female body and ethical problems. Health Law Articles II. İstanbul Bar Association Publications, 2012; 79-102.

2. Araujo NM, Salim NS, Gualda DMR, Silva LFP. Body and sexuality during pregnancy. Rev Esc Enferm USP 2012; 46(3):552-8.

3. Brackenbury J. Body dissatisfaction during pregnancy: key considerations for aesthetic practice. Journal Of Aesthetıc Nursıng 2016; 5(8): 388-91.

4. Kumcağız H. Pregnant women, body image and self-esteem according to the examination of some of the variables. Journal of Human Sciences 2012;(2): 691-703.

5. Aktaş S. Influences of media on women‘s aesthetics and the role of midwife. Anatolian Journal of Nursing and Health Sciences, 2014; 17(3): 187-195.

6. Gümüş AB, Çevik N, Hataf Hyusni S, Biçen Ş, Keskin G, Tuna Malak A. Characterıstıcs assocıated wıth self-esteem and body ımage ın pregnancy. Anatol J Clin Investig 2011; 5(1):7-14.

7. Inanir S, Cakmak B, Nacar MC, Guler AE, Inanir A. Body Image perception and self-esteem during pregnancy. International Journal of Women‘s Health and Reproduction Sciences 2015; 3(4): 196-200.

8. Çalık K.Y, Aktaş S. Depression in pregnancy: prevalence, risk factors and treatment. Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):142-162.

9. Ertem G, Sevil Ü. The Effect of Pregnancy Over Sexuality. Dirim Medical Newspaper 2010; 85(1):40-7.

10. Beşen MA. Sexuality and aesthetic. Duzce Medıcal Journal 2014; 16(1): 70-2.

11. Efe H. The effects of pregnancy on female sexuality. Haseki Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic, Dissertation, 2006.

12. Sadi ZB. The sexual life of partners ın pregnancy and examine of affecting factors. Adnan Menderes Univercity Health Sciences Institute, Birth, Women's Health and Diseases Nursing Department, Master Thesis, 2014.

13. Özkan S, Demirhan H, Çınar İÖ. Effect of the pregnancy and socio-demographic characteristics on female sexual function. Atatürk University School of Nursing Journal 2009; 12(3): 28-37.

14. Hodgkinson E.L ,Smith D.M, Wittkowski A., Women‘s experiences of their pregnancy and postpartum body image: a systematic review and meta-synthesis, Hodgkinson et al. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14: 330.

15. Chang SR, Chao YM, Kenney NJ. I am a woman and I‘m pregnant: body image of women in taiwan during the third trimester of pregnancy. BIRTH 2006; 33: 147-153.

16. Johnson S, Burrows A, Williamson I. ‗Does my bump look big in this‘? The meaning of bodily changes for first-time mothers-to-be. J Health Psychol 2004; 9:361–374.

17. Silveira R.A.M.,Milani R.G,Velho A.P.M1,Marques A.G ,Perception of pregnant women about self-care and maternal care, Rev Rene. 2016 Nov-Dec; 17(6): 758-65.

18. Eryılmaz G, Ege E, Zincir H. The ınvestıgatıon of factors affectıng sexual lıfe ın pregnancy. Atatürk University School of Nursing Journal 2002; 5(1): 11-18.

19. Brtnicka H, Weiss P, Zverina J.Human sexuality during pregnancy and postpartum period. Bratisl Lek Listy 2009; 110(7): 427-431.

20. Mete S. Women and sexuality. In: Şirin A, Kavlak O (Editors). Women's Health, 1st Edition, Istanbul Nobel Medical Bookstore 2008: 116.

21. Şahin N. Sexuality in postpartum period. Zeynep Kamil Medicine Bulletin 2009; 40(3): 125-130.

22. NY, Öztürk D, Gönenç İM. The knowledge and attitude of senior midwifery and nursing students about management of postpartum sexual health. Journal of Ankara Health Sciences 2012 1(3), 165-181.

23. Rachel N. Pauls MD, John A. Occhino MD, Vicki L. Dryfhout MA. Effects of pregnancy on female sexual function and body ımage: a prospective study. J Sex Med 2008; 5: 1915–1922.

24. Crooker TJ. Sexuality and breastfeeding. Report on a session from the conference. From: new beginnigs 2005; 22(5): 208. la leche league international.org.

25. Çetin SA, Aslan E. Women's sexual health and sexual violence against women. In: Beji NK (editor). Women's Health and Diseases, 1st edition. İstanbul, Nobel Medical Bookstore 2015: 169.

Kaynak Göster

899 502

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kocaeli İlindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi Düzeyleri

DUYGU AYHAN BAŞER, CEMİL IŞIK SÖNMEZ, Merve ARSLAN

Orta-Yüksek Yoğunluktaki Fiziksel Aktiviteyi Ölçen Üç Eksenli (3D) Sensör Destekli Pedometre Kullanımının Vücut Kompozisyonuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Yusuf Haydar ERTEKİN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN

Ankara İli Akyurt Bölgesindeki Gebelerde Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı ve Demir Eksikliğine Sebep Olan Faktörler

HATİCE KÜÇÜKCERAN, DUYGU AYHAN BAŞER, EZGİ AĞADAYI, Aybüke DEMİR ALSANCAK, Rabia KAHVECİ

Assessment of the Views of Undergraduate Students about Female Body and Sexual Life in Pregnancy and the Postpartum Period

YEŞİM AKSOY DERYA, TUBA UÇAR, Çiğdem ERDEMOĞLU, AYŞE NUR YILMAZ, Ayşe SÖNMEZ

Exploring Prevalence of Child Abuse: Use of ICASTRetrospective Instrument with the First Year Medical Students in a University

Esra Meltem KOÇ, Figen ŞAHİN DAĞLI, FATMA NUR BARAN AKSAKAL, HİLAL AKSOY, Rabia KAHVECİ, Duygu AYHAN BAŞER, Catherine MEADS, Adem ÖZKARA

Gebelikte Depresyon ve Anksiyete

Ferda KAYA ZAMAN, Nurşah ÖZKAN, Dilek TOPRAK

Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Gelişen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Noninvaziv AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) Modu

ALİ NİHAT ANNAKKAYA, Peri ARBAK

Batman İli ve Kadın İntiharları

Nazlı GÖRMELİ KURT, SONGÜL ARAÇ

Apiterapi ve I. Ulusal Apiterapi Kongresi

Onur ÖZTÜRK, MUSTAFA ÜNAL

Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp.’ nin Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi

ETEM HIZALER, VESİLE ŞENOL, ÜLFET ÇETİNKAYA, İzzet ŞAHİN