HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ

AMAÇ: Araştırma, eğitimlerinin büyük bir bölümünü uy-gulamada geçiren ve atık ayrıştırılmasında etkin görev alan hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeylerinin belirlen-mesi amacıyla gerçekleştirildi. GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma bir vakıf üniversitesinin hemşirelik bölümünde okuyan, klinik uygulama deneyi-mi olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 195 öğrenciyle tanımlayıcı olarak yapıldı. Verilerin toplanmasında birey-sel özelliklerin belirlenmesine yönelik 8 adet açık uçlu soru ve hastane atık yönetimine yönelik 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi formu kullanıldı. Verilerin analizi SPSS 21 paket programında sıklık, yüzde, Mann Whitney-U ve Krusskal Wallis testleri ile yapıldı. BULGULAR: Araştırmada öğrencilerin yaş ortalamasının 20,6±1,49 olduğu, %93,8’inin kadın ve %46,1’inin 2.sınıf-ta eğitim gördüğü, tamamına yakınının devlet ya da özel hastanede klinik uygulama yaptığı saptandı. Öğrenci-lerin %91,1’inin hastane atık yönetimine yönelik eğitim aldığı belirlenirken, bu eğitimi %72,8’inin hemşirelerden, %63,1’i eğiticilerden ve %72,3’ünün klinik uyum eğitim-lerinden aldığı belirlendi. Öğrencilerin hastane atık yöne-timine yönelik bilgi formundan aldıkları toplam ortalama puanları 12,91±2,66 olarak belirlenmiş olup 2. sınıfta öğ-renim gören öğrencilerin en yüksek puana sahip olduğu (12,57±2,38) saptandı. Yaş (p=0,002), cinsiyet (p=0,006) ve sınıf (p=0,028) özellikleri açısından bilgi sıralamaların-da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülürken, di-ğer bireysel özelliklere göre anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı. SONUÇ: Araştırmamızdan elde edilen sonuçlar doğrultu-sunda; öğrencilerin çoğunluğunun atık yönetimi konu-sunda eğitim aldığı, hastane atık yönetimine yönelik bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu ve üst sınıflara doğru bilgi düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak üzere eğitimle-rin tüm sınıflarda sürdürülmesi, uygulama alanlarında gözlemlenmesi ve ara değerlendirmelerle bu durumun saptanmasına yönelik aktivitelerin planlanması öneril-mektedir.

KNOWLEDGE LEVELS ABOUT HOSPITAL WASTE MANAGMENT OF NURSING STUDENTS

OBJECTIVE: The study was conducted on the purpose of determining the level of knowledge about waste mana-gement of nursing students who spend the large part of the education period on clinical practice and take charge about waste parsing efficiently. MATERIALS AND METHODS: The descriptive study was conducted with 195 students who were from the nur-sing department in a private university, the experience was for a clinical practice and the students accepted to participate in this study voluntarily. The information form which included 8 open-ended questions for determining individuals characteristics and 20 multiple choice ques-tions for determining hospital waste management was used to collect data. Frequency , percentage, chi-square, Mann-Whitney U and Kruskall Wallis tests were used to analyze the results. RESULTS: When the students characteristics were exa-mined, it was found that their average age were (was) 20.6±1.49, 93.8% were females and 46.1% had the 2nd-grade education. Almost all the students were de-termined to have experience in clinical practice whet-her in state and (or) private hospitals. While 91.1% of the students stated that they had received a hospital trai-ning from nurses, 63.1% an educator, 72.3% from clinical adaptation training while it was determined that the to-tal average score was obtained from the information qu-estions was 12.91±2.66. The students who had education in 2nd grade, had the highest score(12.57±2.38) While statistically a significant difference was found according to the age (p=0.002), gender(p=0.006), and the educati-on grade (p=0,028), No significant difference was found according to the other characteristics. CONCLUSIONS: Based on the results which were obtai-ned on (from) our research, it is determined that most of the students received education on waste management , the knowledge level of waste management was inter-mediate and the knowledge level was decreased towards upper classes. In this context, with intent to increase the knowledge level of the students, it is suggested to main-tain all education in every classes, to observe in applica-tion areas and to plan activities for determination of the situation.

Kaynakça

24. Çamözü E ve Kitiş Y. Hastane temizlik hizmetleri personelinin tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve depolanması ile ilgili bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011; 10: 631-40.

23. Ersoy S, Çetinkaya F, Alp F. Hastane temizlik çalışanlarının hastane enfeksiyonları ve korunma ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık Bilimleri Dergisi.2014;23(1),1-9.

22. Azuike EC, Adinma ED, Nwabueze SA et al. Healthcare Waste Management: What do the Health Workers in a Nigerian Tertiary Hospital Know and Practice. Science Journal of Public Health. 2015; 3(1): 114-8.

