İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği)

İklim değişikliği günümüz dünyasını ilgilendiren önemli sorunlardan birisidir. Dünyadaki iklim olaylarında yaşanan birçok dengesizlik bu olguya olan ilgiyi gittikçe arttırmış ve alınması gereken tedbirlere ilişkin birçok öneri ortaya konulmuştur. İklim değişikliğinin önlenmesinde sera gazlarının salınımının etkisi azımsanmayacak derecede önemlidir. Sera gazlarının salınımının azaltılması ile birlikte karasal ekosistemler içeresinde en büyük depolama kaynağı olan orman alanlarının arttırılması iklim değişikliğinin önlenmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Gelecekte orman ekosistemlerinin ve orman ürünleri sektörünün yöneticileri olacak orman mühendislerinin ve orman endüstri mühendislerinin konuya ilişkin bilgi düzeyleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerine iklim değişikliği konusu ile ilgili anket yapılmış ve bu anketlere göre öğrencilerin konuya ilişkin bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anket çalışması 216 orman mühendisliği, 92 orman endüstri mühendisliği bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 308 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anketlerin analizinde, yüzde yöntemi, frekans tabloları ve Ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri %94, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri ise %91 oranında "İklim Değişikliği" kavramına inanmakta oldukları belirlenmiştir. Ayrıca birçok soruya verilen cevaplara öğrencilerin bölümlerinin ya da cinsiyetlerinin istatistiki olarak etki etmediği tespit edilmiştir

Climate change is a very important trouble for the todays world. Many uncertainties we are having today about climatic events gradually increase the attention given to do subject and presented many crucial precautions we are currently trying to draft about it. The effect of greenhouse gas emissions is critical in climate change. Besides, along with a decrease in the emission of greenhouse gases, the acreage wise increase in the forest areas all over the World will immensely contribute to slowing down of the climate change phenomenon.The approach and viewpoint of forest and forest products engineering students who will govern the forest ecosystems and forest products sector in the near future will extremely be significant.Thus, in this particular study, a survey was carried out with the students of Kastamonu University, Faculty of Forestry and the understanding of the subject was questioned 216 forest engineering and 92 forest products engineering students took part in the survey. Percentage analysis, frequency tables and chi square test were used the analysis of surveys. As the result of the study, it was validated that 94% of the forest engineering students and 91% of the forest products students are firmly believing the concept of "Climate Change". Besides, it was also determined that professional or gender differences among the students did not make any statistically significant effect on their responses

Kaynakça

Bayrak, M. R. 2012. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Türkiye'de Düşük Karbon Ekonomisi ve Kyoto Protokolü'nün Finansman Kaynakları, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626), Cilt 1, Sayı 4, Karabük.

Bulut, A. 2012. Ormanların Karbon Depolama Kapasitesinin Üç Farklı Uydu Görüntüsü Kullanılarak Uzaktan Algılama Yöntemi İle Belirlenmesi (Alacadağ Orman İşletme Şefliği Örneği ), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Bozdoğan, A. E., Yanar O. 2010. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Isınmanın Gelecek Yüzyıldaki Etkilerine İlişkin Görüşleri, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, Sonbahar, 2010, Yıl: 1 Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 48-6.

Erol, G.H.,Gezer, K. 2006. Prospective of elementary school teachers' attitudes toward environment and environmental problems. International Journal of Environmental and Science Education 1.1 65-77.

Houghton, R.A., Woodwell, G.M., 1989. Global climatic change. Scient. Am. 260, 36-44

İncekara S., Tuna, F. 2010. Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevresel Konularla İlgili Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi: Çankırı İli Örneği, Marmara Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı:22, Syf. 168-182. İstanbul.

Mitchell, J.F.B., 1989. The greenhouse effect and climate change. Rev. Geophy. 27, 115-139.

Oğuz, D., Çakcı, I., Kavasa, S. 2011. Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi ,12: 34-3.

Öztürk, K. 2002. Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye'ye Olası Etkileri, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, Syf. 47-65, Ankara.

Short, F.T. ve Neckles, H. 1998. The effects of global climate change on seagrasses, Aquatic Botany 63 169-196.

Şama, E. 2003. Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2, Syf. 99-110, Ankara

Şimşek, E.G. 2016. Uluslararası Hukukta Doğal Hayatın Korunması, Beta Basım A.Ş., Syf. 24., İstanbul.

Türkeş, M. 2000. 'Küresel ısınma, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü', 6. Uluslararası Kojenerasyon ve Çevre Konferansı ve Sergisi (25-26 Mayıs 2000 İstanbul) Bildiriler Kitabı, 147-162, Cogen Europe ve Cogen Association, İstanbul.

Türkeş, M. 2001. Küresel iklimin korunması, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye. Tesisat Mühendisliği, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Süreli Teknik Yayın 61: 14-29.

URL 1.https://www.co2.earth/ Erişim Tarihi Kasım 2016. URL 2. http://www.giss.nasa.gov/research/news/2016 0120/ Erişim Tarihi Kasım 2016.

URL 3. http://www.karbonayakiziniziazaltin.com/ Erişim Tarihi Eylül 2016.

Worrest, R.C. 1989. What are the effects of UV-B radiation on marine organisms? In: Schneider, T. et al. (Eds.), Atmospheric Ozone Research and Amsterdam, The Netherlands, pp. 269±278.

Yalçın, A. Z. , 2010. "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Düşük Karbon Ekonomisinin Önemi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme" Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 13 Sayı 24, Balıkesir.

Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P., Göbekli, İ. 2002. Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler, Haccettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22:15- 162, Ankara.

Kaynak Göster