Ambarlı Limanının Türkiye’deki Konteyner Elleçlenmesindeki Önemi Yakın Geleceğe Yönelik Tahmini Analizi ve Covid 19 Pandemisinin Etkisi

COVID-19 Pandemisi nedeniyle artan küresel ekonomik kriz, büyüme beklenen deniz ticaretini de derinden etkilemektedir. United Nations Conference on Trade and Development’a göre, COVID-19 pandemisi 2020'de deniz ticaretinde yüzde 4,1 düşüşe neden olmuştur. COVID-19 Pandemisi küresel ölçekte, tüm yük gruplarında sefer iptallerinde artışlara neden olurken düşen konteyner taleplerini beraberinde getirmiştir. Konteyner taşımacılığındaki olumsuz etkiler konteyner limanlarına da yansımış, konteyner limanlarının yük elleçleme miktarlarında düşüşler yaşanmıştır. COVID 19 etkisini ile konteyner küresel yük operatörlerinin finans sorunları artış göstermiştir. Türkiye'de elleçlenen tüm TEU'larda düşüş olmasına rağmen, 10 yıl üst üste Türkiye'de elleçlenen TEU'lar açısından en büyük liman Ambarlı liman olmuştur. Bu nedenle bu çalışmada; analiz konusu olarak COVID-19 Pandemisinin etkisinin incelenmesinde Ambarlı Limanı seçilmiştir. Çalışmada analiz yöntemi olarak, Tek Üstel Düzleştirme Yöntemi kullanılmıştır. Makalede konteyner taşımacılığının önemi nedeniyle, sürekli değişen rekabet ortamında Türkiye’nin konteyner elleçlemesinde önemli bir yeri olan Ambarlı limanının konteyner taşımacılığı açısından geleceğe yönelik bir tahminleme analizi gerçekleştirilmiş, uygulanan analizle ve analiz dönemi olan gelecek beş yıl içinde konteyner elleçlemesinde önemli seviyede bir artış ya da azalışın olmayacağı tespit edilmiştir.

The Importance of Ambarlı Port in Container Handling in Turkey; Forecasting Analysis for the Near Future and the Impact of COVID 19 Pandemic

The global economic crisis that increased due to the COVID-19 Pandemic which deeply affects maritime trade, is expected to grow. According to the United Nations Conference on Trade and Development, the COVID-19 pandemic caused a 4.1 percent decline in maritime trade in 2020. While the COVID-19 Pandemic caused increases in flight cancellations in all cargo groups on a global scale, it brought along falling container demands. The negative effects in container transportation were also reflected in the container ports, and there was a decrease in the amount of cargo handling at the container ports. With the impact of COVID 19, the financial problems of container global freight operators have increased. Despite the decrease in all TEUs handled in Turkey, Ambarlı has been the largest port in terms of TEUs handled in Turkey for the last 10 consecutive years. Therefore, in this study, Ambarlı Port has been chosen for analysis in examining the impact of the COVID-19 Pandemic. The Single Exponential Smoothing Method has been used as the analysis method in the study. In this article, due to the importance of container transportation, a future estimation analysis has been carried out in terms of container transportation of Ambarlı port, which has an important place in container handling in Turkey in a constantly changing competitive environment. As a result, there will not be any significant change in TEUs handled by Ambarlı Port in next years.

Kaynakça

Ambarlı Limanı. (2021). Retrieved From Ambarlı Limanı: https://lojistik.tc/ambarli-limani/

Bal, E. T., & Çalışır, V. (2018). Konteyner Elleçleme İçin Ekonometrik Tahminleme: Arma Modeli Uygulaması. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 2067-2096

Can, O., & Karabıyık, H. İ. (2018). Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde Uluslararası Hat Taşımacılığı Yapılan Konteyner Limanlarındaki Ortalama Konteyner Hareket Tamamlama Sürelerinin Karşılaştırması Ve Maliyet Analizi. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Chen, S.-H., & Chen, J.-N. (2010). Forecasting Container Throughputs At Ports Using Genetic Programming. Expert Systems With Applications, 37(3), 2054-2058.

