Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk İzleminde Tanı Stabilitesi: Bir Ön Çalışma

Giriş: Akut ve geçici psikotik bozukluk diğer psikotik bozukluklardan akut başlangıcı, stresli yaşam olaylarını izlemesi ve kısa sürede tam düzelmenin görülmesiyle ayrılmaktadır. Tedaviye yanıtın ve gidişin iyi olduğu ileri sürülmektedir. Hastaların bir kısmında daha sonra tanı, şizofreni ya da duygudurum bozuklukları olarak değişmektedir . Çalışmamızda akut ve geçici psikotik bozukluk tanısı konan hastaların 5 yıllık izleminde ortaya çıkan tanı değişikliklerini, sosyodemografik ve klinik özelliklerini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Örneklemimiz 2010 yılında yatarak tedavi gören ve akut ve geçici psikotik bozukluk tanısı alan hastalardan oluşturulmuştur. 2015 yılında bu hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak 5 yılı kapsayacak şekilde incelenmiştir. Bulgular: Toplam 47 hastanın 17'si kadın, 30'u erkek, yaş ortalaması 32,2±9,9'du. Çoğunluğu bekar (%51,1), çalışmıyor (%85,1) ve ailesiyle yaşıyordu (%87,2). Hastaların %51,1'i tekrar yatarak tedavi görmüş, %8,5'inin ise tekrar başvurusu olmamıştı. ızlemde en sık konulan tanılar organik olmayan psikotik bozukluk (%38,3), şizofreni (%25,5) ve bipolar duygulanım bozukluğuydu (%12,8). 2 hastada alkol ya da madde kullanımına bağlı psikoz, 3 hastada nörolojik bir hastalık mevcuttu. Sonuç: Çalışmamızda akut ve geçici psikotik bozukluk tanısı alan hastaların çoğuna izlemde organik olmayan psikotik pozukluk ya da şizofreni tanısı konduğu saptanmıştır. Bu nedenle özellikle risk faktörlerini taşıyan akut ve geçici psikotik bozukluk olgularının şizofreninin prodromal dönemi açısından ayrıntılı değerlendirilmesi ve uzun dönem yakın izlemi faydalı olacaktır .

Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study

Introduction: Acute and transient psychotic disorder differentiates from other psychotic disorders with acuteonset, occurrence after stressful life events and endingwith full remission. It is suggested to have good prognosis and response to treatment. In some of thepatients, the diagnosis is switched to schizophrenia ormood disorders in the follow-up. This study aimed todetermine sociodemographic and clinical features ofpatients diagnosed with acute and transient psychoticdisorder, as well as changes in the diagnosis in a 5 yearthe follow-up.Method: The sample was constituted by patients whodiagnosed with acute and transient psychotic disorderduring their hospitalization in 2010. Medical records ofthese patients were examined restrospectively in 2015,including past 5 years.Results: In a total number of 47 patients, 17 were femaleand 30 were male. Mean age was 32.2±9.9 years. Themajority were single (51.1%) unempoyed (85.1%) andliving with their families (87.2%). The rate of patientswho have been rehospitalized was 51.1%, and 8.5% ofpatients have not applied again. Most common diagnoses in the follow-up were atypical psychosis (38.3%),schizophrenia (25.5%) and bipolar affective disorder(12.8%). In 2 patients the diagnosis was psychotic disorder due to alcohol/substance abuse and 3 patients had aneurological disease.Conclusion: This study revealed that the diagnosis ofacute and transient psychotic disorder, have beenchanged to atypical psychosis or schizophrenia in the follow-up in the majority of patients. Therefore, the caseswho diagnosed with acute and transient psychotic disorder, especially if they carry risk factors, should be evaluated in detail in terms of prodromal period of schizophrenia. Furthermore, a close follow-up would be beneficial

Kaynakça

Aadamsoo K, Saluveer E, Küünarpuu H ve ark. (2011) Diagnostic stability over 2 years in patients with acute and transient psychotic disorders. Nord J Psychiatry 2011, 65:381-388.

Amerikan Psikiyatri Birliği (1995) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. 4. Baskı. (Köroğlu E, Çev. editörü) Ankara, Hekimler Yayın Birliği.

Arkonaç O (1996) P sikotik Bozukluklar ve Tedavileri, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.

Castagnini A, Berrios GE (2009) Acute and transient psychotic disorders (ICD-10 F23): a review from a European perspective. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 259:433-443.

Castagnini A, Bertelsen A, Berrios GE (2008) Incidence and diagnostic stability of ICD-10 acute and transient psychotic disorders. Compr Psychiatry, 49:255-261.

Castagnini A, Foldager L, Bertelsen A (2013) Long-term stability of acute and transient psychotic disorders. Aust N Z J Psychiatry, 47:59-64.

Castagnini A, Foldager L (2013) Variations in incidence and age of onset of acute and transient psychotic disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 48:1917-1922.

Castagnini AC, Munk-Jørgensen P, Bertelsen A (2015) Short- term course and outcome of acute and transient psychotic disorders: Differences from other types of psychosis with acute onset. Int J Soc Psychiatry, 62:51-56.

Dünya Sağlık Örgütü (1993) ICD-10 Ruhsal ve Davranı?sal Bozukluklar Sınıflandırılması. (Öztürk MO, Uluğ B Çev. Editörü) Ankara, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yayını.

Marneros A, Pillmann F, Haring A ve ark. (2003) Features of acute and transient disorders. Eur Arch Clin Neurosci, 253:167-174.

Pillmann F, Marneros A (2005) Longitudinal follow-up in acute and transient psychotic disorders and schizophrenia. Br J Psychiatry, 187:286 -287.

Queirazza F, Semple DM, L awrie SM (2014) Transition to schizophrenia in acute and transient psychotic disorders. Br J Psychiatry, 204:299-305.

Pull CB, Cloos JM, Murthy NV (2004) Atypical Psychotic Disorders. In Hirsch SR, Weinberger DR (eds.) Schizophrenia, USA, Blackwell Publishing.

Rusaka M, Rancans E (2014) First-episode acute and transient psychotic disorder in Latvia: A 6-year follow-up study. Nord J Psychiatry 2014, 68:24-29.

Sajith SG, Chandrasekaran R, Sadanandan Unni KE (2002) Acute polymorphic psychotic disorder: diagnostic stability over 3 years. Acta Psychiatr Scand, 105:104-109.

Singh SP, Burns T, Amin S ve ark. (2004) Acute and transient psychotic disorders: precursors, epidemiology, course and out -come. Br J Psychiatry, 185:452-459.

Soygür H ve Cankurtaran E? (2008) Diğer Psikotik Bozukluklar. I?ık E, Taner E, I?ık U (ed.) Güncel Klinik Psikiyatri. Ankara, Golden Print Matbaası.

Suda K, Hayashi N, Hiraga M (2005) Predicting features of later development of schizophrenia among patients with acute and transient psychotic disorder. Psychiatry Clin Neurosci, 59:146-150.

Kaynak Göster