Orman Ürünleri Endüstrisinde Toplam Verimli Bakım Faaliyetlerinin İncelenmesi; İnegöl Örneği

Bu çalışmada orman ürünleri endüstrisinde TVB faaliyetleri ile ilgili genel bir durumun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Bursa/İnegöl'de faaliyet gösteren 77 orman ürünleri sanayi işletmesine yüzyüze görüşme yöntemi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS ortamında istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; işletmelerin %75.3'ünde bakım bölümünün organizasyon şemasında bağımsız bir bölüm olarak yer aldığı, işletmelerin %53.2'sinde bakım bölümünün gelişme gösterdiği belirlenmiştir. İşletmelerin sadece %9.1'i TVB sistemini uyguladığını, %19.5'i gelecek yıllarda TVB uygulamasına geçmeyi düşündüklerini %22.1'i TVB uygulamasının ne olduğuna dair fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcı işletmelerin değerlendirmelerine göre, TVB uygulayan işletmelerde verimlilik artışı, hurda oranında azalma, ekipman verimliliğinde artış, arızalarda azalma olduğu görülmüştür

Investigation of Total Productive Maintenance Facilities in Forest Products Industry, Example of Inegöl

The aim of the study is to present the general condition of TPM facilities in forest products industry. For this purpose, face-to-face interviews with 77 forestry products industrialists in Bursa/Inegöl were conducted. Findings were analyzed on SPSS through statistics means. The study demonstrated that 75.3% of the companies have a maintenance department independent of the organizational chart and that 53.2% of the maintenance departments have shown development. Furthermore, only 9.1% of the enterprises use the TPM system, 19.5% consider switching to it in the future, while 22.1% are uninformed about the TPM. The study also finds that the TPM implementing companies have experienced efficiency increase in general and equipment efficiency in particular, and a decrease in both scrap and breakdown rates

Kaynakça

Adalı S., 1998. Toplam verimli bakım faaliyetlerinin üretim yönetimine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 115 s. Kocaeli.

Akteke N., 2007. Toplam verimli bakım planlaması ve bir uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 102 s. Antalya.

Al-Hassan K., Fat-Lam Chan J., Metcalfe A.V. 2000. The role of total productive maintenance in business excellence. Total Quality Management, 11 (4-6), 596-601.

Anonim, 2012. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kayıt Listeleri.

Aytin A., 2006. Düzce ili orman ürünleri endüstrisinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 135 s. Bartın.

Ayyıldız R., 2000. Toplam verimli bakım ve bir sanayi işletmesinde uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 144 s. Ankara.

Bayram A., 1998. Toplam verimli bakımın üretim yönetimine katkıları ve bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 125 s. Kocaeli.

Bozkurt Küçük B., 2016. Orman ürünleri endüstrisinde toplam verimli bakıma yönelik sektörel altyapının belirlenmesi, İnegöl örneği. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 109 s. Düzce.

Bozoğlu M.Ö., 1998. toplam üretken bakım (T.P.M.) ve uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 106 s. Eskişehir.

Cihan N., 2005. Toplam kalite yönetimi, tam zamanında üretim ve toplam üretken bakım yönetim yaklaşımlarının entegrasyonun Türk prefabrikasyon Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 181 s. İstanbul.

Çelebi H.T., 1997. Toplam kalite açısından 5S ve toplam verimli bakım. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 92 s. İstanbul.

Demir F., 2009. Yalın üretimde toplam üretken bakım ve hızlı kalıp değiştirme (SMED) uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 136 s. Gebze.

Doğan E., 2010. Toplam üretken bakım uygulamasından başarı sağlamada örgütsel öğrenmenin rolü ve bir üretim işletmesindeki uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Enstitüsü, 148 s. Eskişehir. Sosyal Bilimler

Elvan F., 2012. Türkiye'de başarılı toplam verimli bakım uygulaması yapan seçilmiş kuruluşların kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 176 s. Kayseri.

Erdem E., 2009. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sorunları, Düzce ili orman ürünleri sanayisi örneği. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 107 s. Düzce.

Genç A., 2007. Toplam verimli bakım ve uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s. Kayseri.

Geniş U.O., 2007. Bir üretim işletmesinde toplam verimli bakım uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 83 s. Kütahya.

Göktaş C., 1997. Toplam verimli bakım ve Kordsa'daki uygulamalarının Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 217 s. İstanbul. bakım Yüksek değerlendirilmesi.

Görener A., Yenen V.Z. 2007. İşletmelerde toplam verimli bakım çalışmaları kapsamında yapılan faaliyetler ve verimliliğe katkıları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(11), 2007/1, 47-63.

İşaşır İ.E., 2006. Toplam verimli bakım ve bir firma örneği. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 124 s. Trabzon.

Kekezoğlu Y.E., 2006. Toplam kalite yönetimi anlayışında yalın üretimde toplam üretken bakım süreci ve uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 193 s. İstanbul.

Nakajima S., 1988. Introduction to TPM: Total productive maintenance. ISBN:0-915299- 23-2, 115 p, Productivity Press, Portland, Oregon.

Özdamar K., 2002. Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Kaan Kitabevi.

Öztürk N., 1999. Toplam verimli bakımın üretim yönetimine etkileri ve bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 136 s. İstanbul.

Sevim Korkut D., 2005. Toplam bakım yönetimi ve orman ürünleri işletmesinde uygulanması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 198 s. İstanbul.

Sevim Korkut D., Beşikçi M., 2015. Orman ürünleri endüstrisinde bakım faaliyetlerinin incelenmesi; Düzce ili örneği. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 11(2), 13-22.

SPSS, 2003. Institute Inc., SPSS Base 12.0 User's Guide, 703 p.

Tazegün A., 2009. Toplam verimli bakım ve çimento sektöründe uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 105 s. Edirne.

Kaynak Göster