Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerinde Vilayet Gazeteleri (1919-1970)

1864'te başlayan resmi vilayet gazetesi yayınlanması uygulaması, gerek Milli Mücadele yıllarında, gerekse cumhuriyetin ilk dönemlerinde de devam etmiştir. 1919-1970 yılları arasında saptanabildiği kadarı ile 45 vilayet gazetesi yayınlanmıştır. Gazetelerin büyük kısmı resmi matbaalarda basılmıştır. Genellikle haftada bir 4 sayfa olarak yayınlanan gazetelerde yerel idari haberler, hukukî metinler ve bazı eğitsel yazılar yayınlanmıştır. İçerdikleri veriler nedeniyle, resmi vilayet gazeteleri yerel tarih araştırmaları için önemli bir kaynaktır.

Official Provincial Newspapers during National Struggle and Republican Periods (1919-1970)

Publication of official provincial newspapers started in 1864 and continued during National Struggle and first years of the Republic. According to studies, 45 official provincial newspapers were published between 1919 and 1970. Most of these newspapers were printed in official printing houses. Generally issued once a week, these 4 page newspapers printed news about local administrative affairs, columns on legal issues and some educational articles. The official provincial newspapers constitute a good source of information for local history researches due to their rich content.

Kaynakça

Albayrak, Hüseyin, Trabzon Basını/Dünden Bugüne/1869-2009, Cilt I, Ankara: Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yayınları, 2010.

Altunsoy, Nurullah, Amasya Vilayeti Gazetesi (1922-1928), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırklareli Üniversitesi, 2014.

Arabacı, Caner, Bünyamin Ayhan, Adem Demirsoy ve Hakan Aydın, Konya Basın Tarihi, 2. baskı, Konya: Palet Yayınları, 2009.

Arslan, Nebahat ve Süleyman Tekir, Kars Basın Tarihi, Kars: Eser Ofset ve Matbaacılık, 2013.

Atabay, Mithat, Çanakkale Basın Tarihi/1923'ten Günümüze Çanakkale'de Yayınlanan Gazeteler, Dergiler ve Gazeteciler, Edirne: Paradigma Akademi Kitabevi, 2014.

Baraz, Turhan, Başlangıçtan Günümüze Eskişehir Basını (1908-1986), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1988.

Beysanoğlu, Şevket, Basın ve Yayın Dünyamızda Diyarbakır, Ankara: İş Matbaacılık ve Ticaret, 1970.

Bilar, Ender, Edirne'nin Basın-Yayın Tarihi (1361-2006), 2 cilt, İstanbul: Edirne Valiliği Yayınları, 2006.

Birinci Basın Kongresi/25 Mayıs 1935, Ankara: Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Yayınları, 1975.

Birinci Neşriyat Kongresi/Raporlar-Teklifler-Müzakere Zabıtları, [Ankara:] Maarif Vekilliği Yayınları, [1939].

Bostancı], Muammer Yaşar, Envar-ı Şarkıyye/Anadolu'da İlk Türk Gazetesi, Annkara: Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yaınları, 1971.

Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibiumumiliğinin F. Teşkilâtına Umumi Tebligatı/Mayıs 1931'den Birincikânun 1932 Nihayetine Kadar, Cilt I, [Ankara:] C.H.P. Yayınları, 1933.

Çakmak, Zafer, "Elazığ'da Yayınlanan İlk Gazete: Mamuretü'l-Aziz", Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları 3, (2003): 28-32.

Demircioğlu, Aziz, 100 Yıllık Kastamonu Basını 1872-1972, 2. basım, Kastamonu: Doğrusöz Matbaası, [1972].

Duman, Halûk Harun, Erzurum Basın Yayın Tarihi (1867-1997), İstanbul: Duyap Yayınları, 2000.

Duman, Hasan (haz.), İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1828- 1928), İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Yayınları, 1986.

Duman, Hasan, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), 3 cilt, Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları, 2000.

Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yayınları, 1987.

Gönüllü, Ali Rıza, "Antalya'da Basın Hayatı (1920-1949)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XXI/61 (Mart 2005): 323-346.

Güçlü, Muhammet, "Antalya'da Mahalli Basının İlk Yirmi Yılı (1920-1940)", Düşünceler, Yıl: 10, No: 9 (Şubat 1996): 182-183.

Haykır, Handan ve Mehmet Çevik, "Elazığ Dergi Yayıncılığına Bir Örnek: Yeni Fırat Dergisi", Turkish Studies, 9/4 (Bahar 2014): 493-527.

