Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocukların ebeveynlerinde kişilik bozuklukları

Amaç: Bu çalışmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı ile izlenen çocukların anne ve babalarındaki kişilik bozuklukları, erişkin DEHB varlığı ve alkol madde kullanım bozuklukları ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma grupları, DSM-IV tanı ölçütlerine göre 118 dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve 115 enürezis nokturna (EN) tanıları ile izlenen çocukların ebeveynlerinden oluşturulmuştur. Değerlendirmeler için yarı yapılandırılmış sosyodemografik form, Turgay DEHB ölçeği ve SCID-II (II. Eksen Kişilik Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme) kullanılmıştır. Bulgular: DEHB tanılı çocukların ebeveynlerde borderline kişilik bozukluğu (%1.3), borderline kişilik özelliği (%3.4) obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (%19.9) ve antisosyal kişilik bozukluğu (%8.1) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. DEHB'li çocukların ebeveynlerinde %24.6 sosyal içicilik, %9.7 kötüye kullanım ve %1.7 oranında bağımlılık saptanmıştır. Alkol kullanan ebeveynlerde antisosyal kişilik bozukluğu anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Erişkin DEHB tanısı alanlar ile almayanlar; kişilik bozukluğu ve alkol kullanımı yönünden karşılaştırıldığında; iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmemiştir. Sonuç: DEHB hem çocuğu hem de ebeveynleri etkileyen bir bozukluktur. DEHB'li çocuğa yaklaşımda ebeveynlerin psikopatolojilerinin incelenmesi ve tedavi edilmesi çocuğun tedavisinde olumlu katkı sağlayacaktır.

Personality disorders in parents of children with attention deficit hyperactivity disorder

Objectives: The purpose of this study is to investigate DSM-IV personality disorders, adult ADHD and alcohol use in mothers and fathers of children followed up with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Method: The samples were consisted of the parents of 118 children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and 115 children with enuresis nocturna (EN). For the assessment semi-structured socio demographic form, Turgay ADHD scale and SCID-II were used. Results: The rates of borderline personality disorder (%1.3), borderline personality traits (%3.4,) obsessive compulsive personality disorder (%19.9) and antisocial personality disorder (%8.1) in parents of ADHD children were found statistically significantly higher than the parents of EN children. In parents of ADHD children %24 of were social drinker, %9.7 of were alcohol abuser and only %1.7 of were alcohol dependent. Only antisocial personality disorder were found statistically significantly higher in parents with alcohol use. There is no statistically significant difference between parents with adult attention deficit hyperactivity disorder and the parents without ADHD according to their personality disorder and alcohol use. Conclusion: We have concluded that; attention deficit hyperactivity disorder effects both the children and the parents. In handling an ADHD child, considering the parents psychopathology and treatment supposed to be constructive for children treatment.

Kaynakça

American Psychiatric Association (1989) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-III-R kısaltılmış başvuru el kitabı (Çev. E. Köroğlu), Ankara Hekimler Yayın Birliği.

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), Washington DC, American Psychiatric Association.

Biederman J, Faraone SV, Spencer TJ ve ark. (1993): Patterns of Psychiatric Comorbidity, Cognition and Psychosocial Functioning In Adults With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Am J Psychiatry, 150:1792-1798.

Biederman J, Faraone SV, Taylor A ve ark. (1998) Diagnostic Continuity Between Child and Adolescent ADHD; Findings From a Longitudinal Clinical Sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 37:305-313.

Biederman J (2004) Impact of comorbidity in adults with atten­tion deficit hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry, 65(Suppl 3):3-7.

Chronis MA, Lahey BB, Pelham WE ve ark. (2003) Psychopathology And Substance Abuse In Parents Of Young Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 42(12):1424-1431.

Conners K (1994) Connors' parent rating scales short version (CPRS-48) Conners Abbreviated Symptom Questionnaire. North Tonawanda NY: Multi Health Systems.

Conners K (1994) Conners1 teacher rating scales short version (CTRS-28) Conners Abbreviated Symptom Questionnaire. North Tonawanda NY: Multi Health Systems.

Faraone SW, Biederman J, Keenan K ve ark. (1991) Separation of DSM III attention deficit disorder and conduct disorder: Evidence from a family-genetic study of American child psycha-tric patients. Psychol Med, 21:109-121.

Güçlü O, Erkıran M (2004) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konmuş çocukların ebeveynlerinde psikiyatrik yüklülük. Klinik Psikiyatri, 7:32-41.

Hoza B, Owens JS, Pelham WE ve ark. (2000) Effect Of Parent Cognitions On Child Treatment Response In Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Abnorm Child Psychol, 28:569-583.

Mc.Cracken JT (2000) Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Comprehensive Textbook Psychiatry, BJ Sadock, VA Sadock (Ed), Seventh Edition, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2679-2688.

Morrison JR, Stewart MA (1971) A family study of the hyper­active child syndrome. Biol Psychiatry, 3:189-195.

Pliszka SR (1998) Comorbidity of attention deficit hyperactivity disorder with psychiatric disorder: An Overwiev. J Clin Psychiatry, 59:50-58.

Sorias S, Saygılı R, Elbi H ve ark. (1988) DSM-III-R Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonu. SCID-II, Kişilik Bozuklukları Formu. Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir.

Szatmari P, Böyle M, Offord D (1993) Familial Aggregation of Emotional and Behavioral Problems of Childhood In The General Population. Am J Psychiatry, 150:1398-1403.

Turgay A (1995) için DSM IV'e Dayalı Erişkin Hiperaktivite Değerlendirme Ölçeği (yayınlanmamış ölçek) Integrative Therapy Institute Toronto, Kanada.

Varolgüneş D (1999) DEHB olan çocuk ve ergenlerin anne babalarında psikiyatrik özellikler ve DEHB'un araştırılması, uzmanlık tezi.

Kaynak Göster