Darendeli A., Alparslan A., Erdoğan M.S., Kabadurmuş Ö. (2021) Container Demand Forecasting Using Machine Learning Methods: A Real Case Study from Turkey. In: Durakbasa N.M., Gençyılmaz M.G. (eds) Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. ISPR 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-62784-3_70

DARGEB (2021). Retrieved from Bölge Bazlı Limanlarımızın Kapasite ve Büyüme Değerlendirilmesi ve Sorunları:https://dargeb.com/bolge-bazli-limanlarimizin-kapasite-ve-buyume-degerlendirilmesi-ve-sorunlari/

Farhan, J., & Ong, G. P. (2018). Forecasting Seasonal Container Throughput at International Ports Using SARIMA Models. Maritime Economics & Logistics, 20(1), 131-148.

Gökkuş, Ü., Yıldırım, M. S., & Aydın, M. M. (2017). Estimation of Container Traffic at Seaports by Using Several Soft Computing Methods: A Case of Turkish Seaports. Discrete Dynamics in Nature And Society, 131-148.

Huang, A., Lai, K., Li, Y., & Wang, S. (2015). Forecasting Container Throughput of Qingdao Port wıth a Hybrid Model. Journal of Systems Science and Complexity, 28(1), 105-121.

Işın, F. (2017). Türkiye'nin Kuru İncir İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(2), 223-229

Karahan, M. (2015). Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 195-209

Kaynak, M., & Zeybek, H. (2007). Intermodal Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler, Dağıtım Parkları ve Türkiye'deki Durum. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 39-58

Lertthaitrakul, W., Khumsawat P. & Manirochana N. (2021). A Comparison Forecast Volume of Outbound Containers in Case of The Bangkok Port Between Exponential Smoothing nd ARIMA Model, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12 (8), 3010-3016

Min, K.-C., & Ha, H.-K. (2014). Forecasting the Korea's Port Container Volumes wıth SARIMA Model. Journal of Korean Society of Transportation, 32(6), 600-614.

OECD (2020). COVID-19 Transport Brief, Global Container Shipping and the Coronavirus Crisis, International Transport Forum.

Özdemir, Ü. (2021). Model Proposal for Future Estimates in Maritime Industry: The Case of Container Handling in Turkish Ports, Journal of ETA Maritime Science, 9(1), 13-21.

Özdeşer, H., & Ertaç, D. (2010). Turkey’s Trade Potential with Euro Zone Countries: A Gravity Study. European Journal of Scientific Research, 43(1), 15-23

Özüdoğru, A. G., & Görener, A. (2015). Sağlık Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (27), 37-53.

Resmi Gazete (2012). Liman Başkanlıklarının Liman İdari Sahası Sınırı, Liman Sahası Sınırı, Demirleme Sahası Sını ve Kılavuz Kaptan Alma ile Bırakma Yerleri Koordinatları, Ambarlı Liman Başkanlığı.

Sandalcılar, A. R. (2012). Türkiye’nin BIRIC Ülkeleriyle Ticari Potansiyeli:Panel Çekim Modeli Yaklaşımı . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 7 (25) , 4164-4175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19137/203076

Seabrooke, W., Hui, E. C., Lam, W. H., & Wong, G. K. (2003). Forecasting Cargo Growth and Regional Role of The Port of Hong Kong. Cities, 20(1), 51-64

Shortsea. (n.t.). Türklim Üyesi Limanlarla İlgili Genel Bilgiler. Retrieved from: https://shortsea.org.tr/sss/TURKLIM%20LIMANLAR.pdf

Soysal, M., & Ömürgönülşen, M. (2010). Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmalari Dergisi, 21(1), 128-136

Tüzemen, A., & Yıldız, Ç. (2018). Geleceğe Yönelik Tahminleme Analizi: Türkiye Çimento Üretimi Uygulaması. Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(3), 162-177.

UAB General Directorate of Maritime Affairs (2021). Deniz Ticareti İstatistikleri,

UAB General Directorate of Maritime Affairs (2020). Deniz Ticareti İstatistikleri,

UNCTAD (2020), Review of Maritime Transport 2020.

Uçakkuş, P., & Koçyiğit, S. Ç. (2019). Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3421-3429.

Yiğit, V. (2016). Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini: Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 207-222

Kaynak Göster

APA İncaz, S. & Karakopru, U. O. (2021). The Importance of Ambarlı Port in Container Handling in Turkey; Forecasting Analysis for the Near Future and the Impact of COVID 19 Pandemic . Kent Akademisi , 14 (4) , 899-910 . DOI: 10.35674/kent.981847