Bir grup üniversiteli gençte çekingenlik, aleksitimi ve benlik saygısının değerlendirilmesi

Amaç: Aleksitimi içe dönük düşünce yapısı, fantezi dünyasında kısıtlılık, bedensel duyumları ve hisleri ayırt etmede güçlük, hislerin tanınması ve ifade edilmesinde güçlükle kendini gösteren kişilik özelliklerini kapsar. Aleksitiminin çocukluk çağında bakım verenlerin etkisi ile geliştiği düşünülmektedir. Bu çalışmada aleksitimi, çekingenlik ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Üniversite öğrencilerinin değerlendirilmesi (n=115) Toronto Aleksitimi, Rosenberg benlik saygısı, Rathus Atılganlık skalaları temel alınarak yapılmıştır. Veriler ortalama, ki kare, varyans (Anova), korelasyon testleri ile analiz edilmiştir. Bulgular: 115 üniversiteli genç katılımcının yaş ortalaması ±20.2 ve %60.9’u kızdır. Gençlerin %55’i aleksitimik ya da şüpheli aleksitimiktir. Çalışma grubunun aleksitimi skalasından aldıkları puan ortalaması 63.7±9.6 %40.9 dur. Gençlerin %40.9’u çekingen ve Rathus Atılgan skalası puan ortalamaları 17.3±18.9 dur. Bulgulara göre, aleksitimi çekingenlikle pozitif korelasyon içindedir. Toronto aleksitimi ölçeğinden alınan puanlar genç kız ve erkeklerde benzerlik göstermektedir. Aleksitimi cinsiyete göre farklılık göstermemesine rağmen, depresyon cinsiyet gruplarında anlamlı farlılık göstermiştir ve kızlarda depresyon skoru erkeklerden yüksek bulunmuştur. Aleksitimi depresyonla ve düşük benlik saygısı ile pozitif korelasyon içindedir. Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada üniversite gençlerinde çekingenlik, aleksitimi ve düşük benlik saygısı arasında ilişki bulunmuştur.

Evaluation of avoidance, alexithymia and self esteem in a group of university youth

Objective: Alexithymia is a personality variable incorporating difficulty in identifying and describing feelings, difficulty in distinguishing between feelings and the physical sensation of emotional arousal, limited imaginal processes and an internally oriented cognitive style. Alexithymia is thought to develop as a result of childhood interactions with caregivers. In this study, the objective was to investigate whether there was a relationship between avoidance, alexithymia and self esteem university youth. Method: The evaluations of university youth (n=115) were based on the Toronto Alexithymia Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale and the The Rathus Assertiveness scale. The data were analyzed by mean, chi, square variance (ANOVA), correlation tests. Results: Participants were 115 university youth age mean ±20.2 and 60.9% youth were female. 55% youth were alexithymic or suspicious alexithymic. The mean Alexithymia scale score of the study group was 63.7±9.6. 40.9% youth were avoidance and the mean The Rathus Assertiveness scale score of the youth group was 17.3±18.9. According to the findings; alexithymia (55%) were positively correlated with avoidance. The mean Toronto Alexithymia Scale total score of the female and male youth was similar. There was not any significant correlation between gender and the measure of Alexithymia, but depression significantly different between gender group and the female depression scores were found higher than male group. Alexithymia also positively correlated with the magnitude of depression mood, low self esteem. Conclusion: The current study confirms that is avoidance associated with alexithymia in a group of university youth.

Kaynakça

Arslan H, Ünal M, Aslan O ve ark. (1996) Pratisyen Hekimlerde Tükenme Düzeyleri. Düşünen Adam Dergisi, 9:48-52.

Alpert JE, Uebelacker LA, McLean NE ve ark. (1997) Social phobia, avoidant personality disorder and atypical depression: co-occurrence and clinical implications. Psychol Med, 27:627- 633.

Bach M, De Zwaan M, Ackard D ve ark. (1994) Alexithymia: relationship to personality disorders. Compr Psychiatry, 35:239- 243.

Bowlby J (1973) Attachment and Loss, 2. Cilt, Separation. New York: Basic Books.

Çelikel Ç, Saatçioğlu Ö (2002) Konversiyon Bozukluğunda Aleksitiminin Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5:229-234.

Çuhadaroğlu Çetin F (2001) Kendilik Patolojisi Belirtisi Olarak Kimlik Kargaşası. Türk Psikiyatri Dergisi, 12:309-314.

