Başarı Değerlemede Atfetme Hatası ve Bir Araştırma

Başarı (performans) değerleme, insan kaynakları yönetimi sürecinde diğer işlevlerle ilişkisi bakımından kritik bir role sahiptir. Başarı değerleme sırasında sistemden kaynaklanan hatalar kadar değerleyiciden kaynaklanan hatalar da sıkça yapılmaktadır. Bu çalışmada başarı değerleme hatalarından atfetme hatası amprik olarak incelenmektedir. Anket yöntemiyle ve 190 denekle gerçekleştirilen araştırmada, değerleyicilerin atıf hatası yaptıkları ve içsel atıfın (değerlendirilen kişinin kişilik özelliklerine atıf) daha fazla kullanıldığı bulunmuştur. Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç, biçimsel başarı değerleme sisteminin olduğu örgütlerde atıf hatasının olmayanlara göre daha düşük olduğudur

Performance appraisal serves a key integrating role within an organization’s human resource management process. Performance appraisal is subject to a wide variety of errors stemmed from both appraisal system and raters. In this study performance appraisal errors are investigated. A questionnaire form was developed and used to collect data and 190 subjects were included to the research. Findings of the study indicated that managers make attribution error in performance appraisal and internal attribution was used more. It was also found that attribution error was less in those organizations that have formal performance appraisal system than those have not.

___

APA Erdoğmuş, N. & Beyaz, M. (2002). Başarı Değerlemede Atfetme Hatası ve Bir Araştırma . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (4) , 65-83 .