21. Sharma A, Sharma V, Sharma S, Singh P. Awareness of Biomedical Waste Management Among Health Care Personnel in Jaipur,India.OHDM.2013;12(1):32-40.

20. Ismail IM, Kulkarni AG, Kamble SV, Borker SA, Rekha R and Amruth M. Knowledge, attitude and practice about bio-medical waste management among personnel of a tertiary health care institute in Dakshina Kannada, Karnataka. Al Ameen J Med Sci. 2013; 6(4): 376-80.

19. Chudasama RK, Rangoonwala M, Sheth A, Misra SKC, Kadri AM, Patel UV. Biomedical Waste Management: A study of knowledge, attitude and practice among health care personnel at tertiary care hospital in Rajkot. J Res Med Den Sci. 2013; 1: 17-22.

18. Tejas R, Rajaram D, Shalini S. Hemanth, Pruthvish. Knowledge, Attitude and Practices of Paramedical staff regarding Healthcare waste management. Presented at the 2nd National Conference on Students Medical Research, 9-10 January, Medical College, Thiruvananthapuram. 2009.

17. Janhavi G ve Raju PVR. Awareness and training need of biomedical waste management among undergraduate students Andhra Pradesh. Indian J Public Health. 2006; 50(1): 53-4.

16. Esin MN.(2014). Veri toplama yöntem ve araçları & Veri toplama araçlarının güvenilirlik ve geçerliliği. Ed: Erdoğan S, Nahcıvan N, Esin MN. Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Uygulama ve Kritik. Nobel tıp Kitapevleri. İstanbul.

15. Saini S, Nagarajan SS, Sarma RK. Knowledge; Attitude and Practices of Bio-Medical Waste Management Amongst Staff of a Tertiary Level Hospital in India. J Acad Hosp Adm. 2005; 17:2.

14. World Health Organization(WHO). India Country Office. New Delhi. Bio-medikal waste management self nursing document nurses and paramedical. Environment Protection Training & Research Institute 1998; 7-16.

13. Yadavannavar MC, Berad AS, Jagirdar PB. Biomedical waste management: A study of knowledge, attitude, and practices in a tertiary health care institution in Bijapur. Indian J Community Med. 2010; 35: 170-1.

12. Mathur V, Dwivedi S, Hassan MA, Misra RP. Knowledge, attitude, and practices about biomedical waste management among healthcare personnel: A cross-sectional study. Indian J Community Med. 2011; 36: 143-5.

11. Malini A ve Eshwar B. Knowledge, Attitude and Practice of Biomedical waste management among health care personnel in a tertiary care hospital in Puducherry. International Journal of Biomedical Research. 2015; 6(03): 172-6.

10. Chandorkar AG, Nagoda BS. Hospital waste management. 1st ed. Bangalore. Paras publishing. 2003; 1-130.

9. Nagaraju B, Padmavathi GV, Puranik DS, Shantharaj MP, Sampulatha SP. A study to assess the knowledge and practice on bio-medical waste management among the health care providers working in PHCs of Bagepalli Taluk with the view to prepare informational booklet. Int J Med Biomed Res. 2013; 2(1): 28-35.

8. Özerol İH. Tıbbi Atık Stratejileri Nelerdir? EN/ISO Normları Nelerdir? Avrupa’da Birlik? ABD’nin Yaklaşımı? Ülkemizde Durum? 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi. 2005; 434-72.

7. Mir RM, Ahamad J, Ahamad A, Jan R. Knowledge, attitude and Practices about Biomedical Waste management among Nursing Professionals of SKIMS Medical College Hospital Bemina-A Cross Sectional study. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 2013; 1(5). 47-8.

6. Azage M. and Kumie A. Healthcare waste generation and its management system: the case of health centers inWest Gojjam Zone, Amhara Region, Ethiopia. Ethiopian Journal of Health Development. 2010; 24(2):119–26.

5. Uddin MN, Islam MR, Yesmin K. Knowledge on Hospital Waste Management among Senior Staff Nurses Working in a Selected Medical College Hospital of Bangladesh. Journal of Waste Management. 2014; 1-5.

4. Jadhav J, Thangaraj S, Dsouza L, Rao A. Assessment of educational intervention on biomedical waste management among Government Nursing College students, Bengaluru. International Journal of Medical Science and Public Health. 2015; 4(5): 726-9.

3. Ukey UU, Kambatla R, Dash S, Naidu NA, Kulkarni VP. Awareness about Biomedical Waste Management in Undergraduate Medical and Nursing Students at a Teaching Institute in Vizianagaram, Andhra Pradesh. Natl J Community Med. 2012; 3(3):428-32.

2. World Health Organization. Waste from Health-Care Activities, 2011. Erişim adresi:: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs253/en/ Erişim Tarihi: 09.02.2015

1. Lal S.Text book of community medicine. 1st ed. New Delhi. CBS publishers. 2007; 658-64.

Kaynak Göster