TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Türk İş Hukuku’na ilk kez 3008 sayılı İş Kanunu ile giren kıdem tazminatı konusu her dönem güncelliğini koruyarak kendine gündemde her zaman yer edinmiştir. Son düzenlemeler çerçevesinde 10.06.2003 tarih ve 25134 nolu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun 120. maddesi, 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun "kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesi hariç " diğer maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. Yeni İş Kanunu'nun Geçici 6. maddesi "Kıdem tazminatı fonunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri eski İş Kanunu 'nun 14. maddesi hükümlerine göre saklıdır." hükmüne yer vermiştir. İşveren açısından gider, işçi açısından gelir niteliği taşıması nedeniyle her iki kesimin de dikkatle takibine konu olan kıdem tazminatı konusu, zaman zaman da olsa uyuşmazlık konusu olabilmektedir. Bu çalışmada konunun muhasebe boyutu da ele alınarak, son değişikliklere göre kıdem tazminatının vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir

TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-19 - THE CALCULATION AND ACCOUNTING OF PROVİSİON FOR SENIORITY ALLOWANCE

The issue of seniority allowance, which first entered the Turkish Labor Law with Labor Law numbered 3008, by preserving its actuality, always finds itself a place in the agenda. In the frame of new regulations, the 120th article of the new Labor Law numbered 4857, which came into force on the date of publication in the Official Newspaper in 10 July 2003 with the issue number 25134, abolishes the all the articles of the old Labor Law numbered 1475, “except the 14th article which regulates the seniority allowance”. The temporary 6th article of the New Labor Law states that “the seniorities of the laborers are reserved under the 14th article of the Old Labor Law until the date that Seniority Allowance Fund come into force”. The issue of seniority allowance, which is considered as an expenditure by the employer and as an income by the employee, is followed carefully by both parties, and it also sometimes becomes an issue of disagreement. In this study, the accounting dimension of this issue is also discussed and some information, regarding the taxation and the entering of seniority allowance into accounts, is given according to the new changes.

Kaynakça

Aktay Nizamettin, Kadir Arıcı ve E.Tuncay Kaplan Senyen (2006), İş Hukuku, Ankara.

Akyiğit, Ercan (1999), Kıdem Tazminatı, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Altuğ, Osman (2001), Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Çelik, Nuri (2003), İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 16.Bası, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Demir, Fevzi (2005), İş Hukuku Uygulamaları, İzmir.

Demir, Volkan ve Oğuzhan Bahadır, (2007), “UFRS(TFRS)’deki Değerleme Ölçüleri Kapsa- mında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl:7, Sayı:23.

Demircioğlu, Murat ve Tankut Centel (2003), İş Hukuku, Yenilenmiş Dokuzuncu Bası, Beta

Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul. Eyrenci,Öner, Savaş Taşkent ve Devrim Ulucan(2005), Bireysel İş Hukuku, İstanbul.

Gerek, Nüvit (2004), “Kıdem Tazminatı Fonu Artık Devreye Girmelidir”, İş Hukuku ve Sos- yal Güvenlik Hukuku Dergisi, Legal Sayı:4, Ekim-Kasım-Aralık 2004.

Karacan, Sami (2006), “İş Kanunu’na Göre Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi”, Mevzuat Dergisi, Sayı:107.

Karacan, Sami (2009), KOBİ’lerde UFRS’ye Uygun Finansal Raporlama, Umuttepe Yayınla- rı, Kocaeli.

Maç, Mehmet ve Cüneyt Büyükkaya (2004), “Kıdem Tazminatının Hangi Hallerde ve Ne Mik- tarda Verilebileceği, Yasaya Aykırı Olarak Ödenen Kıdem Tazminatının Durumu”, Mali Çö- züm, İ.S.M.M.M.O. Yayınları, Yıl:14, Sayı:66, Ocak-Şubat-Mart 2004.

Örten, Remzi Hasan Kaval, Aydın Karapınar (2007), Türkiye Muhasebe-Finansal Raporla- ma Standartları (TMS-TFRS), Gazi Kitabevi, Ankara.

Ed.: Sağlam, Necdet, Salim Şengel ve Bünyamin Öztürk, (2007), UFRS/UMS Uyumlu Tür- kiye Muhasebe Standartları Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, Turhan Kitabevi, An- kara. sayılı (eski) İş Kanunu sayılı (yeni) İş Kanunu

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Türkiye Muhasebe Standartları-19 (TMS-19) Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Basın İş Kanunu Deniz İş Kanunu Borçlar Kanunu T.C. Emekli Sandığı Kanunu Sosyal Sigortalar Kanunu Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İlgili Yargıtay Kararları ve Resmi Gazeteler

Kaynak Göster

Bibtex @ { kosbed271180, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {[email protected]}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {}, pages = {126 - 151}, doi = {}, title = {TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Karacan, Sami and Savci̇, Mustafa} }
APA Karacan, S , Savci̇, M . (2011). TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (22) , 126-151 .
MLA Karacan, S , Savci̇, M . "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011 ): 126-151 <
Chicago Karacan, S , Savci̇, M . "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011 ): 126-151
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AU - Sami Karacan , Mustafa Savci̇ Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 151 VL - IS - 22 SN - 1302-6658- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %A Sami Karacan , Mustafa Savci̇ %T TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %D 2011 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 22 %R %U
ISNAD Karacan, Sami , Savci̇, Mustafa . "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 22 (Aralık 2011): 126-151 .
AMA Karacan S , Savci̇ M . TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; (22): 126-151.
Vancouver Karacan S , Savci̇ M . TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-19 (TMS-19) ÇERÇEVESİNDE KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞININ HESAPLANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; (22): 126-151.