KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI

Amaç: Antibiyotikler, dünyada en fazla kullanılan ilaçlar arasındadır. Antibiyotiklerin endikasyon dışı ve bilinçsizce kullanımı hem mikroorganizmaların direnç geliştirmesine hem de ekonomik yüke neden olabilir. Bu çalışmada Kırıkkale İlindeki iki hastanede yatan hastaların antibiyotik kullanımları ve uygunsuz antibiyotik kullanım oranları araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma; Kırıkkale ilinde, biri devlet, diğeri üniversiteye bağlı iki büyük hastanede nokta prevalans metoduyla yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı gün hastanelerin doluluk oranı, yatan hasta sayısı, kullanılan antibiyotikler kayıt altına alındı. Hastaların antibiyotik kullanımlarının uygun endikasyonda olup olmadığı çalışma grubunda yer alan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca değerlendirildi. İstatistiksel ölçümler için SPSS 15.0 programı kullanıldı. Bulgular: İki hastanede toplam 443 hasta yatıyordu ve bunların 221’i antibiyotik tedavisi alıyordu. Hastaların, %92.8’sine antibiyotik tedavisi ampirik olarak başlanmışken, %7.2’si kültür sonuçlarına göre başlanmıştı. Antibiyotik kullanan hastaların 137’sinde (%61.9) antibiyotik kullanımı uygundu. Antibiyotikler, çoğunlukla tedavi amaçlı başlanmıştı. Profilaktik amaçlı tedavi alan hastaların %19.1’ine uygun proflaksi yapılmışken, tedavi amaçlı antibiyotik alan hastaların %73.5’i uygun antibiyotik tedavisi almıştı ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p

Antibiotic Usage of Hospitalised Patients in Two Hospitals in Kırıkkale: A One Day Point Prevalence Study

Objective: Antibiotics are among the mostly used drugs worlwide. Inappropriate antibiotic usage leads to antibiotic resistance and economical losses. In this study, it is aimed to evaluate the inappropriate antibiotic usage rates and factors that effect this, in two hospitals in Kirikkale. Material and Method: The study was conducted in one state hospital and one university hospital in Kirikkale by using point prevalence method. Occupancy rates of hospitals, and antibiotics used on the study day were recorded. The appropriateness of the antibiotic usage was evaluated by the infectious disease specialists of our study group. SPSS 15.0 program was used for statistical analysis. Results: There were 443 hospitalized patiens in two hospitals and 221 of them were under antibiotic therapy. The antibiotic therapies were initiated empirically in 92.8% and according to culture results in 7.2% of the patients. The overall antibiotic appropriateness rate was 61.9% (221/137). The antibiotics were mostly initiated for therapy. The appropriateness rate was 73.5% for patients using antibiotics for therapy and 19.1% for patients using for prophylaxis and the difference was statistically significant (p

Kaynakça

1. Hecker MT, Aron DC, Patel NP, Lehmann MK, Donskey CJ. Unnecessary use of antimicrobials in hospitalized patients: current patterns of misuse with an emphasis on the antianaerobic spectrum of activity. Arch Intern Med. 2003;163(8):972-8. Doi:10.1001/archinte.163.8.972. PubMed PMID: 12719208.

2. Roberts RR, Hota B, Ahmad I, Scott RD, Foster SD, Abbasi F et al. Hospital and societal costs of antimicrobial-resistant infections in a Chicago teaching hospital: implications for antibiotic stewardship. Clin Infect Dis. 2009;49(8):1175-84. Doi: 10.1086/605630. PubMed PMID: 19739972.

3. Pınar N. Drug expenditures in our country. Journal of İnönü University Medical Faculty. 2012;19(1):59-65.

4. Ruhsar Yılmaz G, Bulut C, Yıldız F, Arslan S, Yetkin MA, Pekcan Demiröz A. Examining antibiotic use at an education and research hospital in Turkey: point prevalence results. Turk J Med Sci 2009;39(1):125-31. Doi:10.3906/sag-0802-33.

5. Karahocagil MK, Er A, Kırıkçı AD, Sünnetçioğlu M, Yapıcı K, Bilici A ve ark. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde yatan hastalarda antibiyotik kullanımının incelenmesi. Van Tıp Derg. 2007;14(2):46-51.

