21. Yüzyılda Hekimlik Eğitimi: Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Hologram

Hekimlik eğitiminde hedef, bilgi ve becerileri en güncel veri ve tekniklerle en yüksek başarı oranı ile aktarmak, bunu gösterir çıktılarını almak ve bütün bunları sürdürülebilir hale getirmektir. Bu amaçla, gelişmiş ve uygulanabilir eğitim teknikleri öğrenme araçları arasına katılmaktadır. Tecrübe gerektiren tüm alanlarda olduğu gibi hekimlik eğitiminde de; ön görülen 2000 Mbps hızlı internet erişimi, uzaktan algılama teknikleri, holografik görüntü teknikleri ve özellikle sanal gerçeklik gibi kavramların farkında olunması ve bunların sınıf, laboratuvar ve uygulama alanlarına yansıtılması günümüzde çok önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası rekabette önemli bir ekonomik sektör olan lisans ve lisansüstü eğitimde kalite belirteçleri sürekli değişmekte ve referans faktörleri olarak belirleyici olmaktadır. Değişenin sadece teknik imkânlar olmadığı, insan kaynağının da değiştiği hesaplara dâhil edilmelidir. Tüm dünyada, öğrenme ve eğitim alma aşamasındaki insan kaynağı ağırlıklı olarak Y ve Z kuşaklarıdır. Bu sosyal grupların özellikleri göz önüne alındığında, etkili ve verimli lisans/lisansüstü eğitimde sanal gerçeklik temelli ürün ve modellerin yer aldığı donanım ve tekniklerin yaygın kullanımı zorunludur. Bu teknikleri içeren ürünleri günlük yaşantısında kullanan bireyler için; sayfalarca metin ile anlatılan bir konunun öğrenilmesi, kısa bir video veya sanal gerçeklik ekipmanlarıyla çok daha ilgi çekici, akılda kalıcı ve hızlı olabilecektir. Hekimlikte bir konuyu tam öğrenmek için o konuyla ilgi pratik ve uygulamalar, konunun akılda kalmasını, daha iyi öğrenilmesini sağlar. Tıp, veteriner hekimliği ve sağlık disiplinleri eğitiminde tüm öğrencilere yeteri kadar pratik yaptırma imkânı sunulamıyor olması önemli bir sorundur. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram teknikleri bunları da ortadan kaldıracak etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır

Medical Education in the 21st Century: Virtual Reality, Augmented Reality and Hologram

In medical education, the goal is to transfer knowledge and skills with the latest data and techniques with the highest success rate, to take out the outputs. For this purpose, advanced and applicable educational techniques are included as learning tools. Experience is required in all fields as well as in medical education; Today, it is a very important necessity to be aware of the concepts such as the predicted 2000 Mbps fast internet access, remote sensing techniques, holographic imaging techniques and especially virtual reality, and to reflect them in the classroom, laboratory and application fields. Quality indicators in the undergraduate and postgraduate education, which are internationally important economic sectors, are constantly changing and determining as reference factors. The change should be included only in accounts where the source of the change is not technical facilities. All over the world, the human resource during the learning and training phase is predominantly the Y and Z generations. The characteristics of these groups, the widespread use of techniques involving virtual reality-based products. For individuals who use products containing these techniques in daily life; learning a page with a textual description can be much more engaging, memorable and fast with a short video or virtual reality equipment. It is an important question that the possibility of practicing all students in medicine, veterinary medicine and health discipline training is not available. Virtual reality, augmented reality emerges and hologram as an effective tool to remove them

Kaynakça

Aktan CC. Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler, Yeni Paradigmalar. Yaşar Üniv. Yayınları. İzmir, 2007; 1-47.

Anonymous. http://www.immersivejournalism.com. Assessien date: 10.01.2017. Anonymous.

http://www.sisoft.com.tr/haber/page?SYF=Detay& hb=2183. Assessien date: 14.03.2017

Anonymous. https://tr.wikipedia.org/wiki/Art%C4%B1r%C4% B1lm%C4%B1%C5%9F_ger%C3%A7eklik. Assessien date: 01.12.2015.

Aydoğan İ. Kuantum Fiziğinin Eğitim Bilimlerine Etkisi: Hologram ve Morfik Alanlar. Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg. 2011; 31(2): 189-198.

Bayraktar E, Kaleli F. Sanal gerçeklik ve Uygulama Alanları. Dumlupınar Üniv. Akademik Bilişim Günleri. 2007; 31 Ocak-2 Şubat. Sayfa: 1-6.

Cai S, Chiang FK, Wang X. Using the Augmented Reality 3D technique for a convex ımaging experiment in a physics course. International Journal of Engineering Education. 2013; 29(4): 856–865.

Carmigniani J, Furht B, Anisetti M, Ceravolo P, Damiani E. Augmented reality technologies, systems and applications. Multimedia Tools and Applications. 2011; 51(1): 341-377.

Chang YJ, Chen CH, Huang WT, Huang WS. Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of English learning using augmented reality. Proceedings of the International Conference on Multimedia and Expo. USA: IEEE Computer Society. Washington, 2011; 1–6.

