Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalardan Ystenen Psikiyatrik Konsültasyonların Değrlendirilmesi

Amaç: Bu ara?tyrma ile bir üniversite hastanesindekipsikiyatri konsültasyon hizmetlerinin hastalaryn sosyodemografik özelliklerine, konsültasyon istenen kliniklere,istenme nedenlerine, konulan psikiyatrik tanylara ve verilen psikiyatrik tedavilere göre da?ylymy incelenmi?tir.Gereç ve Yöntem: 1 Ocak-31 Aralyk 2011 tarihleri arasynda Trakya Üniversite Typ Fakültesi Hastanesi'nde yataraktedavi gören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 18 ya?ve üstü hastalaryn psikiyatrik de?erlendirmelerininkaydedildi?i konsültasyon formlary geriye dönük taranarak de?erlendirilmi?tir. Tanylar klinik görü?me sonucuDSM-IV-TR tany kriterlerine göre yapylmy?tyr. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 programy ile yapylmy? vesonuçlar yüzdelik de?erler ?eklinde verilmi?tir. Bulgular:Ara?tyrmaya psikiyatri dy?y kliniklerde yatarak tedavigören ve psikiyatri konsültasyonu istenen 422'si (%54.5)erkek, 353'ü (%45.5) kadyn toplam 775 hasta dahiledilmi?tir. Hastalaryn ya? ortalamasy 50.4±15.5'tir. En sykpsikiyatri konsültasyonu isteyen bölümler syrasyyladahiliye (%35.2), fizik tedavi ve rehabilitasyon (%15.2) vegenel cerrahidir (%9.7). Konsültasyon istemleri depresif?ikayetler (%24.5), herhangi bir neden belirtmeksizinpsikiyatrik de?erlendirme (%24.3), ajitasyon (%13.4) veönceki psikiyatrik tany ya da tedavi öyküsü (%10.1)nedeniyledir. Konsültasyon sonucu konulan psikiyatriktanylar ise uyum bozukluklary (%19), deliryum (%18.1) vedepresyon (%17.4) ?eklinde syralanmy?tyr. Hastalaryn%23.7'sinde tany ölçütlerini kar?ylayan herhangi bir ruhsal hastalyk saptanmamy?tyr. Hastalaryn %35.2'sine antidepresanlarla, %22.6'syna antipsikotiklerle, %9'una benzodiazepinlerle, %1.2'sine duygudurum düzenleyiciilaçlarla tedavi önerilmi?, hastalaryn %32'sine ise ilaçsyztakip önerilmi?tir. Sonuç: Ara?tyrmamyzyn sonuçlary konsültasyon liyezon psikiyatri biriminin önemini vurgulamaktadyr. Di?er klinikler ile kurulacak i?birli?i ile hastalaryn ruhsal açydan de?erlendirilmeleri sonucu sadecefiziksel sa?lyklary de?il bütüncül bir yakla?ym ile ruhsaldurumlary da de?erlendirilmi? olacaktyr

Psychiatric Disorders in Medically ill Inpatients Referred for Consultation in a University Hospital

Objective: The distribution of psychiatric consultationsin a university hospital according to the socio-demographical attributes of the patients, the clinics fromwhich the consultations were asked, the psychiatric diseases that were diagnosed and the psychiatric treatments were analyzed in this trial. Method:The consultation forms of the patients aged 18 or more that werebeing treated in hospital from 1st Janurary to 31thDecember, 2011 and consulted to the psychiatry clinicwere analyzed retrospectively. The diagnoses were madeaccording to DSM- IV-TR diagnostic criteria. The statistical analysis were done with SPSS 20.0 and the resultswere given as percentage values. Results: 422 female(54.5%), 353 male (45.5%) totally 755 patients whowere under treatment in hospital except psychiatry clinic and conculted to psychiatry were included in this trial.The mean age of the patients were 50.4±15.5. The mostcommon consulting clinics were internal medicine(%35.2), pysical therapy and rehabilitation (%15.2) andgeneral surgery (%9.7). The consulting reasons weredepressive complaints (%24.5), psychiatric assesmentasking without any reason (%24.3), agitation (%13.4)and as a result of prior psychiatric illness history (%10.1).Pyschiatric illnesses that were diagnosed were adjustment disorder (%19), delirium (%18.1) and depression(%17.4). There were no psychological disease that wereproviding diagnostic criteria in 23.7% of the patients.35.2% of the patients were advised treatment with antidepressants, 22.6% with antipsychotics, 9% with benzodiazepines, 1.2% with mood stabilizers but 32 % werenot advised any medical treatment. Conclusion: Theresults of our investigation emphasizes the importanceof consultation liaison psychiatry unit. By collaborationwith other clinics, global assesment but not only physical wellness also psychological assesment of the patientswill be evaluated

