Yeni Doğan Buzağılarda Karşılaşılan Femur Kırığı Olgularının Lokalizasyonu, Şekli ve Sağaltım Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada 2017 yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine femur kırığı şikâyeti ile getirilen buzağılarda kırık oluşum nedeni, kırığın lokalizasyonu ve sağaltım yöntemleri ile sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Hayvan materyalini farklı cins ve ırklara ait 13 adet yeni doğan buzağı oluşturdu. Kırık etiyolojileri belirlendikten sonra kırık lokalizasyonu ve tipi saptanarak yapılacak sağaltım yöntemi planlandı. Operasyonlar subaraknoid anestezi altında gerçekleştirildi. Kırık fiksasyonu için 9 olguda retrograd pin, 1 olguda plaka uygulaması gerçekleştirildi. Yeni doğan buzağılarda kırığın en çok (%53.84) güç doğuma bağlı bilinçsiz yaklaşım veya kriko kullanımına bağlı geliştiği tespit edildi. Suprakondüler ve orta diafizer oblik kırıkların eşit oranda ve diğer kırık tiplerine göre daha yaygın (%30.76) görüldüğü belirlendi. Buzağıların postoperatif dönemde kısa süre (2.3 gün) içerisinde ilgili ekstremitelerini kullandıkları görüldü. Yeni doğan buzağılarda karşılaşılan femur kırıklarının tedavisinde intramedullar pinleme ile %88.88 oranında başarı elde edilebileceği tespit edildi.

Assessment of Localization, Shape and Treatment Options of Femur Fracture Cases in Newborn Calves

In this study, it was aimed to evaluate the results of fracture formation, fracture localization and treatment methods and results of the fractures brought to the Hospital of Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine Research and Practice Hospital between 2017 by complaint of femur fracture. The animal material consisted of 13 newborn calves belonging to different sex and breeds. After the etiology of the fractures, the localization of the fracture and type was determined, treatment were planned. Operations were performed under subarachnoid anesthesia. For fracture fixation, ıt was conducted in 9 cases retrograde pin and 1 case of plate application. It was found that the most developed (53.84%) of the fractures in newborn calves were due to forced extraction during dystocia. Supracondylar and mid diafizer oblique fractures were found equally and more common (30.76%) in comparison with other types of fractures. It was observed that the calves used the relevant limbs within a short period of time (2.3 days) in the postoperative period. In the treatment of femur fractures encountered in newborn calves, intramedullary pinning was found to be a success rate of 88.88%.

Kaynakça

Aithal HP, Singh GR, Hoque M, Maiti SK, Kınjavdekar P, Amarpal, Pawde AM, Setia HC. The use of a circular external skeletal fixation device fort he management of long bone osteotomies in large ruminants: An experimental study. J Vet Med. 2014; A 51: 284-293.

Akın İ, Gülaydın A, Şen ZB. Yeni Doğan Bir Buzağıda Distal Diafizer Femur Kırığı Olgusunun Kilitli Küntscher Çivisi ile Sağaltımı. Animal Health Prood and Hyg. 2014; 3 (2): 320-322.

Akin İ. Comparison of the Mid-Sahft Bone Geometry Between Fractured and Nonfractured Femora in Newborn Calves. Acta Sientiae Veterinariae. 2014; 42: 1186.

Aksoy O, Özaydın İ, Kılıç E, Öztürk S, Güngör E, Kurt B, Oral H. Evaluation of fractures in calves due to forced extraction during dystocia: 27 cases (2003-2008). Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2009; 15 (3): 339-344.

Anderson DE, Miesner MD. Surgical management of orthopedic and musculoskeletal diseases of feedlot calves. Vet Clin Food Anim. 2015; 31 (3) : 425-439.

Arican M, Erol H, Essin E, Parlak K. A retrospective sudy of fractures in neonatal calves: 181 cases (2002-2012). Pak Vet J. 2013; 34 (2): 247-250.

Bellon J, Mulon P. Use of novel intramedullary nail for femoral fracture repair in calves: 25 cases (2008-2009). JAVMA. 2011; 238 (11): 1490-1496.

Bilgili H, Kürüm B, Olcay B. Buzağılarda uzun kemik kırıklarının İlizarov tekniği ile sağlatım olanaklarının araştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 1999; 46; 299-308.

Durmuş AS, Karabulut E, Sağlıyan E. Yenidoğan Bir Buzağıda Suprakondiler Femur Kırığı Olgusu ve Operatif Sağaltımı. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg. 2009; 23 (2): 119- 122.

Ferguson GJ, Dehghani S, Petrali EH. Fractures of the femur in newborn calves. Can Vet J. 1990; 31: 289-291.

Ferguson JG. Femoral fractures in the newborn calf: Biomechanics and etiological considerations for practitiners. Can Vet J. 1994; 35: 626-630.

Fırat O. The cases of fractures in calves referred in our clinic and treatment possibilities. Adnan Menderes Üniveristesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2007.

Gangl M Grulke S, Serteyn D, Touati K. Retrospective study of 99 cases of bone fratures in cattle treated by external coaptation or confinement. Veterinary Record. 2006; 158: 264-268.

Görgül OS, Seyrek-İntaş D, Çelimli N, Çeçen G, Salcı H, Akın İ. Buzağılarda Kırık Olgularının Değerlendirilmesi: 31 olgu(1996- 2003). Veteriner Cerrahi Derneği Dergisi. 2004; 10 (3-4): 16-20.

Hoederman M, Gedet P, Ferguson SJ, Sauter- Louis C, Nuss K. In-vitro comparison of LC-DCP and LCP-constructs in the femur of newborn calves- a pilot study. BMC Veterinary Research. 2012; 8: 139.

Junior OS, Faleiros RR, Alves GES, Casas EBL, Rodrigues LB, Loiacono BZ, Cassou F. Failures in the use of polyacetal and polyamide in the form of intramedullary interlocking nail for immobilization of induced femoral fracture in young cattle. Ciencia Rural. 2010; 40 (4): 907-912.

Nichols S, Anderson DE, Miesner MD, Kewman KD. Femoral diaphysis fractures in cattle: 26 cases (1994-2005. Aust Vet J. 2010; 88 (1-2): 39-44.

Öztaş E, Avki S. Evaluation of Acrylic Pin External Fixation (APEF) System in Metacarpal Fractures of Newborn Calves: Cheap But Effective? Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2015; 21 (3) 433-436.

Yanmaz LE, Kaya M, Doğan E, Okumuş Z. Sığır ve buzağılardaki kırık olgularının değerlendirilmesi. YYU Vet Fak Derg. 2014; 25 (1): 23-26.

Kaynak Göster

228 101

Arşiv