OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ

Anal inkontinans, gaz ve dışkının istem dışı kaçırılması-dır. Fekal inkontinans vajinal doğumun çok korkulan bir komplikasyonudur. Bu durum sfinkter yırtılması, pudental sinir hasarlanması ya da her ikisi ile birlikte olabilmektedir. Anal inkontinans prevelansı araştırılan topluluğa göre farklılık göstermektedir. Genel olarak 30-90 yaş arası kadınlar incelendiğinde, en az bir aylık sürede katı veya sıvı dışkı tutamama prevalansı %7.7dir. Vajinal doğum veya sezaryen doğumdan 6 ay sonra anal inkontinans %13-25 arası olmakta fakat bu 12 aylık bir sürede %1-6 aralığına düşmektedir. Anal inkontinans yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kadınlarda en önemli neden doğum travmasıdır. Anal sfinkter defekti ile birlikte perine yırtılması %1-9 arasında değişmektedir. Tanımlanmamış sfinker hasarı %18-35 olarak yüksek bir değerdedir. Pudental nöropati doğumunun ikinci evresinde ıkınma ile birlikte sinirin gerilmesi ve fetal başın inmesi ile oluşmaktadır. Hatta bazen doğumun birinci evresinde bile olmaktadır. Sfinkter hasarı ve pu-dental nöropati risk faktörleri forsepsli doğum, büyük fetüs ölçüsü ve uzamış ikinci doğum evresidir. Özellikle ilk doğum süresince fekal inkontinans riski göz önünde bulundurulmalıdır. Rutin epizyotomi sfinker hasarını engellememekte hatta sebebiyet verebilmektedir. Anal inkontinanslı kadınların tedavi yaklaşımı altta yatan etyoloji temelli olmalıdır. Başlangıç tedavisi olarak önerilen tıbbi yaklaşım nadiren etkilidir. Prmer anal sfinkter cerrahisi yapılan hastaların yarısı kısa ve uzun dönemde kontinans problemi ile karşılaşabilmektedirler. Bu çalışmada obstetrik yaralanmaya bağlı olarak ortaya çıkan ve ‘Anterior Overlapping Sfinkteroplasti’ yöntemiyle başarı bir şekilde tedavi edilen anal inkontinanslı bir olguyu sunuyoruz.

SUCCESSFUL TREATMENT OF A CASE OF ANAL INCONTINENCE DUE TO OBSTERIC INJURY USİNG ‘ANTERIOR OVERLAPPING SPHINCTEROPLASTY’

Anal incontinence means inability to control the release of flatus or stool. Fecal incontinence is one of the most feared complications of vaginal delivery. It may be the consequence of sphincter tears, of pudendal neuropat-hy, or of a combination of the two. The prevalence of fecal incontinence varies depending on the population studied. In one population-based, age-stratified postal survey of women aged 30 to 90 years, the prevalence of fecal incontinence (defined as at least monthly loss of liquid or solid stool) was 7.7 percent. At three to six months after vaginal or cesarean delivery, as many as 13 to 25 percent of women report fecal incontinence. However, the prevalence falls to 1 to 6 percent by 12 months. Fecal incontinence has a significant impact on quality of life. Most important cause of incontinence is obstetric trauma in women. The incidence of perineal tear with anal sphincteric defect varies from 1-9% and the incidence of unrecognized sphincter injury may be as high as 18-35%. Pudendal neuropathy is caused by nerve stretch during pushing in the second stage of labor and descent of the fetal head; it may occur even with the first delivery. Risk factors for sphincter injury and pudendal neuropathy include forceps delivery, lar-ge neonatal size, and prolonged second stage of labor. The risk of fecal incontinence must be considered even during the first pregnancy. Routine episiotomy does not prevent sphincter injury and may even predispose to it. Therapeutic management of the women with anal incontinence should be based on underlying etiology. Medical treatment, recommended as initial approach, is rarely effective. Half the women who undergo primary anal sphincter repair have short or long term continen-ce problems. In this study we present a case of anal in-continence due to obstetric injury who was successfully treated using ‘anterior overlapping sphincteroplasty’

Kaynakça

21. Fernando RJ, Sultan AH, Radley S, Jones PW, Johanson RB. Management of obstetric anal sphincter injury: a systematic review & national practice survey. BMC HealthServRes. 2002; 2(1):9.