Kaynakça

Alper Y, Elbi H. (1992) Ege Üniversitesi Typ Fakültesi Hastanesi'nin çe?itli bölümlerinden istenen psikiyatri konsültas yonlarynyn de?erlendirilmesi. Ege Typ Dergisi, 31:465-469.

Arolt V, Driessen M, Bangert-Verleger A ve ark. (1995) Psychiatric disorders in hospitalized internal medicine and sur- gical patients. Prevalence and need for treatment. Der Nervenarzt, 66(9):670-677.

Aslan S, Candansayar S, Co?ar B ve ark. (2003) Bir üniversite hastanesinde bir yyl süresince gerçekle?tirilen psikiyatri konsül- tasyon hizmetlerinin de?erlendirilmesi. Yeni Symposium, 41:31- 38

Bass C, Bolton J, Wilkinson P (2002) Referrals to a liaison psy- chiatry out?patient clinic in a UK general hospital: a report on 900 cases. Acta Psychiatr Scand, 105(2):117-125.

Bozta? MH, Arysoy Ö (2010) Tybbi hastalyklarda depresyon: tanysal sorunlar. Psikiyatride Güncel Yakla?ymlar, 2(4):516-531. Bronheim HE, Fulop G, Kunkel EJ ve ark. (1998) The Academy of Psychosomatic Medicine practice guidelines for psychiatric consultation in the general medical setting. Psychosomatics, 39(4):8-30.

Canan F, Koçer E, Yçmeli C ve ark. (2008) Bir üniversite has- tanesinde yatan hastalar için istenen psikiyatri konsültasyon- larynyn de?erlendirilmesi. Düzce Typ Fakültesi Dergisi, 1:22-27. Carr VJ, , Lewin TJ, Walton JM ve ark. (1997) Consultatioliaison psychiatry in general practice. Aust N Z J Psychiatry, 31:85-94.

Clarke DM, Smith GC (1995) Consultation-liaison psychiatry in general medical units. Aust N Z J Psychiatry, 29(3):424-432.

Diehl A, Nakovics H, Croissant B ve ark. (1999) Consultation- Liaison Psychiatry in General Hospitals: Improvement in Physicians' Detection Rates of Alcohol Use Disorders. Psychosomatics, 50(6):599-604.

Gala C, Rigatelli M, De Bertolini C ve ark. (1999) A multicen- ter investigation of consultation-liaison psychiatry in Italy. Gen Hosp Psychiatry, 21(4):310-317.

Goulia P, Mantas C, Hyphantis T (2009) Delirium, a 'confusing'- condition in general hospitals: The experience of a Consultation-Liaison Psychiatry Unit in Greece. Int J Gen Med, 29:201-207.

Gökta? K, Yylmaz E, Kaya N ve ark. (2006) Bir e?itim has- tanesinde istenen psikiyatri konsültasyonlarynyn de?er- lendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(1):27-32.

Hochlehnert A, Niehoff D, Herzog W ve ark. (2007) Elevated costs of treatment in medical inpatients with psychiatric comor- bidity are not reflected in the German DRG-system. Psychother Psychosom Med Psychol, 57(2):70-75.

