TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ

Amaç: Tekrarlayan gebelik kaybı hastalarında hematolojik parametre değişikliklerini incelemeyi hedefledik. Gereç ve Yöntem: Kliniğimize başvuran ardışık en az iki düşük yapmış 252 hasta çalışmaya dahil edildi. Ardışık iki düşük yapan hastalar 1. grup (n=198), üç ve üstü düşük yapan hastalar ise 2. grup (n=54) olarak isimlendirildi. Hastaların yatış dosyasındaki demografik veriler ve hematolojik parametreler retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Demografik veriler karşılaştırıldığında; grupların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.069). Vücut kütle indeksi, gravida, parite, yaşayan çocuk sayısı bakımından ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı ve 2. grupta daha yüksekti (p

The Importance of Hematological Parameters in Recurrent Pregnancy Loss

Objective: We aimed to investigate hematological parameter changes in recurrent pregnancy loss patients. Material and Method: Two-hundred and fifty-two patients with at least two abortions admitted to our clinic were included in the study. Patients in Group 1 (n=198) had two consecutive pregnancy losses whereas patients in Group 2 (n=54) had at least three consecutive pregnancy losses. Demographic data and hematological parameters were evaluated retrospectively. Results: When the demographic data were compared, there was no statistically significant difference between the mean ages of groups (p=0.069). In terms of body mass index, gravida, parity, number of living children, there was a statistically significant difference between the two groups and Group 2 was significantly higher than Group 1 (p

Kaynakça

1. Ford HB, Schust DJ. Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy. Rev Obstet Gynecol. 2009;2(2):76-83.

2. Ingrid Pabinger. Thrombophilia and its impact on pregnancy. Thrombosis Researh. 2009;123(Suppl 3):S16-21.

3. Duckitt K, Qureshi A. Recurrent miscarriage. Am Fam Physician. 2008;78(8):977-8.

4. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss. Fertil Steril. 2013;99(1):63.

5. Jauniaux E, Farquharson RG, Christiansen OB, Exalto N. Evidence-based guidelines for the investigation and medical treatment of recurrent miscarriage. Hum Reprod. 2006;21(9):2216-22.

6. Christiansen OB, Nybo Andersen AM, Bosch E Daya S, Delves PJ, Hviid TV, Kutteh WH et al. Evidence based investigations and treatments of recurrent pregnancy loss. Fertil Steril. 2005;83(4):821-39.

7. Poland BJ, Miller JR, Jones DC, Trimble BK. Reproductive counseling in patients who have had a spontaneous abortion. Am J Obstet Gynecol. 1977;127(7):685-91.

8. Özdemir S, Balcı O, Göktepe H, Görkemli H, Taşçı E, Acar H. Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda trombofili mutasyon sıklığının değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg. 2010;20(3):93- 7.

9. Barut MU, Bozkurt M, Kahraman M, Yıldırım E, Imirzalioğlu N, Kubar A et al. Thrombophilia and recurrent pregnancy loss: The enigma continues. Med Sci Monit. 2018;24:4288-94.

10. Merrill JT. Which antiphospholipid antibody tests are most useful? Rheum Dis Clin North Am. 2001;27(3):525-49.

11. Levine JS, Branch DW, Rauch J. The Antiphospholipid Syndrome. N Engl J Med. 2002;346(10):752-63.

12. Di Simone N, Castellani R, Caliandro D, Caruso A. Antiphospholid antibodies regulate the expression of trophoblast cell adhesion molecules. Fertil Steril. 2002;77(4):805-11.

13.Isom R, Nickolas TL, Radhakrishnan J. Nephrological and obstetric complications of the antiphospholipid syndrome. Expert Opin Investig Drugs. 2002;11(6):819-29.

14. Geis W, Branch DW. Obstetric implications of antiphospholipid antibodies: pregnancy loss and other complications. Clin Obstet Gynecol. 2001;44(1):2-10.

15. Valesini G, Pittoni V. Treatment of thrombosis associated with immunological risk factors. Ann Med. 2000;32(Suppl 1):41-45.

16. Petri M. Management of thrombosis in antiphospholipid antibody syndrome. Rheum Dis Clin North Am. 2001;27(3):633-42.

Kaynak Göster

384 138

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇORUM İLİNDE DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİNDEN PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA

Ümran MUSLU

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY

Mehmet CANTÜRK

BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME İLE NORMAL ADC DEĞER ARALIKLARININ SAPTANMASI

Mirace Yasemin KARADENİZ BİLGİLİ

HİPOFİZ SAPI KESİLME SENDROMU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: ÜÇ OLGU SUNUMU

Adem YOKUŞ, Sercan ÖZKAÇMAZ

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ

Mahmut İlkin YERAL, Buğra ÇOŞKUN, Bora ÇOŞKUN, Mehmet KARSLI, Coskun SİMSİR

PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA

OKTAY AYDIN, Faruk PEHLİVANLI

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR BULBUS VOLÜM VE OLFAKTÖR SULKUS DERİNLİĞİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adil DOĞAN, Veysel BURULDAY, Murat ALPUA

KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI

Doğan Barış ÖZTÜRK, Birgül KAÇMAZ, Çiğdem TORUN EDİS, Özlem EROL, Okan ÇALIŞKAN, Serdar Savaş GÜL, Sedat KAYGUSUZ, Kenan ECEMİŞ

POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?

Cem Yalın KILINÇ

BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ

Bahar SAY, Ufuk ERGUN, İlknur YARDIMCI, Murat ALPUA