Haytoğlu, Ercan, Denizli Basın Tarihi (1909-2009), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları, 2010.

Kapaklı, Kemal, "Başlangıçtan Bugüne Urfa Basını", Marmara İletişim, 10 (1999): 240-250.

Kapaklı, Kemal, Urfa Basın Tarihi ve Yerel Gazetecilik (1867-2013), Ankara: ŞURKAV Yayınları, 2014.

Kocabaşoğlu, Uygur ve Ali Birinci, "Osmanlı Vilâyet Gazete ve Matbaaları Üzerine Gözlemler", Kebikeç, 2/1995: 101-121.

Menç, Hüseyin, Amasya Basın Tarihi, [Amasya], 1990.

Nair, Güney, Sivas Basını 1878-1999, Sivas: Dilek Ofset Matbaacılık, 1999.

"Niçin Çıkıyoruz", Manisa, 7 Mayıs 1936.

Okday, İsmail, Afyon-Karahisar Gazeteleri, Filibe: Tefeyyüz Matbaası, 1937.

Ozulu, Abdulkadir (haz.), Çorum Gazetesi Çevirileri (1921-1926), 2 cilt, Çorum: Çorum Belediyesi Yayınları, 2008.

Ozulu, Abdulkadir, Çorum Basın Tarihi Notları, Çorum: Çorum Belediyesi Yayınları, 2012.

"Ön Söz", Manisa, 7 Mayıs 1936.

Önder, Ali Rıza, Kayseri Basın Tarihi, Ankara: Kayseri İşçi Kredi Bankası Yayınları, 1972.

Önder, Mehmet, Konya Matbuatı Tarihi, Konya: Konya Halkevi Yayınları, 1949.

Önelçin, Hasan Adnan, Trakya Basını, İstanbul: Tekirdağ Halkevi Yayınları, 1972.

Öztürk, Selahattin, Abdurrahman M. Hacıismailoğlu ve Muhammed Hızarcı (haz.), Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Kataloğu/Süreli Yayınlar, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2006.

Öztürk, Yücel, Bursa Basın Tarihi, Bursa: Ekin Yayınları, 2012.

Sarısakal, Baki, Samsun Basın Tarihi, Samsun: Barış Gazetesi Yayınları, 2003.

Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu, Cilt 6, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1989.

Sunguroğlu, İshak, Harput Yollarında, Cilt II, İstanbul: Nurgök Matbaası, 1959.

Şimşek, Sedat, Kocaeli Basın Tarihi (1848-2002), Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2007.

Tayla, Mustafa, Bursa Basını (1868-1983), Eskişehir: Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, 1997.

Topal, Nevzat, "Niğde Basın Tarihinden Bir Kesit (1924-1931)", Turkish Studies, 8/5, (Bahar 2013): 797-813.

Tuğluca, Murat, "Ankara: Vilayetin Resmi Gazetesi (1870-1921)", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2003.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Yıllığı, İstanbul: Matbuat Umum Müdürlüğü Yayınları, 1930.

Türkiye Dahilinde Çıkan Gazete ve Mecmualar, Ankara: Hariciye Vekâleti Yayınları, 1930.

Türkiye'de Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar-I, Ankara: Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü Yayınları, 1940.

Türkiye'de Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar-II, Ankara: Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü Yayınları, 1942.

Türkiye'de Çıkmakta Bulunan Gazete ve Mecmualar-III, Ankara: Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü Yayınları, 1943.

Türkoğlu, Ömer, "Çankırı Basın Tarihine Dair Kısa Notlar ve İncegeliş Gazetesi", Çankırı Araştırmaları Dergisi, 2 (Ağustos 2007): 79-91

Tütengil, Cavit Orhan, Diyarbakır Basını ve Bölge Gazeteciliğimiz, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 1966.

Varlık, Bülent, "Yerel Basının Öncüsü: Vilâyet Gazeteleri", Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt I, İstanbul: İletişim Yayınları, [1980]: 99-102.

Yıldız, Musa, Mustafa Tatçı ve Seyfettin Ünlü, Sinop Gazetesi'nin Tanıklığında Milli Mücadele, İstanbul: İstanbul BŞB. Yayınları, 2006.

Yurdakök, Abdullah, Balıkesir Basın Tarihi (1886-1991), Balıkesir: Sonsöz Gazetesi/İnce Ofset Tesisleri, 1992.

Yust, K., Kemalist Anadolu Basını, (çev: N.E., yay. haz: Orhan Koloğlu), Ankara: Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları, 1995.

Kaynak Göster