20. Martínez HMP, Godínez GMA ,Rivas LE, Herrera HD, Barrón VR. Anal incontinencecausedby an obstetrictrauma. Experiencewiththetechnique of overlappingsphincteroplasty. GinecolObstetMex. 2006; 74(8): 418-23

19. Rygh AB, Körner H. Theoverlaptechniqueversusend-to-endapproximationtechniqueforprimaryrepair of obstetric anal sphincterrupture: a randomizedcontrolledstudy. ActaObstetGynecolScand. 2010; 89(10): 1256-62.

18. Tjandra JJ, Han WR, Goh J, Carey M, Dwyer P. Direct repairvsoverlappingsphincterrepair: a randomizedcontrolledtrial. DisColonRectum 2003;46(7) :937– 942

17. Aitola P, Hiltunen KM, Matikainen M. Functional results of anterior levatorplasty and external sphincter plication for faecal incontinence. Ann ChirGynecol 2000; 89(1): 29-32

16. Engel AF, Kamm MA, Sultan AH, Bartram CI, Nicholls RJ. Anterior anal sphincter repair in parients with obstetric trauma. Br J Surg 1994; 81(8): 1231-34

15. Pinta T, Kylampaa-Back MI, Salmi T, Jarviney HJ, Luukkonen P. Delayedsphincterrepairforobstetricruptures: analysis of failure. Colorectal Dis 2003; 5(1): 73-8

14. Steele SR, Lee P, Mullenix PS, Martin MJ, Sullivan ES. Is there a role forconcomitantpelvicfloorrepair in patientswithsphincterdefects in thetreatment of fecalincontinence? Int J ColorectalDis 2006; 21(6): 508-14

13. Barisic GI, Krivokapic ZV, Markovic VA, Popovic MA. Outcome of overlapping anal sphincterrepairafter 3 monthsandafter a mean of 80 months. Int J ColorectalDis 2006; 21(1): 52–6

12. Goetz LH, Lowry AC. Overlappingsphincteroplasty: Is it thestandard of care? ClinColonRectalSurg 2005; 18(1): 22-31

11. Rothbarth J, Bemelman WA, Meijerink WJ, Buyze– Westerweel, vandijk JG, Delemarre JB. Long-term results of anterior anal sphincter repair for fecal incontinence due to obstetric injury/with invited commentaries. DigSurg2000; 17(4): 390-93

10. Rieger N. Surgical intervention for faecal incontinence in women: an update. CurrOpinObstetGynecol 2002; 14(5): 545-48

9. Rieger NA, Sweeney JL, Hoffmann DC, Young JF, Hunter A. Investigation of fecalincontinencewithendoanalultrasound. DisColonRectum1996; 39(8): 860-64

8. Martinez HMP, Villanueva SE, Jaime ZM, Sandoval MRD, Roc-ha RJL. Endoanalsonography in assessment of fecalincontinen-cefollowingobstetrictrauma. UltrasoundObstetGynecol 2003; 22(6): 616–621

7. Wagenius J, Laurin J. Clinical symptoms after anal sphincter rupture: a retrospective study. ActaObstetGynecolScand 2003; 82(3): 246-50

6. LawPJ,KammMA,BartramCI.A comparisonbetweenelectromyographyand anal endosonography in mappingexternal anal sphincterdefects. DisColon Rectum1990; 33(5): 370–373

5. Çalışkan C, Korkut MA, Akgün ZE, Osmanoğlu HA.Travmatik Anal İnkontinansın Cerrahi Tedavisi[SurgicalTreatment of Traumatic Anal Incontinence]. Kolon Rektum Hast. Derg. 2008(2);93-96

4. Fitzpatrick M, Fynes M, Cassidy M,Behan M, O’Connell PR, O’Herlihy C. Prospective study of the influence of parity and operative technique on the outcome of primary anal sphincter repair following obstetrical injury. Eur J ObstetGynecolReprodBiol 2000; 89(2): 159-63

3. Nelson RL. Epidemiology of fecalincontinence. Gastroenterology. 2004;126 (1 Suppl 1): S3-7.

2. Thomas TM, Egar M, Walgrove A, Mende TW. Theprevalence of fecaldoubleincontinence. CommunityMed. 1984; 6 (3): 216-20

1. Bellicini N, Molloy PJ, Caushaj P, Kozlowski P. Fecalincontinence: a review. DigDisSci. 2008; 53 (1): 41-6.

Kaynak Göster