Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu

Amaç: Gebelik bir kadynyn ya?amyndaki stresli dönemlerden biridir ve syklykla anksiyete ve depresyonla birle?mektedir. Bu çaly?mada, 1. trimesterdeki gebelere PrimaryCare Evaluation of Mental Disorders (PRIME-MD) uygulayarak, gebelikteki depresyon ve anksiyete varly?yny ortayaçykarmayy ve bu duruma etki eden sosyokültürel faktörleri belirlemeyi amaçladyk. Yöntem: Çaly?maya 1. trimesterdeki, daha önceden bilinen herhangi bir psikiyatrikproblemi olmayan toplam 111 gebe alyndy. Hastalarynsosyo-demografik özellikleri ve obstetrik öykülerikaydedildi. Psikiyatrik bozukluklaryn varly?yny ara?tyrmakiçin PRIME-MD hasta soru formu kullanyldy. Bulgular:Çaly?maya alynan 111 gebenin PRIME-MD ile de?erlendirilmesi sonucunda %55.8'inde (n=62) bir ya dadaha fazla psikiyatrik belirtinin oldu?u görüldü.Gebelerin %21,6'synda (n=24) hem depresif bozuklukhem anksiyete bozuklu?u belirtileri vardy. Gebelik ya?y>30 olanlarda depresyon ve anksiyete görülme oranydaha yüksek bulundu. Gebelik sayysy arttykça depresyonve anksiyete belirtilerinin istatistiksel olarak anlamly ?ekilde artty?y görüldü (syrasyyla p=0.034, p=0.03). Plansyzgebeliklerde depresyon belirtileri, planly gebeliklere göredaha sykty (p=0.001). Sonuç: Gebeler anksiyete vedepresyon geli?imi açysyndan risk ta?yyan bir gruptur. Budurumu göz önüne alarak birinci basamak sa?lyk hizmetlerinde çaly?an hekimler gebelerin takibinde PRIME-Mdgibi bir ölçekle psikiyatrik de?erlendirme yapabilirler.Böylece mevcut bozuklu?un erken tanysy ve tedavisi ileanne ve bebek sa?ly?y açysyndan risk olu?turabilecekkomplikasyonlaryn önüne geçilebilir

Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies

Objectives: Pregnancy is one of stressful periods in thelife of a woman and often combines with anxiety anddepression. In this study we aimed to determine thepresence of depression and anxiety and their relationship between socio-demographic characteristics in thefirst trimester of pregnancy by using the Primary CareEvaluation of Mental Disorders (PRIME-MD). Method: Atotal of 111 pregnant women who have not any psychiatric disorder before were included in the study group.The demographic characteristics and the obstetric histories of the patients were recorded. In order to investigatepresence of psychiatric disorders, PRIME-MD patientquestionnaire was used. Results: Of the 111 women inthe study group 55.8% (n=62) had one or more psychiatric symptoms with the assessment by PRIME-MD system. 21.6% (n=24) of them had both anxiety anddepression symptoms. The rate of anxiety and depression were significantly high in pregnant women whowere >30 years of age. It was found that depression andanxiety were increased as the number of the pregnanciesincreased (p=0.034, p=0.03, respectively). The rate ofdepression was high in pregnant women who did notplanned pregnancy (p=0.001). Conclusion: Pregnantwomen are a risk group for the development of anxietyand depression. Considering this situation, physiciansworking in primary health care can do psychiatric evaluation at follow-up of pregnant women by using toolssuch as PRIME-MD. Thus, with early diagnosis and treatment of the present disorder the complications that constitute risk for the health of the mother and the child canbe prevented

___

Akdeniz F, Gönül AS (2004) Kadynlarda üreme olaylary ile depresyon ili?kisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(Ek 2):70-74.

Andersson L, Sundstrom-Poromaa I, Bixo M ve ark. (2004) Point prevalence of psychiatric disorders during the scond trimester of pregnancy: a population-based study. Am J Obstet Gynecol, 189:148-154.

Batelaan NM, Smit JH, Cuijpers P ve ark. (2012) Prevention of anxiety disorders in primary care: A feasibility study. BMC Psychiatry, 22;12:206.

Beck CT (1996) A meta-analysis of predictors of postpartum depression. Nurs Res, 45: 297-303.

Bennett HA, Einarson A, Taddio A ve ark. (2004) Prevalence of depression during pregnancy: systematic review. Obstet Gynecolo, 103: 698-709.

Birol L (2005) Do?um ve Kadyn Sa?ly?y Hem?ireli?i. Ankara, Sistem Ofset Matbaacylyk, s.20-25.

Bunevicius R, Kusminskas L, Bunevicius A ve ark. (2009) Psychosocial risk factors for depression during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand, 88: 599-605.

Cebeci SA, Aydemir Ç, Göka E (2002) Puerperal dönemde depresyon semptom prevalansy: obstetrik risk faktörleri, kaygy düzeyi ve sosyal destek ile ili?kisi. Kriz Dergisi, 10: 11-18.

Çakyr L, Can H (2012) Gebelikte sosyodemografik de?i?ken- lerin anksiyete ve depresyon düzeyleriyle ili?kisi. Turkish Family Physician, 3:35-42.

Çorapçyo?lu A, Köro?lu E, Ceyhun B ve ark. (1996) Birinci basamak sa?lyk hizmetlerinde psikiyatrik tany koydurucu bir ölçe?in (Prime-MD) Türkiye için uyarlanmasy. Nöropsikiyatri Gündemi, 1:3-10.

Da Costa D, Larouche J, Dritsa M ve ark. (2000) Psychosocial correlates of prepartum and postpartum depressed mood. J Affect Disord, 59: 31-40.

Golbasi Z, Kelleci M, Kysacik G ve ark. (2010) Prevalence and correlates of depression in pregnancy among Turkish women. Matern Child Health J, 14: 485-491.

Ku?u N, Akyüz G (2001) Gebelikte Ruhsal Durum C.Ü. Typ Fakültesi Dergisi, 23: 61-64.

Kurki T, Hiilesmaa V, Raitasalo R ve ark. (2000) Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia. Obstet Gynecol, 95:487-90.

Marcus SM, Flynn HA, Blow FC ve ark. (2003) Depressive symptoms among pregnant women screened in obstetrics set- tings. J Women's Health, 12: 373-380.

Nur N, Çetinkaya S, Bakyr DA ve ark. (2004) Sivas il merkezin- deki kadynlarda postpartum depresyon yaygynly?y ve risk faktör- leri. CÜ Typ Fakültesi Dergisi, 26: 55-59.

Olsson C, Wikmar LN (2004) Health-related quality of life and physical ability among pregnant women with and without back pain in late pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand, 83: 351-357. Orr ST, Blazer DG, James SA ve ark. (2007) Depressive symp- toms and indicators of maternal health status during pregnancy. J Womens Health, 16:535-542.

Spitzer RL, Williams JBW, Kroenke K ve ark. (1994) Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care. The PRIME-MD 1000 study. JAMA, 272:1749-1756.

World Health Organization and World Organization of Family Doctors (2008) Integrating Mental Health into Primary Care: A Global Perspective. Geneva: World Health Organization and World Organization of Family Doctors.

___