Feminist Dergicilik ve Kamusallığın Sınırları*

Bu yazı Osmanlı'da feminist yayıncılık ile günümüz akademik kadın dergiciliği arasında şimdilik biraz zayıf ve kişisel de olsa bağlar kurmayı hedefleyen bir yazı. Osmanlı'da feminist yayıncılıktan, yarattığı kamusallıklardan ve farklı etnik gruplar açısından ne anlama geldiğinden kısaca söz ettikten sonra Cumhuriyet tarihinin bazen dolaylı da olsa feminist yayıncılık kapsamında ele alınabilecek dergilerini kronolojik olarak listeleyerek ve kısmen tanıtarak erkeklik ve kuir gibi meselelerle de tamamlanışına kısmi bir ışık tutarak akademik dergilerle bağlantılandırmaya çalışıyor. Son olarak, feminist yayıncılığın yeni mecrası olduğu görünen elektronik yayıncılık bağlamında popüler blogların bazılarını listeledikten sonra yayıncılık, teknoloji ve toplumsal cinsiyet ilişkisi ve oluşturdukları kamusallıklar konusunda biraz fikir yürütme içeriyor.

Feminist Journals and the Limits of the Public Sphere

This article aims to connect - albeit lightly yet in a personal way - Ottoman feminist publishing and academic publishing today. After talking about Ottoman feminist publishing, the public sphere it created and its meaning to different ethnic groups, I will chronologically list and partially introduce the republican journals that can be evaluated within the limits of this aforementioned public sphere. The presence of queer journals and the journals about masculinities especially in the passage to academic publishing is especially noteworthy. Finally, electronic publishing seems to be the latest medium for feminist publishing - like it is for publishing in general. This paper goes on to list some of the popular and not-sopopular blogs, and dwells on the connections between technology, publishing, gender and the public sphere.

Kaynakça

Açık, Necla, "Ulusal Mücadele, Kadın Mitosu ve Kadınların Harekete Geçirilmesi: Türki- ye'deki Çağdaş Kürt Kadın Dergilerinin bir Analizi," 90'larda Türkiye'de Feminizm, ed. Ak- su. Bora and ve Asena Günal, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2009): 279-306.

Akal, Emel, Kızıl Feministler Bir Sözlü Tarih Çalışması, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.

Akkent, Meral, "Kadınlar Dünyası 100 Yaşında: Feminist Kadın Dergilerinin Büyük Büyük Büyükannesi," BİA Haber Merkezi, 04 Nisan 2013, Perşembe 09:05. Erişim: buyuk-buyukannesi>

Atakul, Satı, "Kadının Kendi Öyküsüne Sahip Çıkması...," Fe Dergi 5, no. 2 (2013): 1-3.

Badran, Margot,; Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt,. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1995.

Baron, Beth, "The Making of the Egyptian Nation," in Gendered Nations: Nationalisms and Gender Order in the Long Nineteenth Century, edds. Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall, New York: Berg Publishers, 2000.

Bora, Aksu, "Amargi diye bir dergi," İradenin İyimserliği: 2000'lerde Türkiye'de Kadınlar, der. Aksu Bora, Ankara: Ayizi Yayınları,2015.

Cantek, Funda Şenol ve Aksu Bora. "Akacak mecra bulmak: 5Harfliler.com ve Recel- blog.com," İradenin İyimserliği: 2000'lerde Türkiye'de Kadınlar, der. Aksu Bora, Ankara: Ayizi Yayınları,2015.

Çakır, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis Yayınları, 1994.

Dalakoura, Katerina, "İstanbul'da Yayınlanan Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmala- rı", çev. Gülsün Aivali-Aksoy, Kebikeç, 31 (2011): 29-52.

Davaz-Mardin, Aslı, Kadın Süreli Yayınları Bibiliyografyası: 1928-1996, Hanımlar Âlemi'nden Roza'ya, İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Türkiye Eko- nomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1998.

Demirci, Zehra, "1950-1960 Döneminde Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri: Kadın Gazetesi Örneği", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2009.

Demirdirek, Aynur, "Muslim Ottoman feminists'' perceptions of their non-Muslim counterparts after Meşrutiyet", Fe Dergi 6, no 1 (2014): 1-17.

Demirdirek, Aynur, Kadınlar Dünyası Dergisi'nin 100. Yılı Etkinliği, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çobanoğlu Salonu, 15 Nisan 2013.

Demirdirek, Aynur, Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikâyesi, Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 1993.

İlyasoğlu, Aynur ve Deniz İnsel, "Kadın Dergilerinin Evrimi" Türkiye'de Dergiler ve Ansiklope- diler, İstanbul: Gelişim Yayınları, 1984.

Köker, Eser, "Feminist Alternatif Medya Üzerine," Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık, 1995/1996.

Özakın, Ülkü, "Söyleşi: Akıllara Zarar Dergisi Üzerine," Amargi 5, no. 5 (Eylül 2011): 63-64.

Tokdoğan, Nagehan, "Kürt Kadınların Sesi: Bir Karşıt Kamusallık Pratiği Olarak Hêviya Jinê Dergisi," Fe Dergi 5, no. /2 (2013): 38-52.

Toprak, Zafer, "Halk Fırkası'ndan Önce Kurulan Parti: Kadınlar Halk Fırkası," Tarih ve Toplum, 51 (Mart 1988): s.30-31.

Wajcman, Judy, Technofeminism, Cambridge: Polity Press, 2004.

Yanıkkaya, Berrin, "Türkiye'de Feminist (Alternatif) Medya: Duvarları Aşmak," Kendi Medya- nı Yarat: Alternatif Medya-Kavramlar, Tartışmalar, Örnekler, Cilt 2. der. Berrin Yanıkkaya ve Barış Çoban, İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2014: 47-99.

Yaraman, Ayşegül, "Durgunluk Döneminde Cüretkar Talepler: Kadın Gazetesi", Toplumsal Tarih Dergisi 87 (2001): 36-41.

Zihnioğlu, Yaprak, Kadınsız İnkılâp: Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.

Kaynak Göster