Dereboy İF (1990) Aleksitimi: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 1:157.

Dreessen L, Arntz A, Hendriks T ve ark. (1999) Avoidant per sonality disorder and implicit schema-congruent information processing bias: a pilot study with a pragmatic inference task. Behav Res Ther, 37:619-632.

Duddu V, Isaac MK, Chaturvedi SK (2003) Alexithymia in somatoform and depressive disorders. J Psychosom Res, 54:435-438.

Duncan (1971) Parantel Attitudes and interactions in Delinquency. Child Dev, 42:1751-1765.

Evren C, Eken B, Çakmak D (2003) Alkol bağımlılarında aleksitimi ve depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları ile ilişkisi. Bağımlılık Dergisi, 4:48-51.

Fava M, Rosenbaum JF, McCarthy M ve ark. (1998) Anger attacks in depressed outpatients and their response to fluoxe tine. Eur Psychiatry, 13:221.

Fonagy P (1991) Thinking about thinking: Some clinical and theoretical considerations in the treatment of a borderline patient. Int J Psychoanal, 72:639-656.

Gucht V (2003) Stability of neuroticism and alexithymia in som atization. Compr Psychiatry, 44:466-471.

Gucht V, Heiser W (2003) Alexithymia and somatisation A quantitative review of the literature. J Psychosom Res, 54:425- 434.

Hintikka J, Honkalampi K, Koivumaa-Honkanen H ve ark. (2004) Alexithymia and suicidal ideation: a 12-month follow-up study in a general population. Compr Psychiatry, 45:340-345.

Kreitler S (2002) The psychosemantic approach to alexithymia. Personality and Individual Differences, 33:393-407.

Lane RD, Ahern GE, Kaszniak AW ve ark. (1997) Is alex ithymia the emotional equivalent of blindsight? Biol Psychiatry, 42:834-844.

Larsen JK, Brand N, Bermond B ve ark. (2003) Cognitive and emotional characteristics of alexithymia; A review of neurobio logical studies. J Psychosom Res, 54:533-541.

Nemiah JC (2000) A psychodynamic view of psychosomatic medicine. Psychosom Med, 62:299-303.

Romanov K, Hatakka M, Keskinen E ve ark. (1994) Self-report ed hostility and suicidal acts, accidents and accidental deaths: a prospective study of 21, 443 adults aged 25 to 59. Psychosom Med, 56:328.

Rosalind FR (1978) The Effect of Self Concept Upon Adolescent Communication With Parents. J Sch Healt, 101:100- 102.

Saarijärv Sİ, Salminen JK, Toikka TB (2001) Alexithymia and depression; A 1-year follow-up study in outpatients with major depression. J Psychosom Res, 51:729-733.

Sayar MK, Öztürk M, Acar B (2000) Aşırı Dozda İlaç Alımıyla İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikolojik Etkenler. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 10:25.

Silverstein B (2002) Gender differences in the prevalence of somatic versus pure depression: a replication. Am J Psychiatry, 159:1051-1052.

Solmaz M, Sayar K, Trablus S ve ark. (2000) İritabl Kolon Sendromunda Aleksitimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 11:190-197.

Steptoe A, Noll A (1997) The perception of bodily sensations, with special reference to hypochondriasis. Behav Res Ther, 35:901-910.

Suslow T, Junghanns K (2002) Impairments of emotion situation priming in alexithymia. Personality and Individual Differences, 32:541-550.

Taylor GJ (2000) Recent developments in alexithymia theory and research. Can J Psychiatry, 45:134-142.

Terbaş Ö (2004) Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Kendilik Bozuklukları: Bir Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 15:70- 76.

Thompson RA (2002) Attachment theory and research. Child and Adolescent Psychiatry, 3. Baskı, Lewis M (Ed.) Philadelphia. Lippincott Williams and Wilkins, s.164-172.

Uğuz Ş, Toros F (2003) Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler. Türk Psikiyatri Dergisi, 14:51-58.

Wearden A, Cook L, Vaughan-Jones J (2003) Adult attachment, alexithymia, symptom reporting, and health-related coping. J Psychosom Res, 55:341-347.

Weinryb RM, Gustavsson JP, Hellström C ve ark. (1996) Interpersonal Problems and personality characteristics: Psychometric studies of the Swedish version of the IIP. Personality and Individual Differences, 20:13-23.

Kaynak Göster