Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Yanık Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

GİRİŞ ve AMAÇ: Yanık yaralanmaları toplumda sık izlenen yaralanmalardır. Çalışmamızda yanık ünitesi bulunmayan bir ilde devlet hastanesi aciline başvuran ve tedavi edilen hastaların klinik sonuçları değerlendirildi. YÖNTEM ve GEREÇLER: Acil polikliniğimize Nisan 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, yanık etiyolojileri, yanık yüzey alanları ve dereceleri, yatan hastalarda ameliyat sayıları, yatış günü, klinik takipleri ve sevk oranı not edildi. BULGULAR: Toplam 335 hasta yanık nedeniyle acil polikliniğine başvurdu, 56 (%16.7) hasta yatırılarak tedavi edildi. En sık karşılaşılan yanık etkeni ayaktan takip edilen hastalarda 234 hasta (%83.8) ile, yatırılarak tedavi edilen hastalarda ise 34 hasta (%60.7) ile sıcak sıvı yanığıydı. Toplam 1057 defa pansuman yapıldı, 193 hasta (%57.6) tek pansumanla tedavi edildi. Yatırılarak tedavi edilen 56 hastanın yanık yüzdesi %14.8 olarak belirlendi, hastalara 68 defa ameliyat yapılırken 14 hastaya (%25) greft uygulandı. Ortalama yatış süresi 10,2 gündü. Yatırılarak tedavi edilen 4 hastanın (%7.1) 1’i tedavinin ilerleyen aşamasında serbest flep gerektirmesi nedeniyle, 3 hasta ise yoğun bakım endikasyonu bulunması nedeniyle sevk edildi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Yanık hasta sayısı gün geçtikçe artmakla beraber yanık hastalarının tedavisi için yanık ünitesi ve merkezine sevk sayısı da artmaktadır. Hasta değerlendirmesi doğru yapıldığında sevk gerektiren hasta sayısının oldukça düşük kaldığı ve özellikle devlet hastanelerinde yanık hastalarının büyük kısmının tedavi edilebileceği düşüncesindeyiz.

Evaluation of Patients Treated Due to Burn Injury in Afyonkarahisar State Hospital: A Retrospective Study

INTRODUCTION: Burn sremain frequent injury type within all kind of various environment. In our present study we tried to evaluate clinical results of all patients admitted to emergency department of a state hospital, due to lack of a burn unit within the city. METHODS: All burned patients applied to emergency department between April 2011-January 2013 were retrospectively evaluated. Demographic data, burnetiologies, burnsurfaceareasandgrades, number of performed surgeries, hospitalization period, clinical follow ups and number of transfers were recorded. RESULTS: Totally 335 patients were complaining from burns in emergency unit, 56 (16.7 %) of them was admitted. Hot water remain major cause of burns, with 234 (83.8%) outpatient and 34 (60.7 %) admitted cases. Total number of 1057 dressings were replaced. 193 patient (57.6 %) required only single dressing. Surface area of the burns was 14.8 % in patients (56) stayed overnight. 14 patients received grefts, whereas total number of surgeries was 68. Mean hospitalization periodwas 10.2 days. One patient (7.1 %) was transferred due to need of freeflap and 3 cases were treated in intensive care unit. DISCUSSION and CONCLUSION: Transfers to burn unit are increasing due to improved number of burned cases. We believe, through careful examination and evaluation decreased number of transfer needs could be reached. Especially state hospitals can manage to treat majority of burned patients with great success.

Kaynakça

1. Othman N, Kendrick D. Epidemiology of burn injuries in the East Mediterranean Region: a systematic review. BMC PublicHealth 2010; 10: 83.

2. Atiyeh BS, Costagliola M, Hayek SN. Burn prevention mechanisms and outcomes: pitfalls, failures and successes. Burns 2009; 35: 181-93.

