D Vitamini Düzeylerinin Deri Hastalıkları Üzerine Etkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini, immünmodülatör ve antiinflamauvar etkilerinden dolayı deri hastalıklarıyla yakından ilişkilidir. Dermatolojik hasta grubumuzda D vitamini düzeylerini saptamak ve D vitamininin farklı dermatolojik hastalıklar üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla bu çalışmayı yaptık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Biyokimya laboratuarında Ocak 2013 ile Aralık 2013 tarihleri arasında D vitamin düzeyi diğer klinikler tarafından takip altında olan ve her hangi bir nedenle dermatoloji polikliniğine başvurmuş olan yetişkin hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları SPSS 17 programında analiz edildi. BULGULAR: 548 hastanın 487’si (%88.9) kadın, yaş ortalaması 42.24±13.20 (18-65) yıl, ortalama D vitamini düzeyi 13.34±9.62 ng/ml bulundu. Hastaların %60.2’sinde ek olarak başka kronik hastalıklar vardı. Yetmiş dokuz hastada (%14.4) ağır eksiklik (30 ng/ml). Hastalarımızda en az bir tane olmak üzere birçok deri bulgusu saptandı. Hasta grubumuzda en sık görülen deri hastalıkları; dermatitler (%32.3), dermatofitozlar (%19.1), kserosis (%16.9), akne vulgaris (%10.7), psoriasis (%5.6), bakteriyel ve viral deri hastalıkları (%5.6), seboreik dermatit (%5.2), saç ve tırnak bozukluğu (%4.3), Behçet hastalığı (%2.5), rozasea (%2.18), pigmentasyon bozukluğu (%2.2) ve ürtiker (%2.0) idi. Bunların D vitamini düzeyleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini pek çok deri hastalığını etkilemektedir. Dermatolojik hasta grubunda D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Retrospective Evaluation Of Effects Of Vitamin D Levels On Skin Diseases

INTRODUCTION: Vitamin D is closely related to skin diseases due to its immunomodulatory and anti-inflammatory effects. The aim was to determine vitamin D levels in our patient group and to evaluate the effect of vitamin D on different dermatological diseases. METHODS: Between January 2013-December 2013, medical records of the adult patients who applied to dermatology clinic and whose vitamin D levels were under follow-up in other clinics, were retrospectively reviewed. Demographic, clinical, laboratory variables of patients were analyzed by using SPSS version 17. RESULTS: 487 of 548 patients were female (88.9%), the mean age of the patients was 42.24±13.20 years old (18 - 65 years), the mean vitamin D level was 13.34±9.62 ng/ml. 330 patients (60.2%) were followed by other clinics due to various chronic diseases. Heavy deficiency (30 ng/ml) levels. At least one skin diseases were found in patients. The most common skin diseases were dermatitis (32.3%), dermatophytosis (19.1%), xerosis (16.9%), acne vulgaris (10.7%), psoriasis (5.6%), bacterial and viral infections (5.6%), seborrheic dermatitis (5.2%), hair and nail disorders (4.3%), Behçet’s disease (2.5%), rozasea (2.18%), pigmentation disorders (2.2%), urticaria (2.0). The difference between the levels of vitamin D was not statistically significant (p>0.05). DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D affects many skin diseases. In the dermatological patient group, vitamin D needs to be evaluated.

___

1. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007;357:266–81.

2. Özkan B, Döneray H. D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119

3. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA, Heaney RP, Murad MH, et al. Endocrine Society. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96 (7):1911-30.

4. Vanchinathan V, Lim HW. A dermatologist's perspective on vitamin D. Mayo Clin Proc. 2012;87(4):372-80.

5. Aktaş A, Özyiğit H. Vitamin D: Deri Dokusu ve Dermatolojik Hastalıklar Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2012;8(2):138-42.

6. Özmen İ, Köse O. Vitamin D ve deri. Türk Dermatoloji Dergisi 2008; 2: 77-83.

7. M Kıdır. D vitamininin, immün sistem, deri ve kanser ile ilişkisi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2013;20(4):158-161

8. Gisondi P, Rossini M, Di Cesare A, Idolazzi L, Farina S, Beltrami G, et al. Vitamin D status in patients with chronic plaque psoriasis. Br J Dermatol 2012;166:505–510

9. Kanaı Y, Satoh T, Igawa K, Yokozeki H. Impaired expression of Tim-3 on T17 and Th1 cells in psoriasis. Acta Derm Venerol 2012;92:367-371.

