TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİLERİ İLE HİSTOPATOLOJİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç: Bu çalışma ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tiroidektomi operasyonu uygulanmış hastalara ilişkin tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) sonuçları ile histopatoloji rapor sonuçlarının karşılaştırılarak kesitsel bir incelemenin yapılması ve tiroid nodüllerindeki TİİAB etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Ocak 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasındaki 2.5 yıllık dönemde tiroidektomi uygulanmış 75 hastaya ait TİİAB verileri ve histopatoloji rapor sonuçları çalışmamızın materyalini oluşturdu. TİİAB sonuçları benign, önemi belirsiz atipi veya foliküler lezyon (AUS/FLUS), foliküler neoplazi veya foliküler neoplazi için şüpheli lezyon (FN/SFN), malignite yönünden kuşkulu (SuspM), malign ve tanı için yetersiz (NDS) olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Tiroidektomi operasyonu uygulanan vakaların TİİAB sonuçları değerlendirilmiş ve bu vakalardan 26’sına (%34.7) benign, 3’üne (%4) AUS/FLUS, 6’sına (%8) FN/SFN, 18’ine (%24) SuspM, 7’sine (%9.3) malign ve 15’ine (%20) de NDS olarak tanı verildi. Sitoloji sonucu benign olarak değerlendirilen olguların 4’ü, AUS/FLUS olarak değerlendirilen olguların 2’si, SuspM olarak değerlendirilen olguların 15’i ve malign olarak değerlendirilen 7 olgunun ise tamamı doku tanısı bakımından maligndi. Çalışmamızda duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer sırasıyla; %74.2, %91.7, %92 ve %73.3 olarak hesaplandı. Sonuç: Bulgular bir arada değerlendirildiğinde TİİAB tekniğinin tiroid nodüllerine yaklaşımda etkin ve kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Günümüzde TİİAB materyallerinin değerlendirmesinde büyük öneme sahip olduğu ve yaygın olarak kullanılmakta olan, "Tiroid Sitopatoloji Raporlaması için Bethesda Sistemi" ile TİİAB tanılarında standardizasyonunun sağlandığı düşünülmüştür.

Comparison of Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsies and Histopathology Results

Objective: The aim of this study was to compare the results of thyroid fine needle aspiration biopsy (TFNAC) and histopathology report of patients who underwent thyroidectomy operation in Kırıkkale University Faculty of Medicine. Material and Methods: The TFNAC data and histopathology reports of 75 patients who underwent thyroidectomy for 2.5 years between January 2016 and June 2018 in Kırıkkale University Medical Faculty Hospital were the material of our study. The TFNAC results were classified as benign, unclear atypia or follicular lesion (AUS/FLUS), suspicious lesion for follicular neoplasia or follicular neoplasia (FN/SFN), suspicious for malignancy (SuspM), malignant and insufficient for diagnosis (NDS). Results: The TFNAC results of the cases undergoing thyroidectomy were evaluated and of these patients 26 (34.7%) benign, 3 (4%) AUS / FLUS, 6 (8%) FN / SFN, 18 (24%) SuspM, 7 (%9.3) malignant and 15 (20%) NDS cases were determined. When compared with cytological examination results, tissue diagnoses were malignant in 4 of the cases evaluated as benign, 2 of the cases evaluated as AUS/FLUS, 15 of the cases evaluated as SuspM and all of the 7 cases considered malignant. In our study, sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were 74.2%, 91.7%, 92%and 73.3%, respectively. Conclusion: When the findings are evaluated together, it is concluded that the TFNAC technique is effective and easy to apply in the management of thyroid nodules. It has been thought that standardization in the diagnosis of TFNAC with the use of "Bethesda System for Thyroid Cytopathology Reporting" is of great importance in the evaluation of TFNAC materials and is widely used.

Kaynakça

1. Ureyen O, Alay D, Fenercioglu H, Ozturk RG, Adibelli ZH, Ilhan E. Predictive factors in ıncidental thyroid carcinoma: A retrospective study. IKSSTD. 2019;11(1):7-12.

2. Parsa AA, Gharib H. Thyroid nodule: Current evaluation and management. In: Luster M, Duntas L, Wartofsky L, eds. The thyroid and its diseases the thyroid and its diseases. Cham. Springer, 2019:493-516.

3. Layfield LJ, Cibas ES, Gharib H, Mandel SJ. Thyroid aspiration cytology current status. CA Cancer J Clin. 2009;59(2):99-110.

4. Cibas ES, Ali SZ. The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. 2nd ed. New York. Springer, 2017:105-22.

5. Ugurluoglu C, Dobur F, Karabagli P, Celik ZE. Fine needle aspiration biopsy of thyroid nodules: cytologic and histopathologic correlation of 1096 patients. Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(11):14800-5.

6. Kaliszewski K, Diakowska D, StrutyńskaKarpińska M, Wojtczak B, Domosławski P, Balcerzak W. Clinical and histopathological characteristics of patients with incidental and non incidental thyroid cancer. Arch Med Sci. 2017;13(2):390-5.

7. Mais DD, Crothers BA, Davey DD, Natale KE, Nayar R, Souers RJ et al. Trends in thyroid fineneedle aspiration cytology practices: Results from a College of American Pathologists 2016 Practice Survey. Arch Pathol Lab Med. 2019;143(11):1364- 72.

8. Hambleton C, Kandil E. Appropriate and accurate diagnosis of thyroid nodules: a review of thyroid fine-needle aspiration. Int J Clin Exp Med. 2013;6(6):413-22.

9. Liu N, Meng Z, Jia Q, He X, Tian W, Tan J et al. Ultrasound‑guided core needle biopsy for differential diagnosis of thyroid nodules: A systematic review and meta‑analysis. Mol Clin Oncol. 2017;6(6):825-32.

10.Cohen O, Zornitzki T, Yarkoni TR, Lahav Y, Schindel D, Halperin D et al. Follow-up of large thyroid nodules without surgery: Patientselection and long-term outcomes. Head Neck. 2019;41(6):1696-702.

11. Tarim İA, Kuru B, Karabulut K, Ozbalci GS, Derebey M, Polat C et al. Thyroid fine needle aspiration reporting rates and outcomes before and after Bethesda implementation: A single-center experience over 8 years. Exp Biomed Res. 2019;2(3):121-31.

12. Taştekin E, Canberk Ş. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde 2017 bethesda raporlama sistemi neler getirdi? Türkiye Klinikleri J Med Pathol-Special Topics. 2018;3(1):24-30.

13. Alshaikh S, Harb Z, Aljufairi E, Almahari SA. Classification of thyroid fine-needle aspiration cytology into Bethesda categories: An institutional experience and review of the literature. Cytojournal. 2018;15(4):1-12.

Kaynak Göster