3. İlhan E, Cengiz F, Demirkıran MA, et al. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde 15 aylık deneyimimizin değerlendirilmesi. Ulus Cerrahi Derg 2011; 27: 154-58.

4. Özçetin B, Tihan D, Demirci H, et al. Yeni kurulan bir yanık merkezinde 2.5 yıllık deneyim. Ulus Cerrahi Derg 2012; 28: 146-8.

5. Çoban YK, Erkılıç A, Analan H. Our 18- month experience at a newburn center in Gaziantep, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16: 353-6.

6. Yontar Y, Esmaoglu A, Coruh A. Retrospective analysis of burn injuries caused by hot milk in 159 pediatric patients: 14 years of experience in a burn unit. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2014; 20: 281-5.

7. Arslan H, Kul B, Derebasinlioglu H, et al. Epidemiology of pediatric burn injuries in Istanbul, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013; 19: 123-6.

8. Ciftci I, Arslan K, Altunbas Z, et al. Epidemiologic evaluation of patients with majör burns and recommendations for fighting with burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012; 18: 105-10.

9. Yastı AÇ, Koç O, Şenel E, et al. Hot milk burns in children: a crucial issue among 764 scaldings. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011; 17: 419-22.

10. Türegün M, Sengezer M, Selmanpakoglu N, et al. Thelast 10 years in a burncentre in Ankara, Turkey: an analysis of 5264 cases. Burns 1997; 23: 584-90.

11. Anlatici R, Ozerdem OR, Dalay C, et al. A retrospective analysis of 1083 Turkish patients with serious burns. Part 2: burn care, survival and mortality. Burns 2002; 28: 239-43.

12. Al B, Yıldırım C, Çoban S, et al. Alev ve haşlanma yanıklarında mortalitede etkili faktörler: 816 hastada deneyimlerimiz. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15: 599-606.

13. Düzgün AP, Şenel E, Özmen MM, et al. Evaluation of the patients admitted to a burn center in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2003; 9: 250-6.

14. Tekin R, Yolbas I, Selcuk CT, et al. An evaluation of pediatric burn patients a fifteen-years period. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012; 18: 514-8.

Kaynak Göster

830 339

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

HÜLYA NAZİK, Feride ÇOBAN GÜL, Fatih Cem GÜL, SELÇUK NAZİK, Ramazan Azim OKAY, MEHMET KAMİL MÜLAYİM, PERİHAN ÖZTÜRK, BETÜL DEMİR

Effect of Shock Therapies on Quality of Life

KIVANÇ YALIN

Datura Stramonium Poisoning Case With Wernicke Aphasia-Like Symptoms Case Report

Şehnaz BAŞARAN, Gülmine DÜNDAR, Muhammed Nur OGUN

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Nazal Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi

Ömer HIZLI, Gaye Ecin BAKİ, Kürşat Murat ÖZCAN

Yeni Kurulan Kardiyoloji Merkezinin Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Deneyimi

KIVANÇ YALIN, Tümer Erdem GÜLER, Sükrü SANLİ

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Yanık Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Hasan Ediz SIKAR, Emel YURDAKUL SIKAR

Transvers Kolon Volvulusu Nedeniyle İleus Olan Bir Olgu

Ethem BİLGİÇ, EYÜP MURAT YILMAZ, Berke MANOĞLU

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Yıllara Göre Değişimi

SELÇUK NAZİK, Esma CİNGÖZ, AHMET RIZA ŞAHİN, Selma GÜLER

Malign Mesothelioma Presenting with Features of Sigmoid Colon Obstruction and Perforation

MÜRŞİT DİNCER, Aziz Serkan SENGER, Orhan UZUN, Ayşegül YEŞİLGÖZ SELEK, MUSTAFA DUMAN

Laparoscopic and Conventional Incisional Hernia Repair: A Retrospective Analysis

MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL, Cem GEZEN, NURİ OKKABAZ, Merih YILMAZ, Mustafa ÖNCEL