Crossan A, Brewster SA, Glendye AA. Horse Ovary Palpation Simulator for Veterinary Training. In Proceedings of PURS 2000 (Zurich) Hartung-Gorre, 2000; 79-86.

Çavaş B, Huyugüzel Çavaş P, Taşkın Can B. Eğitimde sanal gerçeklik. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 2004; 3(4): 110-16.

Dalkıran HP. Holografi Tekniğinin Haritacılık Alanında Uygulanması. TMMOB 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan 2011, Ankara.

Di Serio A, Ibáñez MB, Kloos CD. Impact of an augmented reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers & Education. 2013; 68(11): 586-596.

Etlican G. X ve Y kuşaklarının online eğitim teknolojilerine tutumlarının karşılaştırılması. Y. L. Tezi. Bahçeşehir Üniv. Sosyal Bilimler Ens. İstanbul, 2012.

Henderson MJ. Human gaze control during realworld scene perception. Trends in Cognitive Science. 2003; 7(11): 498-504.

İnan C. Application samples of the constructivist approach in mathematics teaching. DÜ Eğitim Fakültesi Derg. 2006; 6: 40-50.

Karahisar T. Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen Türkçe. Online Academic Journal of Information Technology. 2013; 4(12): 71- 83.

Kayabaşı Y. Sanal gerçeklik ve eğitim amaçlı kullanılması. The Turkish Online Journal of Educational Technology 2005; 4(3): 151-58.

Küçük S, Kapakin S, Göktaş Y. Tıp fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Derg. 2015; 5(3): 316-323.

Lee S, Lee J, Lee A, Park N, Lee S, Song S, Seo A, Lee H, Kim JI, Eoma K. Augmented reality intravenous injection simulator based 3D medical imaging for veterinary medicine. The Veterinary Journal 2013; 196: 197-202.

Liaw S, Hatala M, Huang HM. Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: based on activity theory approach. Computers & Education. 2010; 54(2): 446-454.

Martín-Gutiérrez J, Saorín JL, Contero M, Alcañiz M, Pérez-López D, Ortega M. Design and validation of an augmented book for spatial abilities development in engineering students. Computers & Graphics. 2010; 34(1): 77-91.

Martinsen S, Jukes N. Towards a humane veterinary education. Journal of Veterinary Medical Education 2005; 32: 454-460.

Maza PS. Comparison of gross anatomy test scores using traditional specimens vs. QuickTime Virtual Reality animated specimens.

Dissertation Publishing. 2010; UMI Number: 3429065. USA.

Mıdık Ö, Kartal M. Simülasyona dayalı tıp eğitimi. Marmara Medical Journal 2010; 23(3): 389- 399.

Milgram P, Kishino F. A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems 1994; 77(12):1321-1329

Mudun AB. Yapay Göz. T. Oft. Gaz. 2001; 31: 75- 80.

Petersson H, Sinkvist D, Wang C, Smedby O. Web-based interactive 3D visualization as a tool for improved anatomy learning. Anatomical Sciences Education. 2009; 2(2): 61-68.

Robinett W. Interactivity and individual viewpoint in shared virtual worlds: The big screen vs. networked personal displays. Computer Graphics. 1994; 28(2): 127.

Sarıkoç G. Sağlık çalışanlarının eğitiminde sanal gerçekliğin kullanımı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2016; 13(1): 11-5.

Scalese RJ, Issenberg SB. Effective use of simulations for the teaching and acquisition of veterinary professional and clinical skills. Journal of Veterinary Medical Education, 2005; 32(4): 461-467.

Sell MA and Sell W. View-Master Viewers: An Illustrated History. 1994 Borger, The Netherlands: 3-D Book Productions.

Somyürek S. Öğrenme sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2014; 4(1): 63-80.

Şahin ÖY. Eğitimde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik. http://kodyazar.net/tr/egitimdesanal-gerceklik-artirilmis-gerceklik/ Erişim tarihi: 11.03.1016.

Türker İH. İmgeden sanal gerçekliğe. Anadolu Sanat Dergisi. 2005; 16:1-6.

Von Jan U, Noll C, Behrends M, Albrecht UV. Augmented reality in medical education. Biomedical Engineering 2012; 57(1): 67-70.

Wang L, Hampel F, Gladysz JA. GyroskopGiganten: dipolare Cl-Rh-CO-Rotatoren.

umgeben von Statoren aus drei Speichen 25- bis 27-gliedriger Makrocyclen. Angewandte Chemie. 2006; 118 (26): 4479-4482.

Wojciechowski R, Cellary W. Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education. 2013; 68: 570–585.

Wu HK, Lee S W, Chang HY, Liang JC. Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education, Computers & Education. 2013; 62: 41-49.

Yusoff RC, Zaman HB, Ahmad A. Evaluation of user acceptance of mixed reality technology. Australasian J of Educational Technology. 2011; 27(8): 1369-1387

Kaynak Göster