Huyse FJ, Herzog T, Lobo A ve ark. Consultation-Liaison psy- chiatric service delivery: results from a European study. Gen Hosp Psychiatry, 23(3):124-132.

Ito H, Kishi Y, Kurosawa H (1999) A preliminary study of staff perception of psychiary services in general hospitals. Gen Hosp Psychiatry, 21:57-61.

Keyvan A, Topçuoglu V, Gönentür AG ve ark. (2010) Psikiyatri konsültasyonu istenen geriatrik hastalryn özellikleri: Geriye dönük kar?yla?tyrmaly bir çaly?ma. Dü?ünen Adam, 23(2):109.

Katon W, Gonzales J (1994) A review of randomized trials of psychiatric consultation-liaison studies in primary care. Psychosomatics, 35(3):268-278.

Köro?lu A, Çelik FH, Aslan M ve ark. (2011) Bir E?itim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin De?erlendirilmesi. Klinik Psikiyatri, 14:44-50.

Kulaksyzo?lu IB, Kaçmaz N, Akka? H ve ark. (1998) Y.Ü.T.F. Psikiyatri ABD Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalynda 1997-1998 yyllarynda verilen konsültasyon hizmetlerinin de?er- lendirilmesi: 1837 olgu. 5. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongresi (21-23 Ekim 1998, Ystanbul), Tam Metin Kitaby, Ystanbul, s:301-307.

Kulo?lu M, Çayköylü A, Akyol ES ve ark. (2008) Bir e?itim has- tanesinde istenen psikiyatri konsültasyonlarynyn de?er- lendirilmesi. Kriz dergisi, 16:19-23.

Özkan S (1993) Genel typta psikiyatrik morbidite: Liyezon Psikiyatrisi Sempozyumu Kitaby. Ystanbul, s:81-133.

Özkan S, Turgay M, Yücel B ve ark. (1993) Ystanbul Typ Fakültesi'nde Psikiyatrik Typ Hizmetlerinin geli?imi ve Liyezon Psikiyatrisi Birimimizin Klinik Etkinliklerinin genel de?er- lendirilmesi. Nöropsikiyatri Ar?ivi, 30:459-465.

Özmen E (1999) Ülkemizde psikiyatri konsültasyonu: ilgili çaly?- malaryn gözden geçirilmesi. Psikiyatri Konsültasyonu Elkitaby Aydemir Ö (Ed) Matsan, Ystanbul, s:159-63.

Özmen E, Aydemir Ö (1993) Bir genel hastanede istenen psiki yatri konsültasyonlary. Nöropsikiyatri Ar?ivi, 30:459-465.

Rothenhäusler HB (2006) Mental disorders in general hospital patients. Psychiatr Danub, 18:183-192.

Rothenhäusler HB, Ehrentraut S, Kapfhammer HP (2001) Changes in patterns of psychiatric referral in a German general hospital: results of a comparison of two 1-year surveys 8 years apart. Gen Hosp Psychiatry, 23(4):205-214.

Sarandöl A, Akkaya C, Eker S ve ark. (2007) Uluda? Üniver- sitesi Typ Fakültesi Psikiyatri Anabilim Daly Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi poliklini?inin ilk bir yylynda istenen konsül- tasyonlaryn de?erlendirilmesi: 2071 olgu. Türkiye'de Psikiyatri,9:26-31

Sertöz ÖÖ, Do?anav?argil GÖ, Noyan MA ve ark. (2008) Bir üniversite hastanesi konsültasyon liyezon servisinde psikiyatrik hastalyklaryn psikiyatri dy?y hekimlerce do?ru tanynma oranlary. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 18(4):288-295.

Silverstone PH (1996) Prevalence of psychiatric disoerders in medical inpatients. J Nerv Ment Dis, 184:43-51.

Strain JJ (2000) Consultation-liaison pysychiatry. Comprehensive Textbook of Psychiatry, BJ Sadock, VA Sadock (Ed), 7. basky, 2. Cilt, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, s.1876-1887.

Kaynak Göster