ÖN KAMARADA PERFLORODEKALİN BAKİYESİ: İKİ OLGU SUNUMU

Perflorodekalin sıvısı vitreoretinal cerrahide geçici göz içi tamponatı olarak kullanılır. Bu çalışmada sunulan 65 ve 71 yaşındaki iki olgu-ya, regmatojen retina dekolmanı tanısı ile pars plana vitrektomi ameliyatı yapılmış ve her iki hastada da perflorodekalin sıvısı geçici göz içi tamponatı olarak kullanılmıştır. Her iki olgu-nunda ameliyat öncesinde psödofakik olduğu görülmüş ve arka kapsülün sağlam olduğu sap-tanmıştır. İlk olguda birinci hafta da, ikinci ol-guda birinci ayda ön kamarada perflorodekalin kalıntısı saptanmıştır. İlk olguda ameliyattan 2 hafta sonra, ikinci olguda ise 7 ay sonra ön ka-mara lavajı yapılarak perflorodekalin bakiyesi uzaklaştırılmıştır. İki olguda da ön kamara lavajı öncesi ve sonrasında kornea saydam olarak de-ğerlendirilmiş ve herhangi bir korneal toksisite bulgusu saptanmamıştır.

PERFLUORODECALIN RESIDUE IN THE ANTERIOR CHAMBER: REPORT OF TWO CASES

Perfluorodecalin liquid is used as a tempo-rary intraoperative intraocular tamponade in vitreo-retinal surgeries. In this study, 65 and 71-years-old two cases underwent pars pla-na vitrectomy surgeries with the diagnosis of rhegmatogenous retinal detachment and perf-luorodecalin liquid was used as a temporary intraocular tamponade for both of the patients. Both patients were pseudophakic and poste-rior capsules were intact. Perfluorodecalin resi-dues were detected in the anterior chamber in the first week postoperatively for the first case and in the first month for the second case. The perfluorodecalin liquid residues were removed by performing anterior chamber irrigation 2 weeks after the surgery for the first case and 7 months after the surgey for the second case. Corneas were clear and there was not any cor-neal toxicity findings for both cases before and after the anterior chamber irrigation

Kaynakça

6. Lu F, Tang S, Zhu X, et al. Experimental study on the effect of perfluorodecalin on rabbit corneas. Yan Ke Xue Bao 2001; 17(1): 16-20.

5. Wilbanks GA, Apel AJ, Jolly SS, et al. Perfluorodecalin corneal toxicity: five case reports. Cornea 1996; 15(3): 329 –34.

4. Cauchi P, Azuara-Blanco A, McKenzie J. Corneal toxicity and inflammation secondary to retained perfluorodecalin. Am J Ophthalmol 2005; 140(2): 322-3.

3. Bottoni F, Sborgia M, Arpa P, et al. Perfluorocarbon liquids as postoperative short-term vitreous substitutes in complicated retinal detachment. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 1993; 231(11): 619-28.

2. Blinder KJ, Peyman GA, Desai UR, et al. Vitreon, a short-term vitreoretinal tamponade. Br J Ophthalmol 1992; 76(9): 525-8.

1. Chang S, Lincoff H, Zimmerman NJ, et al. Giant retinal tears: surgical techniques and results using perfluorocarbon liquids. Arch Ophthalmol 1989; 107(5): 761-6.

Kaynak Göster