Kampüs Personelinin Konut Talebi Göstergelerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği

Problem: Her ilde bir üniversite kurulması anlayışına dayalı olarak yeni kurulan ve mekânsal gelişme hızı, nüfus büyüme hızının altında kalan, bu bağlamda da personeline yönelik lojman sunum olanağı da bulunmayan üniversitelerde (Uşak Üniversitesi gibi), üniversite personelinin barınma/konut ihtiyacını karşılama yönteminin belirleyicileri/göstergeleri ile birlikte tespit edilmesi ve tanımlanması bu çalışmanın temel problemi olarak ele alınmaktadır. Amaç: Bu araştırmada örneklem üniversite personelinin mevcut ikamet özellikleri üzerinden konut/konut alanı tercih özelliklerinin analiz edilmesi, planlamaya girdi sağlamak amacıyla konut/konut alanı talep göstergelerinin belirlenerek ortaya konulması amaçlanmaktadır. Yöntem: Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgu ve Sonuçlar: Çalışma sonucunda, mekânsal eğilimler/tercihler ve üniversite personeline özgü farklılaşan davranış biçimlerinin, yaşam çevrelerinin oluşturulması açısından belirleyici özellikleri ve planlama süreçlerinde kullanılacak talep göstergeleri konut tipolojisi, konut ve mahalle özellikleri, sosyal yaşam çevresi özellikleri, yerseçimi özellikleri ayrımında ortaya konulmuştur.

Determination of Housing Demand Indicators of Campus Personnel: The Case of Uşak University

Problem : The main problem of this study is to determine and define the method of meeting the housing/housing needs of university personnel, together with its determinants/indicators in universities (such as Uşak University), that are newly established based on the understanding of establishing a university in each province and whose spatial development rate is below the population growth rate, and in this context, they do not have the opportunity to offer lodging for their personnel. Purpose: In this research, it is aimed to analyze the housing/housing area preference characteristics of the sample university personnel over the current residence characteristics, and to determine the housing/housing area demand indicators in order to provide input to the planning. Method: The data obtained in the research, which was carried out using the interview technique based on the qualitative research method, was analyzed using the descriptive analysis method. Findings and Results: As a result of the study, the determining characteristics of spatial tendencies/preferences and differentiated behavior patterns specific to university personnel in terms of creating living environments and demand indicators to be used in planning processes were revealed in terms of housing typology, housing and neighborhood, social life environment, and location characteristics.

Kaynakça

Sankır, H., Gürdal, A.D. (2013). Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak’a Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı. Orient Yayıncılık Reklamcılık Araştırma, 1. Baskı, Ankara.

Abar, H., Karaaslan, A. (2013). Konut Talep Edenlerin Özellikleriyle Talep Edilen Konutun Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çoklu Uyum Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Atatürk üniversitesi Personeli Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 27, Sayı 3, 323-339.

Akçakanat, T., Çarıkçı, İ., Duluplu, M.A. (2010). Üniversite Öğrencilerinin bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimler. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, 165-178.

Arlı, E. (2013). Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi ile İncelenmesi. Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 173-178.

Çalışkan, Ş. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 31, 169-179.

Çalışkan, V., Sarış, F. (2008). Çanakkale Şehrinde Üniversite ve Konut İlişkisi. Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 13, Sayı 20, 215-238.

Çayın, M., Özer, H. (2015). Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 2, 131-147.

Demireli, C., Taşkın, E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları Şehre Ekonomik Katkıları: Kütahya İl Merkezi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, 321-328.

Erilli, N. A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Ekonomisine Katkıları: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 2 (1), 79-96.

Görkemli, H.N. (2009). Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, 169-186.

Karaca, Z., Çalmaşur, G., Daştan, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi (Erzurum İli Üzerine Bir Uygulama). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, 1155-1170.

Kaşlı, M., Serel, A. (2008). Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 15/2, 99-113.

Kaya, G., (2014). Adıyaman Üniversitesi’nin Kentsel Mekan ve Sosyal Çevre Üzerindeki Etkisi (Altınşehir Mahallesi’ndeki Haneler ve İşletmeler Üzerine Bir İnceleme). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 16, 231-260.

Köksal, Y., Sarı, S. (2014). Burdur Kent İmajının Yerel Halk ile Üniversite Öğrencileri Arasındaki Karşılaştırmalı Bir İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 42, 279-288.

Özbay, Ö. (2013). Üniversite ve Sosyal Çevresi: Niğde Üniversitesi ve Niğde. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 1-63.

Öztürk, S., Torun, İ., Özkök, Y. (2011). Anadolu’da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 145-158.

Selçuk, G.N. (2012). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3), 317-330.

Taşçı, D., Gökalp, E., Kumtepe, E.G., Kumtepe, A.T., Toprak, E. (2011). Kentin Üniversite Algısı: Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Örneği. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, 131-146.

Tösten, R., Çenberlitaş, İ., Gökoğlan, K. (2013). Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), Yıl 5, Sayı 10, 90-114.

Uşak Üniversitesi (2021). Genel tanıtım. Erişim Adresi https://www.usak.edu.tr/Home/GenelTanitim.

Vural, M., vd. (2019). Konut Seçiminde Üniversite Gençlerine Etkili Olan Faktörler. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 3032-3045.

Yılmaz, C. (2011). Anadolu Kentlerinin Öğrencileşmesi: Başka Bir Kentleşme Deneyimi. Sosyoloji Dergisi, Sayı/25: 1-17, 1300-5642.

Yılmaz, M.K., Kaynak, S. (2011). Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre Halkının Üniversite’den Beklentileri ile İlgili Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı 4, 1308-0911.

Aktaş, İ. (2010). Üniversite-Kent İletişimi Bağlamında Üniversite İmajının Değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Örneği [Erciyes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Tuna, B. (1994). Üniversite-Kent Kültürel İletişiminde Halkla İlişkilerin İşlevi Bir Model Olarak Eskişehir-Anadolu Üniversitesi Örneği [T.C. Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi].

Kaynak Göster

APA Onsekiz, D. (2021). Kampüs Personelinin Konut Talebi Göstergelerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği . Kent Akademisi , 14 (4) , 961-974 . DOI: 10.35674/kent.982903