Konjenital preauriküler fistül cerrahisinde kılavuz prob ve metilen mavisi kullanımı

Amaç: Preauriküler fistül ve kist nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan olgularda cerrahi sonuçlar değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Cerrahi tedavi uygulanan 16 hasta (10 kadın, 6 erkek; ortalama yaş 20.1±9.3 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalar, ayrıntılı anamnez, tam bir KBB muayenesi, yüzeyel ultrasonografi ve temporal kemik BT ya da MR ile değerlendirildi. Fistül olan hastalarda kist traktusunun diseksiyonunu kolaylaştırmak için cerrahi operasyon esnasında kılavuz prob ya da metilen mavisi enjeksiyonu kullanıldı. Bulgular: Olguların 15'inde (%93.7) preauriküler fistül, 1'inde (%6.3) kist formasyonu saptandı. Vakaların 6'sında (%37.5) bilateral fistül saptandı ve aynı seansta iki tarafı da opere edildi. Metilen mavisi verilen grupta 1 (%12.5) hastada postoperatif ciltte tatuaj meydana geldi. Her iki gruptada 1'er hastada nüks saptandı. Sonuç: Fistül traktusunun yetersiz rezeke edildiği vakalarda geç dönemde nüks meydana gelebilmektedir. Traktusun tam rezeksiyonu için kullanılan metilen mavisi tatuaj yapabilmekte ve bunu önlemek için probe guide seçilebilecek bir yöntemdir.

Use of guide probing or methylene blue staining during the congenital preauricular fistula surgery

Objective: Surgical results of the cases with preauricular fistula or cyst were evaluated, retrospectively. Patients and Methods: Sixteen patients who underwent surgery (10 female, 6 male; Mean age: 20.1±9.3 year) were evaluated, retrospectively. Carefully history, otolaryngological examination, superficial ultrasonography and temporal CT or MRI were carried out on all cases. Either probe guide or methylene blue staining technique was preferred to manage the cases with preauricular fistula due to facilitate dissection of tractus during surgical operation. Results: Fifteen cases (93.7%) had preauricular fistula whereas one case (6.3%) had preauricular cyst and 6 cases had bilateral disease. In the cases who underwent methilen blue injection technique, a tattoo was observed on skin in one patient. In both groups, one recurrence was observed. Conclusions: Recurrence can occur if limited tractus resection were performed. Methylene blue staining technique which can be used for obtaining total resection of the fistula tractus may have led to tattoo on the surgical area. For this purpose, probe guide technique should be selected to prevent this problem.

Kaynakça

1) Martin-Granizo R, Perez-Herrero MC, Sanchez-Cuellar A. Methylene blue staining and probing for fistula resection: application in a case of bilateral congenital preauricular fistulas. Int J Oral Maxillofac Surg 2002;31:439-41. [ Özet ]

2) Prasad S, Grundfast K, Milmoe G. Management of congenital preauricular pit and sinus tract in children. Laryngoscope 1990;100:320-1. [ Özet ]

3) Baarsma EA. Surgical treatment of the infected preauricular sinus. Arch Otorhinolaryngol 1979;222:97-102. [ Özet ]

4) Aronsohn RS, Batsakis JG, Rice DH, Work WP. Anomalies of the first branchial cleft. Arch Otolaryngol 1976;102:737-40. [ Özet ]

5) Bhalla V, Roy S, Inam AS. Familial transmission of preauricular fistula in a seven generation Indian pedigree. Hum Genet 1979;48:339-41. [ Özet ]

6) Leung AKC, Robson WLM. Association of preauricular sinuses and renal anomalies. Urology 1992;40:259-61. [ Özet ]

7) Cremers CW. Congenital pre-auricular fistula communicating with the tympanic cavity. J Laryngol and Otol 1983;97:749-53. [ Özet ]

8) Osma Ü. Dış Kulak Hastalıkları. In: Koç C, editor. Kulak burun boğaz hastalıkları ve baş-boyun cerrahisi. Ankara:Güneş Kitabevi: 2004. s.110.

9) Yılmaz T. Konjenital boyun kitleleri. T Klin KBB 2003(3);2: 128-36.

10) Kunt T. Dış ve Orta Kulak Neoplazmları. In: Çelik O, editor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. İstanbul: Turgut Yayıncılık; 2002. s.292.

11) Nofsinger YC, Tom LW, LaRossa D, Wetmore RF, Handler SD. Preauricular cysts and sinuses. Laryngoscope 1997;107:883-7. [ Özet ]

Kaynak Göster