6. Ertugrul MB, Özgün H, Saylak MÖ, Sayım N. Bir üniversite hastanesi cerrahi servislerinde antibiyotik kullanımı ve maliyeti: bir günlük nokta prevalans çalışması. Klimik Derg. 2009;22(2):44-7.

7. Gul HC, Karakaş A, Artuk C, Özbek G, Kılıç S, Eyigün CP. Antibiotic usage and appropriateness at a university hopital in Turkey: Point prevalence results. Nobel Med. 2013;9(3):98-103.

8. Demirtürk N, Demirdal T, Kuyucuoğlu N. Bir üniversite hastanesinde uygunsuz antibiyotik kullanımlarının araştırılması. Klimik Derg. 2006;19(1):18-21.

9. Bozkurt F, Kaya S, Tekin R, Gulsun S, Deveci O, Dayan S et al. Analysis of antimicrobial consumption and cost in a teaching hospital. J Infect Public Health. 2014;7(2):161-9. Doi: 10.1016/j.jiph.2013.09.007. PubMed PMID: 24290073.

10. Saçar S, Toprak Kavas S, Asan A, Hırçın Cenger D, Turgut H. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması. ANKEM Derg. 2006;20(4):217-21.

11. Mutlu Yılmaz E, Atilla A, Demirhan B, İmat S, Kılıç SS. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması. ANKEM Derg. 2013;27(3):124-9. Doi:10.5222/ankem.2013.124.

12. Devrim İ, Gülfidan G, Oruç Y, Yaşar N, Sorguç Y, Ayhan FY ve ark. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde antibiyotik kullanımına ilişkin nokta prevalans çalışması: 2008 ile 2012 verilerinin karşılaştırılması. J Pediatr Inf. 2012;6:46-9. Doi: 10.5152/ced.2012.11.

Kaynak Göster

364 119

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇORUM İLİNDE DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİNDEN PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİNE KONSÜLTE EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ YILLIK RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA

Ümran MUSLU

EFFECTS OF THYMOQUINONE, ZEOLITE AND PLATELET RICH PLASMA ON THE HEALING OF ISCHEMIC COLONIC ANASTOMOSIS

Faruk PEHLİVANLI, Gökhan KARACA, OKTAY AYDIN, Canan ALTUNKAYA, İbrahim Tayfun ŞAHİNER, Hüseyin ÖZDEN, Hafize UZUN, Mevlüt Recep PEKCİCİ

HİPOFİZ SAPI KESİLME SENDROMU MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: ÜÇ OLGU SUNUMU

Adem YOKUŞ, Sercan ÖZKAÇMAZ

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA OLFAKTÖR BULBUS VOLÜM VE OLFAKTÖR SULKUS DERİNLİĞİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adil DOĞAN, Veysel BURULDAY, Murat ALPUA

POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?

Cem Yalın KILINÇ

KIRIKKALE İLİNDEKİ İKİ HASTANEDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI: BİR GÜNLÜK NOKTA PREVALANS ÇALIŞMASI

Doğan Barış ÖZTÜRK, Birgül KAÇMAZ, Çiğdem TORUN EDİS, Özlem EROL, Okan ÇALIŞKAN, Serdar Savaş GÜL, Sedat KAYGUSUZ, Kenan ECEMİŞ

ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT IN THE PROVINCE OF KIRSEHIR FROM MAY, 01, 2016 TO MAY, 01, 2018: A RETROSPECTIVE STUDY

Mehmet CANTÜRK

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ÖNEMİ

Mahmut İlkin YERAL, Buğra ÇOŞKUN, Bora ÇOŞKUN, Mehmet KARSLI, Coskun SİMSİR

BİR ORTA ANADOLU ÖRNEĞİ OLARAK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ KLİNİK VERİLERİ

Bahar SAY, Ufuk ERGUN, İlknur YARDIMCI, Murat ALPUA

PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO AS A PREDICTIVE BIOMARKER FOR PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PARATHYROID ADENOMA

OKTAY AYDIN, Faruk PEHLİVANLI