10. Fu LW, Vender R. Systemic Role for Vitamin D in the Treatment of Psoriasis and Metabolic Syndrome. Dermatolog Res Pract. 2011;2011:276079.

11. Benson AA, Toh JA, Vernon N, Jariwala SP. The role of vitamin D in the immunopathogenesis of allergic skin diseases. Allergy 2012; 67: 296–301.

12. Quirk SK, Rainwater E, Shure AK, Agrawal DK. Vitamin D in atopic dermatitis, chronic urticaria and allergic contact dermatitis. Expert review of clinical immunology. 2016:1–9

13. Yilmaz N, Serarslan G, Gokce C. Vitamin D Concentrations are Decreased in Patients with Alopecia Areata. Vitam Trace Elem 2012;1:105.

14. Mahamid M, Abu-Elhija O, Samamra M, Mahamid A, Nseir W. Association between Vitamin D levels and Alopecia Areata. IMAJ 2014;16:367-370.

15. Oğrum A, Boyraz N, Toğral AK, Karasatı S, Ekşioğlu HM. Evaluation of 25 hydroxy vitamin D3 levels in patients with alopecia areata. TURKDERM 2015; 49(1): 50-53

16. Bhat YJ, Latif I, Malik R, Hassan I, Sheikh G, Lone KS, et al. Vitamin D level in alopecia areata. Indian J Dermatol 2017;62:407-10

17. Aslan N, Demirci K, Güler T, Dörtbaş F, Kale E. The effect of vitamin D on clinical manifestations and activity of Behçet’s disease. Adv Dermatol Allergol 2017;34:15-20.

18. Faezi ST, Ansari N, Paragomi P, et al. Vitamin D deficiency in patients with Behçet’s disease. J Diab Metabol Disord. 2014;13:18.

19. Becker A, Fischer R, Schneider M. Bone density and 25-OH vitamin D serum level in patients with systemic lupus erythematosus. Z Rheumatol 2001;60 (5): 352-358.

20. Ustun I, Seraslan G, Gökçe C, Motor S, Can Y, Inan MU, Yılmaz N. Investigation of vitamin d Levels in Patients with Vitiligo Vulgaris. Acta Dermatovenerol Croat. 2014;22(29:110-113.

21. Karagün E, Ergin C, Baysak S, Erden G, Aktaş H, Ekiz Ö. The role of serum vitamin D levels in vitiligo. Adv Dermatol Allergol 2016;33(4):300- 302.

22. El-Komy MH, Samir N, Shaker OG. Estimation of vitamin D levels in patients with pemphigus vulgaris. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(7):859-63.

23. Ekiz O, Balta I, Sen BB, Dikilitaş MC, Ozuğuz P, Rifaioğlu EN. Vitamin D status in patients with rosacea. Cutan Ocul Toxicol. 2014;33(1):60-2

24. Burtis CA, Ashwood ER. Tietz fundamentals of clinical chemistry. Philadelphia: W.B. Saunders Pres; 2001.1755-1770 p.

25. J Reichrath. Vitamin D and the skin: an ancient friend, revisited. Experimental Dermatology 2007; 16: 618–625.

26. Toossi P, Azizian Z, Yavari H, Fakhim TH, Amini SHS, Enamzade R. Serum 25-hydroxy vitamin D levels in patients with acne vulgaris and its association with disease severity. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. 2015;12(3):238-242.

27. Wat H, Dytoc M J. Off-label uses of topical vitamin D in dermatology: a systematic review. Cutan Med Surg 2014;18(2):91-108.

28. De Paola M, Fimiani M, Batsikosta A, Pisani C, Bilenchi R. Unilateral hypertrophic lichen planus successfully treated with topical calcipotriol. G Ital Dermatol Venereol. 2014;149(2):274-6.

29. Cutillas-Marco E, Morales-Suárez-Varela M, Marquina-Vila A, Grant W. Serum 25- hydroxyvitamin D levels in patients with cutaneous lupus erythematosus in a Mediterranean region. Lupus. 2010;19(7):810-4.

30. Heine G, Lahl A, Müller C, Worm M. Vitamin D deficiency in patients with cutaneous lupus erythematosus is prevalent throughout the year. Br J Dermatol. 2010;163(4):863-5.

___